Seimo salės Vytis nepuoš
Pa­ma­tę vi­zua­li­za­ci­jas, kaip at­ro­dys Sei­mo sa­lė vie­toj tris­pal­vės iš­ka­bi­nus adap­tuo­tą ar sti­li­zuo­tą Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą, par­la­men­ta­rai to­kio su­ma­ny­mo at­si­sa­kė.

An­tra­die­nį at­mes­ti abu pro­jek­tai, kad ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je bū­tų pa­ka­bin­tas adap­tuo­tas ar­ba sti­li­zuo­tas Vy­tis.

„No­riu pa­dė­ko­ti Sei­mo na­riams, kad bu­vo iš­lai­ky­ta tris­pal­vė“, - po bal­sa­vi­mo sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Pa­gal jos pa­čios tei­ki­mą, par­la­men­to sa­lė­je, virš po­sė­džio pir­mi­nin­ko vie­tos ir tri­bū­nos iki ki­tų me­tų ko­vo 10-osios tu­rė­jo bū­ti iš­ka­bin­tas adap­tuo­tas Vy­tis, la­bai pa­na­šus į eta­lo­ni­nį, ta­čiau be rau­do­no fo­no. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas siū­lė iš­ka­bin­ti va­di­na­mą­ją sti­li­zuo­tą Vy­tį, ku­ris nuo eta­lo­ni­nio sky­rė­si smar­kiai.

Pa­ma­tę abie­jų va­rian­tų pro­jek­tus, Sei­mo na­riai nu­ta­rė sa­lė­je ne­keis­ti nie­ko.

Kad ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je ga­lė­tų bū­ti iš­ka­bin­tas di­de­lis Lie­tu­vos her­bas, per­nai gruo­dį Sei­mas pa­kei­tė Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių ženk­lų įsta­ty­mą. Ja­me gre­ta eta­lo­ni­nio vals­ty­bės her­bo įtei­sin­tas adap­tuo­tas Vy­tis. Mat eta­lo­ni­nis Vy­tis ne­tin­ka mo­der­niai sa­lei.