Seimo saulėlydis – nepasiekus zenito
Pa­sku­ti­nius ka­den­ci­jos me­tus pra­dė­sian­tis Sei­mas po­li­ti­nių aukš­tu­mų ne­įvei­kė. Nors val­dan­tie­ji dek­la­ruo­ja daug nu­vei­kę, opo­zi­ci­ja įžvel­gia tik stag­na­ci­ją.

Po me­tų vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai jau kei­čia po­li­ti­kų dis­ku­si­jų to­ną, ver­čia bū­ti dė­me­sin­ges­nius, ge­res­nius pa­pras­tiems žmo­nėms ir ska­ti­na da­ly­ti gra­žius pa­ža­dus dėl ge­res­nės at­ei­ties. Tuo pa­čiu me­tu rin­kė­jų bal­sų me­džiok­lė kai­ti­na po­li­ti­nę at­mos­fe­rą. To­dėl par­la­men­ta­rai ne­sle­pia, kad pa­sku­ti­niai šios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tai bus su­dė­tin­gi, kon­tro­ver­siš­ki ir ku­pi­ni įtam­pos.

Buk­suo­ja dar ne­pa­ju­dė­ję

Di­džiau­sios Sei­me Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė šios ka­den­ci­jos par­la­men­to veik­lą įver­ti­no kaip vi­du­ti­niš­ką. „Gal vi­du­ti­niš­ką su pliu­su, į ak­ty­vią­ją pu­sę“, – pa­tiks­li­no ji.

Anot so­cial­de­mo­kra­tės, pa­vy­ko stum­te­lė­ti į prie­kį svar­bius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, vals­ty­bės biu­dže­tai bu­vo pri­ima­mi be di­des­nių prob­le­mų, tai lei­do vyk­dy­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Esą ko­ją pa­ki­šo ne­to­ly­gus, per­mai­nin­gas tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, kar­tais įtemp­ti san­ty­kiai su koa­li­ci­jos par­tne­riais. „Vi­sų pir­ma tai lė­mė po­li­ti­niai da­ly­kai ir ne­rei­ka­lin­ga am­bi­ci­jų san­dū­ra. To­dėl tu­ri­me to­kį re­zul­ta­tą, ku­ris su­nki­na spren­di­mų pri­ėmi­mą, at­si­lie­pia pi­lie­čių nuo­mo­nei, dėl to ir Sei­mo rei­tin­gai nė­ra aukš­ti“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė. I. Šiau­lie­nės tei­gi­mu, per šiuos me­tus val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je bu­vo ne­ma­žai įtam­pos. Vil­ta­si, kad dau­giau kons­truk­ty­vu­mo at­si­ras pa­si­kei­tus Dar­bo par­ti­jos ly­de­riui. Ta­čiau bent jau kol kas, ypač vyks­tant ba­ta­li­joms dėl so­cia­li­nio mo­de­lio, to ne­ma­ty­ti.

I. Šiau­lie­nė prog­no­za­vo, kad pa­sku­ti­niai ka­den­ci­jos me­tai bus dar su­nkes­ni, nes juos ženk­lins ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų nuo­tai­kos. Nors ofi­cia­li rin­ki­mų kam­pa­ni­ja dar ne­pra­si­dė­jo, bet pri­imant įvai­rius spren­di­mus aiš­kiai jus­ti, kad po­li­ti­kai ko­vo­ja dėl rin­kė­jų sim­pa­ti­jų. Nors esa­ma tam ti­kros įtam­pos, so­cial­de­mo­kra­tė ne­abe­jo­jo, kad ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas bus pri­im­tas, į prie­kį ju­dės ir so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mas. „Už­sib­rėž­ti dar­bai bus da­ro­mi, bet ne­bus la­bai pa­pras­ta ir leng­va. Dar ne­pra­dė­ję ma­to­me, kaip buk­suo­ja­me“, – pa­žy­mė­jo ji.

Dar­bą ver­ti­na septynetu

Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys tre­jų me­tų par­la­men­to dar­bą tei­gė ga­lis ver­tin­ti sep­ty­ne­tu. „Aiš­ku, iki to­bu­lu­mo dar šiek tiek trūks­ta“, – šmaikš­ta­vo „dar­bie­tis“. Pa­sak jo, Sei­mas ne­ma­žai nu­vei­kė dau­ge­ly­je sri­čių, pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­ko­je, ma­žin­da­mas du­jų ir ši­lu­mos kai­nas. „Ti­kiuo­si, ne­tru­kus bus pri­im­tas nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, duo­sian­tis tei­gia­mą pos­tū­mį dar­bo rin­kai ir eko­no­mi­kai“, – vy­lė­si K. Dauk­šys. DP at­sto­vo nuo­mo­ne, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos san­ty­kiai bu­vo ir yra da­ly­ki­niai. „Aiš­ku, kaip ir vi­sur, bū­na ne­su­ta­ri­mų, pa­žai­ba­vi­mų. Ta­čiau iš es­mės trys koa­li­ci­jo­je dir­ban­čios par­ti­jos sėk­min­gai ge­ba de­rin­ti sa­vo prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras. K. Dauk­šys pa­gy­rė ir opo­zi­ci­ją. „Ma­nau, kad ji ne­truk­do Vy­riau­sy­bei dirb­ti, ir tai di­de­lis pliu­sas“, – sa­kė jis.

DP frak­ci­jos se­niū­nas prog­no­za­vo, kad pa­sku­ti­niai ka­den­ci­jos me­tai per daug ne­sis­kirs nuo anks­tes­nių­jų. „Ži­no­ma, jie bus su­dė­tin­gi, nes vyks Sei­mo rin­ki­mai. Par­tne­riai taps kon­ku­ren­tais, at­si­ras dau­giau vie­šų ir po­pu­lis­ti­nių par­eiš­ki­mų. Ne­pai­sant to, dar­bus rei­kia baig­ti, nes gy­ve­ni­mas dėl rin­ki­mų ne­sus­to­ja. O kai Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė dir­ba pro­duk­ty­viai, lai­min­ges­ni jau­čia­si ir rin­kė­jai“, – aiš­ki­no K. Dauk­šys.

Raš­ky­si­me sąs­tin­gio vaisius

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus ma­ny­mu, pra­ėję par­la­men­to ka­den­ci­jos me­tai bu­vo ga­na tuš­ti, vy­ra­vo stag­na­ci­ja, pri­im­ta ma­žai spren­di­mų, brė­žian­čių Lie­tu­vos at­ei­ties kryp­tis. „Tai lė­mė, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja in­te­lek­tua­liai ne­pa­si­ren­gu­si to­kias stra­te­gi­nes kryp­tis to­liau brėž­ti. Čia ir Vy­riau­sy­bės, ir Sei­mo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos va­do­vy­bės silp­nu­mas. Tai la­bai ryš­kiai ma­ty­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Tarp reikš­min­giau­sių dar­bų A. Ku­bi­lius įvar­di­jo eu­ro įve­di­mą, su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo ati­da­ry­mą. Ta­čiau kar­tu jis ak­cen­ta­vo, kad šie pa­sie­ki­mai – ne da­bar­ti­nės val­džios nuo­pel­nas. „Į­ve­dant eu­rą rei­kė­jo pa­siek­ti, kad Lie­tu­va ati­tik­tų Mas­trich­to kri­te­ri­jus. Tai bu­vo pa­da­ry­ta dar iki šios val­džios, jai be­li­ko at­lik­ti tik tech­ni­nius dar­bus: tvar­kin­gai at­vež­ti mo­ne­tas, iš­pla­tin­ti ir t. t. SGD ter­mi­na­las ir­gi pa­sta­ty­tas, bet šio pro­jek­to pra­džia, pa­ma­tai bu­vo pa­dė­ti ne šios val­džios“, – pa­žy­mė­jo A. Ku­bi­lius. Taip pat jis kri­ti­ka­vo da­bar­ti­nę val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją dėl nuo 2013 me­tų su­sto­ju­sio eks­por­to au­gi­mo. Esą tai vie­nas po­li­ti­nės stag­na­ci­jos vai­sių, at­ei­ty­je bran­giai at­siei­sian­čių mū­sų ša­liai.

A. Ku­bi­lius aiš­ki­no, jog opo­zi­ci­ja sten­gė­si bū­ti kons­truk­ty­vi, pa­lai­kė rei­ka­lin­gų spren­di­mų pri­ėmi­mą Sei­me ir sie­kė, kad „Lie­tu­va ne­pa­mes­tų es­mi­nių vals­ty­bės rai­dos gai­rių ir ne­nuk­lys­tų nuo nu­ties­tų bė­gių“.

Pa­sku­ti­nius Sei­mo ka­den­ci­jos me­tus, pa­sak A. Ku­bi­liaus, ženk­lins po­pu­liz­mas, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riams bus vis su­nkiau ras­ti bend­rą kal­bą. „Ma­ty­si­me daug chao­so ir ma­žai dar­bo“, – prog­no­za­vo jis.

Lau­kia kon­tro­ver­siš­ki me­tai

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) ly­de­ris bei frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pri­mi­nė, kad per pra­ėju­sį lai­ko­tar­pį vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas Sei­mu nei iš­au­go, nei su­ma­žė­jo. „Tai­gi di­des­nio pro­ver­žio mez­gant ry­šį su vi­suo­me­ne ne­bu­vo“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kas. Pa­sak jo, ka­den­ci­jos pra­džio­je su­si­for­ma­vu­si di­de­lė val­dan­čio­ji dau­gu­ma „lyg ir sig­na­li­za­vo, kad vi­si su­pla­nuo­ti spren­di­mai eis kaip per svies­tą“. Ta­čiau lai­kas par­odė, kad ne vi­sa­da po­li­ti­ko­je kie­ky­bė yra svar­biau­sias da­ly­kas. „Koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nės pra­dė­jo skir­tis, dėl to ne­bu­vo pri­im­ti svar­būs spren­di­mai ar­ba jie bu­vo ne­igia­mi“, – sa­kė E. Ma­siu­lis, tu­rė­da­mas gal­vo­je dis­ku­si­jas dėl ska­lū­nų žval­gy­bos Lie­tu­vo­je, ais­tras dėl so­cia­li­nio mo­de­lio ir kit­ką. Li­be­ra­lo tei­gi­mu, tai tik ro­do, kad ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma bu­vo su­kur­ta pa­im­ti val­džią bet ko­kia kai­na. „Ki­taip ta­riant, koa­li­ci­ja bu­vo su­kur­ta dėl pos­tų, o ne dėl dar­bų. Tre­jų me­tų lai­ko­tar­pis tai ir liu­di­ja“, – pa­brė­žė LS ly­de­ris. Tai pa­tvir­ti­na ir fak­tas, kad Sei­mo dau­gu­mos ir Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jos ne­re­tai ski­ria­si.

E. Ma­siu­lio nuo­mo­ne, eg­zis­tuo­ja ir Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės tam ti­kra po­li­ti­nio au­to­ri­te­to prob­le­ma. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, „mi­nu­sas, kad ši ne­su­ge­ba de­mons­truo­ti ly­de­rys­tės ir telk­ti po­li­ti­nes jė­gas svar­biau­siems dar­bams“. E. Ma­siu­lis prog­no­za­vo, kad pa­sku­ti­niai dar­bo me­tai bus kon­tro­ver­siš­ki, di­dės po­li­ti­nė įtam­pa koa­li­ci­jo­je, o tai kliu­dys nor­ma­liam dar­bui.

„Ki­ta ver­tus, tvir­ti­nant biu­dže­tą, ma­tyt, bus mė­gi­na­ma vi­suo­me­nei nu­mes­ti vie­ną ki­tą sal­dai­nį. Ta­čiau la­bai svar­bu, kad tie sal­dai­niai bū­tų pa­grįs­ti eko­no­mi­ne lo­gi­ka“, – sa­kė se­niū­nas. Jo nuo­mo­ne, tai, kad ka­den­ci­jos pra­džio­je li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai ne­su­da­rė vie­nin­go opo­zi­ci­jos blo­ko, ne­bu­vo klai­da. Prieš­in­gai, li­be­ra­lai at­sisk­lei­dė kaip sa­va­ran­kiš­ka, sa­vo pa­sau­lė­žiū­rą tu­rin­ti po­li­ti­nė jė­ga. „Mums aiš­kiai pa­vy­ko at­si­kra­ty­ti jau­nes­nių­jų bro­lių eti­ke­tės“, – tvir­ti­no E. Ma­siu­lis.

Di­des­nių skan­da­lų išvengta

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, šis Sei­mas yra ga­na dar­bin­gas, ma­žiau skan­da­lin­gas, nei bu­vo nuo­gąs­tau­ta iš pra­džių. Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, pra­džio­je su­lip­dy­ta iš ke­tu­rių, vė­liau nu­tru­pė­ju­si iki tri­jų par­la­men­ti­nių par­ti­jų, „daž­niau­siai su­ge­ba tar­pu­sa­vy­je su­tar­ti“. „Jei koa­li­ci­jos par­tne­riams dar­bin­gu­mą ir su­ta­ri­mą pa­vyks iš­lai­ky­ti iki pa­bai­gos, vis­kas bus ge­rai“, – LŽ sa­kė A. Kru­pa­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad di­des­nių skan­da­lų šios ka­den­ci­jos po­li­ti­kams pa­vy­ko iš­veng­ti. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad par­la­men­ti­nė kul­tū­ra iš­au­go“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Sei­mo opo­zi­ci­ja, pa­sak po­li­to­lo­go, yra pra­ktiš­kai ne­ma­to­ma. Ka­den­ci­jos pra­džio­je kiek pa­triukš­ma­vu­si dėl DP, pa­skui su­si­tel­kė į ki­tus da­ly­kus – pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių rin­ki­mus. Po­pu­lia­ru­mo opo­zi­ci­jai ne­su­tei­kė ir tai, kad Sei­me nė­ra vie­nos pa­grin­di­nių par­ti­jų – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­rio.

Pa­žers nau­din­gų sprendimų

Pa­sak po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no, šis Sei­mas pa­si­žy­mi aiš­kia dau­gu­ma. To­dėl val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­bi­jo opo­zi­ci­jos, ga­li sau drą­siau leis­ti pri­im­ti tam ti­krus spren­di­mus. Be to, bent jau so­cial­de­mo­kra­tai mė­gau­ja­si sta­bi­liu vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mu.

Pa­lan­kiau­sia ap­lin­ky­be da­bar­ti­niams val­dan­tie­siems T. Ja­ne­liū­nas va­di­no eko­no­mi­nę pa­dė­tį ir sta­bi­lų ūkio au­gi­mą. Tai lei­do ga­na ra­miai pri­im­ti rei­kia­mus spren­di­mus ir įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus. Ki­ta ver­tus, per tre­jus šios ka­den­ci­jos me­tus ne­bu­vo pri­bręs­ta re­for­moms jau­trio­se sri­ty­se – švie­ti­mo, aukš­to­jo moks­lo, svei­ka­tos ap­sau­gos. Vis dar de­ra­ma­si dėl so­cia­li­nio mo­de­lio.

Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, anot T. Ja­ne­liū­no, ga­li­ma ti­kė­tis vi­suo­me­nei nau­din­gų spren­di­mų, pa­vyz­džiui, tam ti­krų mo­kes­čių leng­va­tų, mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mo. Ta­čiau bus ban­do­ma ati­dė­ti kon­tro­ver­siš­kus, su­dė­tin­gus spren­di­mus. „Po­li­ti­nės par­ti­jos ne­no­ri ri­zi­kuo­ti rin­kė­jų pa­lai­ky­mu pri­im­da­mos ne­po­pu­lia­rius, nors ir la­bai rei­ka­lin­gus, spren­di­mus“, – aiš­ki­no eks­per­tas.

Tri­jų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių san­ty­kiai yra su­dė­tin­gi. So­cial­de­mo­kra­tai tu­ri var­go ir su „tvar­kie­čiais“, ir „dar­bie­čiais“, ku­rie pe­rio­diš­kai ke­lia sa­vo są­ly­gas ar net ul­ti­ma­tu­mus, pa­vyz­džiui dėl mi­ni­ma­lios al­gos kė­li­mo. Be to, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei Dar­bo par­ti­ja tu­ri prob­le­mų su tei­sė­sau­ga. Vis dėl­to T. Ja­ne­liū­nas ne­abe­jo­ja, kad val­dan­tie­ji iš­si­lai­kys iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos.