Seimo rūmuose – nauja galerija
Par­la­men­to is­to­ri­nių I rū­mų fo­jė pa­va­din­ta Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų ga­le­ri­ja. To­kį spren­di­mą Sei­mo val­dy­ba pri­ėmė at­siž­velg­da­ma į Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų pa­gei­da­vi­mą.

Me­tų pra­džio­je pri­im­to­je Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jų or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­vių su­si­ti­ki­mo re­zo­liu­ci­jo­je „Dėl is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo“ bu­vo pa­gei­dau­ja­ma, kad Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų pa­va­di­ni­mas bū­tų su­teik­tas I rū­mų Vi­tra­žo ga­le­ri­jai, ku­rio­je įreng­tas prof. Ka­zio Mor­kū­no vi­tra­žas „Šven­tė“. Sei­mo val­dy­ba į pra­šy­mą at­siž­vel­gė. Vi­tra­žo ga­le­ri­jos pa­va­di­ni­mas taip pat ne­iš­ny­ko. To­kiu var­du nuo šiol bus va­di­na I rū­muo­se esan­ti Par­la­men­to ga­le­ri­ja.

Mi­nė­to­je re­zo­liu­ci­jo­je Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai pa­brė­žė, kad pri­bren­do bū­ti­ny­bė vals­ty­bei im­tis veiks­mų, ku­rie leis­tų su­tvir­tin­ti lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mą ir Lie­tu­vos tei­sę eg­zis­tuo­ti pa­grin­džian­čią tei­sin­gą mū­sų ša­lies is­to­ri­ją. Lais­vės gy­nė­jai ra­gi­no Sei­mą pri­si­dė­ti prie to įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis. Be ki­ta ko, pa­gei­dau­ta iš­sau­go­ti ir pa­pil­dy­ti Sei­mo rū­mų in­ter­je­rą, kad jis at­spin­dė­tų par­la­men­to vi­daus ir iš­orės gy­ny­bą, įreng­ti in­te­rak­ty­vią eks­po­zi­ci­ją, at­nau­jin­ti Sei­mo Sau­sio 13-osios me­mo­ria­lą. Taip pat siū­ly­ta par­eng­ti Sei­mo gy­ny­bos ma­ke­tą, o pa­čių rū­mų in­ter­je­rą pa­pil­dy­ti „gy­ny­bos ak­cen­tais“: gy­ny­bi­niais pos­tais, šau­dyk­la ir pan. Lais­vės gy­nė­jai pra­šė Sei­mo pa­keis­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro įsta­ty­mą bei pri­im­ti Tau­tos at­min­ties įsta­ty­mą. No­ri­ma, kad bū­tų įtei­sin­tos ir at­mi­ni­mo kor­te­lės 1990–1991 me­tų Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jams. Tarp ra­gi­ni­mų Sei­mui – skir­ti il­ga­lai­kį tiks­li­nį fi­nan­sa­vi­mą ar­chy­vams, mu­zie­jams is­to­ri­nės me­džia­gos įsi­gi­ji­mo prog­ra­mai įgy­ven­din­ti. Sie­kia­ma, kad bū­tų par­eng­tas il­ga­lai­kis gy­nė­jų at­si­mi­ni­mų rin­ki­mo ir įra­šy­mo pro­jek­tas bei tam nu­ma­ty­ti pi­ni­gai.