Seimo socialdemokratai ragų nerodė
Mo­kes­čių nau­jo­ves vi­suo­me­nei šian­dien ke­ti­nan­ti pri­sta­ty­ti prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė iš­va­ka­rė­se jas ap­ta­rė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­sė­dy­je. Kons­ta­tuo­ta, kad di­des­nių ne­su­ta­ri­mų dėl fi­nan­si­nių po­ky­čių ne­ki­lo, to­dėl ir bend­ro dar­bo pra­smė nie­kur ne­din­go.

At­ro­do, abe­jo­nių dėl sa­vo to­les­nės veik­los koa­li­ci­jo­je dras­ko­mi so­cial­de­mo­kra­tai va­kar Sei­me su­šauk­to­je val­dan­čių­jų po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je vi­di­nių dra­mų ne­si­pa­sa­ko­jo. Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­si­bai­gus po­sė­džiui nu­ra­mi­no, kad koa­li­ci­ja dir­ba sta­bi­liai ir nuo­sek­liai.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos de­le­guo­tas prem­je­ras S. Skver­ne­lis pa­si­džiau­gė iš­gir­dęs, jog par­tne­riai ne­no­rė­tų pa­lik­ti bend­ros val­ties.

„Ne Sei­mo frak­ci­ja spren­džia dėl koa­li­ci­jos at­ei­ties“, – pri­mi­nė Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis. Pa­sak jo, ga­lu­ti­nį žo­dį dėl koa­li­ci­jos tars par­ti­jos ta­ry­ba, o kol kas so­cial­de­mo­kra­tai dir­ba kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je. Val­dan­čių­jų su­si­ti­ki­me LSDP ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas ne­da­ly­va­vo – jis at­os­to­gau­ja.

Dirbs kaip dir­bo

„Sei­mo na­riai la­bai at­sa­kin­gai dirbs, kad už­ti­krin­tų sta­bi­lu­mą“, – po va­ka­rykš­čio po­sė­džio ža­dė­jo V. Pra­nckie­tis. Anot jo, ap­ta­riant fi­nan­sų nau­jo­ves di­des­nių gin­čų tarp par­tne­rių ne­ki­lo, nes tei­kia­mos nuo­sta­tos ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą.

„Su­ta­rė­me, kad dir­ba­me sta­bi­liai ir nuo­sek­liai, kar­tu su so­cial­de­mo­kra­tais ir ki­tais Sei­mo na­riais, ku­rie pa­si­ren­gę dirb­ti at­sa­kin­gai“, – pa­brė­žė par­la­men­to va­do­vas. S. Skver­ne­lis sa­kė iš­gir­dęs iš so­cial­de­mo­kra­tų pa­ža­dą par­em­ti Sei­mo ru­dens se­si­jai tei­kia­mus fi­nan­si­nius pro­jek­tus. „Prieš­ta­rau­ti ne­bū­tų jo­kios lo­gi­kos“, – pri­dū­rė jis.

Prem­je­ras tei­gia­mai įver­ti­no ir par­tne­rių pa­teik­tus pa­siū­ly­mus, ta­čiau jiems įgy­ven­din­ti rei­kė­tų ras­ti pa­pil­do­mą lė­šų šal­ti­nį. Pa­sak S. Skver­ne­lio, nie­kas ne­prieš­ta­rau­tų, kad vai­ko pi­ni­gai di­dė­tų ne iki 100 eu­rų, bet iki 200 ar 500 eu­rų, ta­čiau ga­li­my­bės yra ri­bo­tos. „Tu­ri­me lai­ky­tis fis­ka­li­nės draus­mės“, – pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas ir par­agi­no va­do­vau­tis ne emo­ci­jo­mis, o kon­kre­čiais skai­čiais.

So­cial­de­mo­kra­tai koa­li­ci­jos par­tne­riams siū­lo pa­lik­ti pa­pil­do­mą ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį tiems, ku­rie au­gi­na vai­kus, iki 100 eu­rų di­din­ti iš­mo­kas vai­kams, už­ti­krin­ti ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą pra­di­nu­kams, svars­ty­ti leng­va­ti­nį pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fą pa­grin­di­niams mais­to pro­duk­tams (duo­nai, pie­no ga­mi­niams, dar­žo­vėms), taip pat įves­ti prog­re­si­nius mo­kes­čius.

Pa­siū­ly­mus įvertino

Nors dar ne­aiš­ku, ar LSDP liks koa­li­ci­jo­je, so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­mus par­tne­riai „vals­tie­čiai“, pa­sak A. Pa­lio­nio, pri­ėmė po­zi­ty­viai. „Ga­li­ma su­pras­ti ir juos. Gal aš ir­gi abe­jo­čiau, nes nė­ra šim­to pro­cen­tų ga­ran­ti­jos, kad lik­si­me koa­li­ci­jo­je“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė A. Pa­lio­nis. Ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tai, ne­pai­sy­da­mi to, koks bus spren­di­mas, ir at­ei­ty­je ke­ti­na rem­ti jų par­ti­jos prog­ra­mą ati­tin­kan­čias Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vas.

And­rius Pa­lio­nis ne­su­ti­ko, kad so­cial­de­mo­kra­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, kaip sa­kė prem­je­ras, ne­tu­ri „fi­nan­si­nio pa­mu­ša­lo“ – vie­nas šal­ti­nių – prog­re­si­niai mo­kes­čiai.

A. Pa­lio­nis ne­su­ti­ko, kad so­cial­de­mo­kra­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, kaip sa­kė prem­je­ras, ne­tu­ri „fi­nan­si­nio pa­mu­ša­lo“. „Vie­nas šal­ti­nių – prog­re­si­niai mo­kes­čiai. Su­tin­ku, ki­tą­met di­din­ti vai­ko pi­ni­gus iki 100 eu­rų gal ir ne­bus ga­li­my­bės, bet ga­li­me už­sib­rėž­ti pa­siek­ti šį tiks­lą 2019-ai­siais. Svar­bu, kad vi­siems bū­tų aiš­ku“, – kal­bė­jo A. Pa­lio­nis. Po­li­ti­ko žo­džiais, su­tar­ta, jog LSDP pa­siū­ly­mų pa­ke­tą jis šian­dien pri­sta­tys Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, o ši pa­teiks sa­vo įver­ti­ni­mą. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je par­tne­riai vėl sės prie bend­ro sta­lo.

Ap­sisp­ren­du­sių­jų ne­auk­lės

Se­niū­nas ti­ki­no, kad nuo­tai­kos LSDP frak­ci­jo­je „y­ra nor­ma­lios“. An­tra­die­nį at­os­to­gas nu­trau­kę so­cial­de­mo­kra­tai po­rą va­lan­dų Sei­me dis­ku­ta­vo apie at­ei­ties vi­zi­jas. Kaip at­sklei­dė frak­ci­jo­je at­lik­ta apk­lau­sa, 13 iš 19 na­rių no­rė­tų lik­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. Tvir­tai už pa­si­trau­ki­mą bal­sa­vo trys so­cial­de­mo­kra­tai. „Sei­mo na­rio man­da­tas lais­vas, jis pats tu­ri ap­sisp­ręs­ti, kaip elg­tis. Ti­kiu, kad ne­bus da­ro­ma spau­di­mo pa­keis­ti nuo­mo­nę. Be to, po to­les­nių dis­ku­si­jų su koa­li­ci­jos par­tne­riais tas, kas bu­vo „už“, ga­li bal­suo­ti „prieš“, – pa­si­tei­ra­vus, ar ne­mė­gins per­kal­bė­ti ko­le­gų, ra­gi­nan­čių at­si­sa­ky­ti koa­li­ci­jos, aiš­ki­no A. Pa­lio­nis.

LSDP iš­kė­lė klau­si­mą dėl to­les­nio dar­bo su „vals­tie­čiais“, kai šie pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl urė­di­jų re­for­mos. Par­ti­ja ža­da pri­im­ti spren­di­mą po rug­sė­jo 20-osios, kai sa­vo nuo­mo­nę iš­dės­tys LSDP sky­riai. Ke­li jų jau par­eiš­kė, kad par­ti­ja tu­rė­tų trauk­tis iš koa­li­ci­jos. LSDP esa­ma skir­tin­gų nuo­mo­nių, ar to­kia apk­lau­sa iš­vis rei­ka­lin­ga. Vie­niems at­ro­do, jog tai de­mo­kra­tiš­kas spren­di­mas, ki­tiems – par­ti­jos ly­de­rių no­ras nu­si­mes­ti at­sa­ko­my­bę. „Ma­nau, tu­ri­me leis­ti sky­riams pa­sa­ky­ti nuo­mo­nę. Tik gal pa­da­ry­ta klai­da, kad, pra­šant at­sa­ky­ti į klau­si­mą dėl koa­li­ci­jos at­ei­ties, sky­riams ne­bu­vo pa­teik­ta dau­giau ap­sisp­ręs­ti pa­de­dan­čios me­džia­gos. Rei­kia rem­tis rea­liais dar­bais, kad bū­tų eli­mi­nuo­tos emo­ci­jos“, – tvir­ti­no A. Pa­lio­nis.