Seimo rinkimus stebės ESBO atstovų misija
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė bei ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai iš Ru­si­jos, Len­ki­jos, Ukrai­nos.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, ES­BO ste­bė­to­jai Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja bū­ti iki spa­lio 15-osios, an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro. Še­šių ste­bė­to­jų gru­pei va­do­vau­ja Suo­mi­jos at­sto­vas Kim­mo Ro­ber­tas Kil­ju­ne­nas.

An­tra­die­nį VRK ap­si­lan­kę ES­BO at­sto­vai įtei­kė ofi­cia­lius tarp­tau­ti­nių ste­bė­to­jų pa­žy­mė­ji­mus.

Jie ga­lės ne­var­žo­mai lan­ky­tis vi­so­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, do­mė­tis pa­si­ruo­ši­mu Sei­mo rin­ki­mams ir ste­bė­ti Sei­mo rin­ki­mus, tei­gia VRK.

Trum­pa­lai­kė eks­per­tų mi­si­ja Lie­tu­vo­je vie­šė­jo ir per 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus.

Be ES­BO mi­si­jos, tre­čia­die­nį va­ka­re VRK pa­tvir­ti­no dar per pus­šim­tį ste­bė­to­jų iš įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų. Apie 30 tarp­tau­ti­nių rin­ki­mų ste­bė­to­jų į Sei­mo rin­ki­mus pla­nuo­ja at­vež­ti Tarp­tau­ti­nis rin­ki­mų ty­ri­mų cen­tras (angl. In­ter­na­tio­nal Elec­tions Stu­dy Cen­ter): 7 Ru­si­jos ju­dė­ji­mo „Go­los“ ak­ty­vis­tus, 20 Len­ki­jos jau­nui­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Fo­rum of Young dip­lo­mats“ at­sto­vų, 3 šve­dų tar­tau­ti­nio li­be­ra­lų cen­tro de­le­ga­tus. Rin­ki­mus ste­bės ir Eu­ro­pos de­mo­kra­ti­jos plė­tros cen­tro at­sto­vas iš Ukrai­nos, du Ru­si­jos in­ter­ne­ti­nio lei­di­nio „Žai­bas“ at­sto­vai. Taip pat į ko­mi­si­ją krei­pė­si Vil­niu­je gy­ve­nan­tys su­tuok­ti­niai Ru­si­jos pi­lie­čiai, no­rin­tys ste­bė­ti rin­ki­mus. Ko­mi­si­ja jų pra­šy­mą ten­ki­no.

„Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt pri­me­na, jog Lie­tu­vo­je Sei­mo rin­ki­mai vyks šių me­tų spa­lio 9 die­ną. Rin­kė­jai, ne­ga­lin­tys rin­ki­mų die­ną (2016 me­tų spa­lio 9 d.) at­vyk­ti ir bal­suo­ti rin­ki­mų apy­lin­kė­je, ga­li bal­suo­ti iš anks­to spa­lio 5 ir 6 die­no­mis nuo 8 iki 20 va­lan­dos sa­vi­val­dy­bių pa­sta­tuo­se. At­ėjus bal­suo­ti su sa­vi­mi pri­va­lo­ma tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.