Seimo rinkimus laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jo Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LŽVS), pir­mi­niais duo­me­ni­mis, iš vi­so par­la­men­te už­si­ti­kri­nu­si 54 man­da­tus.

Ka­dan­gi dar du Sei­mo na­riai iš­rink­ti kaip sa­ve iš­si­kė­lę, bet jie įra­šy­ti į LVŽS kan­di­da­tų są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ga­li­ma sa­ky­ti, kad „vals­tie­čiai“ nau­ja­ja­me par­la­men­te tu­rės 56 man­da­tus.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), per pir­mą­jį tu­rą ne­di­de­le pers­va­ra ap­len­kę „vals­tie­čius“, li­ko an­tri su 31 at­sto­vu par­la­men­te.

Da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei va­do­vau­jan­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, tu­rin­ti dau­giau­siai man­da­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me, po šių rin­ki­mų yra tre­ti su 17 man­da­tų.

Li­be­ra­lų są­jū­dis lai­mė­jo 14 man­da­tų. Po aš­tuo­nis man­da­tus te­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai bei par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Ka­dan­gi vie­nas „tvar­kie­tis“ į Sei­mą kan­di­da­ta­vo kaip sa­ve iš­si­kė­lęs kan­di­da­tas, „tvar­kie­čių“ Sei­me grei­čiau­siai bus de­vy­ni.

Du man­da­tus lai­mė­jo Dar­bo par­ti­ja, po vie­ną – Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, Cen­tro par­ti­ja bei par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“. Dar vie­ną man­da­tą ga­vo sa­ve iš­si­kė­lęs bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas.

Pir­ma­ja­me tu­re dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­di­de­le bal­sų pers­va­ra pir­ma­vo kon­ser­va­to­riai, ta­čiau an­tra­ja­me tu­re Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga „nuš­la­vė“ vien­man­da­tes.

„Vals­tie­čiai“ per an­trą­jį tu­rą trium­fa­vo 35 apy­gar­do­se, kon­ser­va­to­riai lai­mė­jo de­šim­ty­je vien­man­da­čių apy­gar­dų, li­be­ra­lai – še­šio­se, so­cial­de­mo­kra­tai – ke­tu­rio­se, „tvar­kie­čiai“ – tri­jo­se, „dar­bie­čiai“ – dvie­jo­se, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – vie­no­je, ta­čiau dar du man­da­tus tu­ri lai­mė­ję vien­man­da­tė­se jau per pir­mą­jį tu­rą, kaip ir vie­ną man­da­tą vien­man­da­tė­je per pir­mą­jį tu­rą lai­mė­je kon­ser­va­to­riai.

Po vie­ną man­da­tą lai­mė­jo „Lie­tu­vos są­ra­šas“ bei Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja ir ke­tu­ri sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai, iš ku­rių trys sie­ja­mi su par­ti­jo­mis.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je kon­ser­va­to­riai ga­vo 20, „vals­tie­čiai“ – 19, so­cial­de­mo­krat­tai – 13, li­be­ra­lai – aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se, kaip mi­nė­ta, bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.

Rin­ki­mų re­zul­ta­tai:

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 54 mand.

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai 31 mand.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 17 mand.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis 14 mand.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga 8 mand.

Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas 8 mand.

Ne­prik­lau­so­mi kan­di­da­tai 4 mand.

Dar­bo par­ti­ja 2 mand.

An­ti­ko­rup­ci­nė N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) 1 mand.

Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja 1 mand.

Po­li­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“ 1 mand.

***

Iš­rink­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai 2016–2020

Kan­di­da­tas;Apy­gar­da;Par­ti­jos, koa­li­ci­jos pa­va­di­ni­mas;

VI­DA AČIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

MAN­TAS ADO­MĖ­NAS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

VIR­GI­LI­JUS ALEK­NA;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

RI­MAS AND­RI­KIS;Dau­gia­man­da­tė;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

AR­VY­DAS ANU­ŠAUS­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AUŠ­RI­NĖ AR­MO­NAI­TĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

AUD­RO­NIUS AŽU­BA­LIS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

VA­LIUS ĄŽUO­LAS;39. Ak­me­nės-Ma­žei­kių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

KĘS­TU­TIS BAC­VIN­KA;66. Gar­lia­vos;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

VY­TAU­TAS BA­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

LI­NAS BAL­SYS;11. Pa­ne­rių;Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja;

KĘS­TU­TIS BART­KE­VI­ČIUS;38. Ma­žei­kių;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

MIN­DAU­GAS BAS­TYS;64. Za­na­vy­kų;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

RI­MA BAŠ­KIE­NĖ;45. Kur­šė­nų-Dai­nų;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

JUO­ZAS BAUB­LYS;70. Va­rė­nos-Tra­kų;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

JUO­ZAS BER­NA­TO­NIS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

AG­NĖ BI­LO­TAI­TĖ;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

RA­SA BUD­BER­GY­TĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

VA­LEN­TI­NAS BU­KAUS­KAS;40. Tel­šių;Dar­bo par­ti­ja;

GUO­DA BU­RO­KIE­NĖ;28. Aukš­tai­ti­jos;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AL­GIR­DAS BUT­KE­VI­ČIUS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

PET­RAS ČIM­BA­RAS;54. Mo­lė­tų-Šir­vin­tų;Dar­bo par­ti­ja;

VIK­TO­RI­JA ČMI­LY­TĖ-NIEL­SEN;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

RI­MAN­TAS JO­NAS DA­GYS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

IRE­NA DE­GU­TIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AL­GI­MAN­TAS DUMB­RA­VA;52. Vi­sa­gi­no-Za­ra­sų;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

JUS­TAS DŽIU­GE­LIS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AU­RI­MAS GAID­ŽIŪ­NAS;44. Rad­vi­liš­kio;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

VI­TA­LI­JUS GAI­LIUS;46. Žiem­ga­los;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

DAI­NIUS GAI­ŽAUS­KAS;29. Ma­ri­jam­po­lės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

ARŪ­NAS GE­LŪ­NAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

EU­GE­NI­JUS GENT­VI­LAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

SI­MO­NAS GENT­VI­LAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

KĘS­TU­TIS GLA­VEC­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

PET­RAS GRA­ŽU­LIS;Dau­gia­man­da­tė;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

ARŪ­NAS GU­MU­LIAUS­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

JUO­ZAS IM­BRA­SAS;Dau­gia­man­da­tė;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

STA­SYS JA­KE­LIŪ­NAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

JO­NAS JA­RU­TIS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

ZBIG­NEV JE­DINS­KIJ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

SER­GE­JUS JO­VAI­ŠA;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

EU­GE­NI­JUS JO­VAI­ŠA;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RA­SA JUK­NE­VI­ČIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

VY­TAU­TAS JUO­ZA­PAI­TIS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

RI­ČAR­DAS JUŠ­KA;62. Jur­bar­ko-Pa­gė­gių;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

DA­RIUS KA­MINS­KAS;43. Kė­dai­nių;Iš­si­kė­lė pats;

RA­MŪ­NAS KAR­BAUS­KIS;14. Ši­lai­nių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

LAU­RY­NAS KAS­ČIŪ­NAS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

DAI­NIUS KE­PE­NIS;21. Ma­rių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

VY­TAU­TAS KER­NA­GIS;5. Fa­bi­jo­niš­kių;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

GRE­TA KIL­DI­ŠIE­NĖ;49. Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

GIN­TAU­TAS KIN­DU­RYS;53. Nal­šios;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

GE­DI­MI­NAS KIR­KI­LAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

AL­GI­MAN­TAS KIR­KU­TIS;20. Bal­ti­jos;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

KĘS­TAS KOMS­KIS;Dau­gia­man­da­tė;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

VAN­DA KRAV­ČIO­NOK;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

DAI­NIUS KREI­VYS;12. Ver­kių;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AS­TA KU­BI­LIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AND­RIUS KU­BI­LIUS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

GAB­RIE­LIUS LANDS­BER­GIS;13. Cen­tro-Ža­lia­kal­nio;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

TA­DAS LAN­GAI­TIS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

JO­NAS LIE­SYS;58. Tra­kų-Vie­vio;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

LI­NAS AN­TA­NAS LIN­KE­VI­ČIUS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

MIC­HAL MAC­KE­VIČ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

MY­KO­LAS MA­JAUS­KAS;2. Se­na­mies­čio;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AUŠ­RA MAL­DEI­KIE­NĖ;4. Žir­mū­nų;Po­li­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“;

BRO­NIUS MAR­KAUS­KAS;31. Gargž­dų;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RAI­MUN­DAS MAR­TI­NĖ­LIS;50. Sė­los;Iš­si­kė­lė pats;

KĘS­TU­TIS MA­SIU­LIS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

BRO­NIS­LO­VAS MA­TE­LIS;26. Ne­vė­žio;Iš­si­kė­lė pats;

LAI­MU­TĖ MAT­KE­VI­ČIE­NĖ;59. Kai­šia­do­rių-Elek­trė­nų;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AN­TA­NAS MA­TU­LAS;47. Pa­sva­lio-Pa­kruo­jo;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

KĘS­TU­TIS MA­ŽEI­KA;63. Sū­du­vos;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RŪ­TA MI­LIŪ­TĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RAD­VI­LĖ MOR­KŪ­NAI­TĖ-MI­KU­LĖ­NIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

JA­ROS­LAV NAR­KE­VIČ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

ALF­RE­DAS STA­SYS NAU­SĖ­DA;32. Ši­lu­tės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

MO­NI­KA NA­VIC­KIE­NĖ;10. Nau­jo­sios Vil­nios;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AR­VY­DAS NE­KRO­ŠIUS;42. Ra­sei­nių-Kė­dai­nių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

PET­RAS NE­VU­LIS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AUŠ­RI­NĖ NOR­KIE­NĖ;34. Tau­ra­gės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

JUO­ZAS OLE­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

ČES­LAV OL­ŠEVS­KI;57. Me­di­nin­kų;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

AND­RIUS PA­LIO­NIS;67. Prie­nų-Birš­to­no;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

AUŠ­RA PA­PIR­TIE­NĖ;15. Kal­nie­čių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

ŽY­GI­MAN­TAS PA­VI­LIO­NIS;1. Nau­ja­mies­čio;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

VIR­GI­LI­JUS PO­DE­RYS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RA­MIN­TA PO­PO­VIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

VIK­TO­RAS PRA­NCKIE­TIS;65. Rau­dond­va­rio;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

MIN­DAU­GAS PUI­DO­KAS;19. Alek­so­to-Vi­li­jam­po­lės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

KĘS­TU­TIS PŪ­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

ED­MUN­DAS PU­PI­NIS;51. Ute­nos;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

NAG­LIS PU­TEI­KIS;23. Da­nės;Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, iš­si­kė­lė pats;

VY­TAU­TAS RAS­TE­NIS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

JUR­GIS RAZ­MA;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

JUO­ZAS RIM­KUS;41. Kel­mės-Šiau­lių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

VIK­TO­RAS RIN­KE­VI­ČIUS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

IRI­NA RO­ZO­VA;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

JU­LIUS SA­BA­TAUS­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

AL­GI­MAN­TAS SA­LA­MA­KI­NAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

PA­ULIUS SAU­DAR­GAS;7. Jus­ti­niš­kių;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

VA­LE­RI­JUS SI­MU­LIK;24. Sau­lės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

VIR­GI­NI­JUS SIN­KE­VI­ČIUS;6. Šeš­ki­nės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RI­MAN­TAS SIN­KE­VI­ČIUS;60. Jo­na­vos;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

AL­GIR­DAS SY­SAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

GIN­TA­RĖ SKAIS­TĖ;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AR­TŪ­RAS SKARD­ŽIUS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

SAU­LIUS SKVER­NE­LIS;8. Ka­ro­li­niš­kių;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

KĘS­TU­TIS SMIR­NO­VAS;68. Vil­ka­viš­kio;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

LAU­RAS STA­CE­VI­ČIUS;16. Dai­na­vos;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AND­RIE­JUS STAN­ČI­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

LE­VU­TĖ STA­NIU­VIE­NĖ;37. Kur­šo;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

KA­ZYS STAR­KE­VI­ČIUS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

GIN­TA­RAS STE­PO­NA­VI­ČIUS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

ZE­NO­NAS STREI­KUS;71. Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AL­GIS STREL­ČIŪ­NAS;9. Laz­dy­nų;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

DO­VI­LĖ ŠA­KA­LIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

RI­MAN­TĖ ŠA­LA­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

RO­BER­TAS ŠARK­NIC­KAS;30. Aly­taus;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

STA­SYS ŠED­BA­RAS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

IRE­NA ŠIAU­LIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

AUD­RYS ŠI­MAS;48. Bir­žų-Ku­piš­kio;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

ING­RI­DA ŠI­MO­NY­TĖ;3. An­ta­kal­nio;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

AG­NĖ ŠI­RINS­KIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

LEO­NARD TAL­MONT;56. Šal­či­nin­kų-Vil­niaus;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

RI­TA TA­MA­ŠU­NIE­NĖ;55. Ne­men­či­nės;Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga;

TO­MAS TO­MI­LI­NAS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

STA­SYS TU­MĖ­NAS;25. Auš­ros;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

PO­VI­LAS URB­ŠYS;27. Va­ka­ri­nė;Iš­si­kė­lė pats;

GIN­TA­RAS VAI­ČE­KAUS­KAS;22. Pa­jū­rio;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

PET­RAS VA­LIŪ­NAS;69. Dzū­ki­jos;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

EGI­DI­JUS VA­REI­KIS;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

JO­NAS VAR­KA­LYS;35. Plun­gės;Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

JUO­ZAS VARŽ­GA­LYS;61. Uk­mer­gės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

GE­DI­MI­NAS VA­SI­LIAUS­KAS;17. Pe­tra­šiū­nų;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AU­RE­LI­JUS VE­RY­GA;18. Pa­ne­mu­nės;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

VIR­GI­NI­JA VING­RIE­NĖ;Dau­gia­man­da­tė;Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

AN­TA­NAS VIN­KUS;36. Kre­tin­gos-Pa­lan­gos;Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja;

EMA­NUE­LIS ZIN­GE­RIS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

RE­MI­GI­JUS ŽE­MAI­TAI­TIS;33. Pie­tų Že­mai­ti­jos;Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

RO­KAS ŽI­LINS­KAS;Dau­gia­man­da­tė;Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai;

Šal­ti­nis: vrk.lt