Seimo teisininkai: siūlymai dėl išmokų vaikams gali būti diskriminaciniai
Sei­mo tei­si­nin­kai kri­tiš­kai ver­ti­na Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos pa­tai­sas dėl 120 eu­rų mė­ne­si­nių iš­mo­kų vai­kams.

Pa­sak Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, kai ku­rie siū­ly­mai pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą ir drau­di­mą as­me­nį dis­kri­mi­nuo­ti dėl jo so­cia­li­nės pa­dė­ties.

Pa­gal mi­ni­mas pa­tai­sas, vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams bū­tų mo­ka­ma 120 eu­rų iš­mo­ka už vai­ką. Jei vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos pa­ja­mos bū­tų di­des­nės nei 240 eu­rų vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį, 120 eu­rų dy­džio iš­mo­ka bū­tų mo­ka­ma tik už an­trą ir kiek­vie­ną pa­skes­nį au­gi­na­mą ar glo­bo­ja­mą vai­ką.

Sei­mo tei­si­nin­kai ver­ti­na, kad toks iš­mo­kos vai­kui sky­ri­mo re­gu­lia­vi­mas, kai esant di­des­nėms tė­vų pa­ja­moms tei­sė į ją nu­sta­to­ma pri­klau­so­mai nuo to, ke­lin­tas tai vai­kas šei­mo­je, ga­li­mai pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­ją.

„Iš siū­lo­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo taip pat da­ry­ti­na iš­va­da, kad tuo at­ve­ju, kai bend­rai gy­ve­nan­čių as­me­nų pa­ja­mos yra di­des­nės nei 240 eu­rų vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį, o jie au­gi­na du ar dau­giau vai­kų, 120 eu­rų dy­džio iš­mo­ka bū­tų ski­ria­ma ir mo­ka­ma tik an­tra­jam (ir kiek­vie­nam pa­skes­niam) vai­kui. Toks iš­mo­kos vai­kui sky­ri­mo re­gu­lia­vi­mas ver­tin­ti­nas kaip ga­li­mai pa­žei­džian­tis as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą ir drau­di­mą as­me­nį dis­kri­mi­nuo­ti dėl jo so­cia­li­nės pa­dė­ties“, – ra­šo­ma iš­va­do­je.

Taip pat iš­va­do­je tei­gia­ma, kad for­mu­luo­tė „120 eu­rų dy­džio iš­mo­ka ski­ria­ma ir mo­ka­ma tik už an­trą ir kiek­vie­ną pa­skes­nį au­gi­na­mą ar glo­bo­ja­mą vai­ką“ tei­sės po­žiū­riu yra ne­priim­ti­na, nes iš­mo­ka mo­ka­ma ne už vai­ką, o vai­kui. „As­me­nys, ku­rie au­gi­na ar glo­bo­ja vai­ką (vai­kus), bū­da­mi jų at­sto­vais pa­gal įsta­ty­mą, pri­va­lo nau­do­ti šią iš­mo­ką vai­ko in­te­re­sams ir po­rei­kiams ten­kin­ti“, – pa­žy­mi­ma iš­va­do­je.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga pa­tai­sas siū­lo teig­da­ma, kad tai bū­tų rea­li pa­gal­ba šei­mai – ska­tin­tų gims­ta­mu­mą, ma­žin­tų so­cia­li­nę at­skir­tį. To­kias pa­tai­sas frak­ci­ja, sek­da­ma kai­my­ni­nės Len­ki­jos pa­vyz­džiu, siū­lo ne­be pir­mą kar­tą. Len­ki­jo­je pa­gal so­cia­li­nę iš­mo­kų vai­kams prog­ra­mą už an­trą ir ki­tus vai­kus šei­ma per mė­ne­sį gau­na 500 zlo­tų (apie 115 eu­rų) iš­mo­kas.

Taip pat pa­tai­so­mis frak­ci­ja siū­lo­ma pa­nai­kin­ti leng­va­tą, pa­gal ku­rią vai­kus au­gi­nan­tiems as­me­nims už kiek­vie­ną au­gi­na­mą vai­ką yra tai­ko­mas 200 eu­rų pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis. Pa­sak ini­cia­to­rių, ši leng­va­ta so­cia­li­nės at­skir­ties ne­ma­ži­na ir iš es­mės šei­mai ne­pa­de­da – vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­ti šei­ma pa­si­nau­do­ju­si leng­va­ta gau­na apie 30 eu­rų už vie­ną vai­ką, o jei pa­ja­mos ma­žos, fak­tiš­kai gau­na­ma su­ma už vai­kus ir­gi su­ma­žė­ja.

Šiuo me­tu iš­mo­kos už vai­kus mo­ka­mos tik ne­di­de­les pa­ja­mas gau­nan­čioms šei­moms. Už vai­ką iki dve­jų me­tų am­žiaus ski­ria­ma 28,5 eu­rų iš­mo­ka per mė­ne­sį, jei­gu vi­du­ti­nės šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės 153 eu­rų. Au­gi­nant vai­ką nuo dve­jų iki 18 me­tų am­žiaus esant to­kiam pa­čiam šei­mos pa­ja­mų ly­giui mo­ka­ma 15,2 eu­rų iš­mo­ka per mė­ne­sį.

Pa­tai­sas siū­lan­ti R.Ta­ma­šu­nie­nė skai­čiuo­ja, kad jų įgy­ven­di­ni­mui per me­tus rei­kė­tų apie 250–300 mln. eu­rų.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mui jau bu­vo pa­teik­tos ana­lo­giš­kos Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų frak­ci­jos re­gis­truo­tos pa­tai­sos dėl iš­mo­kų vai­kams di­di­ni­mo, ta­čiau pro­jek­tui ne­pri­ta­rė bu­vu­si Vy­riau­sy­bė.