Seimo rinkimams registravo Antikorupcinę koaliciją
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ket­vir­ta­die­nį įre­gis­tra­vo An­ti­ko­rup­ci­nę Kris­tu­po Kri­vic­ko ir Nag­lio Pu­tei­kio koa­li­ci­ją da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

Koa­li­ci­nį są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je su­da­rys 93 žmo­nės, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se var­žy­sis 68 kan­di­da­tai.

Ši koa­li­ci­ja su­da­ry­ta iš Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos ir Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­jos iš­kel­tų kan­di­da­tų į Sei­mą.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja at­si­sa­kė re­gis­truo­ti tris koa­li­ci­jos kan­di­da­tus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se dėl lai­ku ko­mi­si­jai ne­pris­ta­ty­tų par­eiš­ki­nių do­ku­men­tų.

VRK taip pat ne­re­gis­tra­vo sep­ty­nių koa­li­ci­jos kan­di­da­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Cen­tro par­ti­jos pir­mi­nin­kas N.Pu­tei­kis at­sip­ra­ši­nė­jo VRK na­rių už pa­teik­tus ne­tvar­kin­gus par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus ir ža­dė­jo at­ei­ty­je juos pil­dy­ti draus­min­giau.

„Ban­dė­me rin­ki­mams su­jung­ti pen­kias par­ti­jas ir, ma­tyt, or­ga­ni­za­ci­nis už­da­vi­nys bu­vo per di­de­lis“, – po­sė­dy­je sa­kė par­la­men­ta­ras.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja taip pat pla­na­vo iš­brauk­ti ir ket­vir­tą koa­li­ci­jos kan­di­da­tę vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – šir­vin­tiš­kę Lai­mą Meš­kaus­kie­nę, nes jos var­du ne­bu­vo su­mo­kė­tas rin­ki­mų užs­ta­tas. Ta­čiau N.Pu­tei­kis at­krei­pė ko­mi­si­jos na­rių dė­me­sį, kad vie­no iš koa­li­ci­jos kan­di­da­tų var­du ne­ty­čia bu­vo su­mo­kė­ti du užs­ta­tai.

VRK pri­pa­ži­nus tai kaip tech­ni­nę klai­dą, o ne įsta­ty­mų pa­žei­di­mą, L.Meš­kaus­kie­nei leis­ta kan­di­da­tuo­ti vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Ji taip pat da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se koa­li­ci­jos są­ra­še.

Be to, Pen­si­nin­kų par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bu­vo at­si­dū­ręs An­ta­nas Guo­ga, ta­čiau koa­li­ci­jos są­ra­še šios pa­var­dės jau ne­be­bu­vo. N.Pu­tei­kis BNS sa­kė, kad to ne­be­no­rė­jo pa­ti Pen­si­nin­kų par­ti­ja, o są­ra­še bu­vęs as­muo nė­ra eu­ro­par­la­men­ta­ras, bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas A.Guo­ga.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK re­gis­tra­vo 12 par­ti­jų ir vie­ną koa­li­ci­ją da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

Sei­mo rin­ki­mai vyks šių me­tų spa­lį.