Seimo rinkimai: reitingai, rezultatai, lūkesčiai
Tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­ja­me tu­re, sek­ma­die­nį du­ris at­vers bal­sa­vi­mo apy­lin­kės.

Dėl 141 par­la­men­ta­ro man­da­to var­žy­sis 14 par­ti­jų ir koa­li­ci­jų są­ra­šų, iš vi­so – per 1400 kan­di­da­tų. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Pa­sta­rų­jų ke­lių prieš­rin­ki­mi­nių mė­ne­sių so­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos pa­lan­kiau­sios trims par­ti­joms: so­cial­de­mo­kra­tams, vals­tie­čiams – ža­lie­siems bei kon­ser­va­to­riams. 5 proc. slenks­tį, so­cio­lo­gų ver­ti­ni­mu, ga­li per­ženg­ti ir „dar­bie­čiai“, „tvar­kie­čiai“, li­be­ra­lai, koa­li­ci­nį 7 proc. bar­je­rą ga­li per­ženg­ti Kris­tu­po Kri­vic­ko bei Nag­lio Pu­tei­kio da­ri­nys. So­cio­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad nors apk­lau­sos nė­ra pa­lan­kios, ta­čiau 5 proc. bar­je­rą ga­li įveik­ti ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, įpras­tai prieš rin­ki­mus su­tel­kian­ti tau­ti­nių ma­žu­mų elek­to­ra­tą.

Kiek pa­na­šūs ir kiek ski­ria­si prieš­rin­ki­mi­nių so­cio­lo­gi­nių apk­lau­sų ir Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai?

BNS pa­tei­kia 2008, 2012 me­tų prieš­rin­ki­mi­nių apk­lau­sų duo­me­nis ir Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, nau­jau­sių 2016 me­tų apk­lau­sų duo­me­nis ir par­ti­jų va­do­vų lū­kes­čius.

Rin­ki­mai 2008

2008 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį „Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa: 1. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 12,4 proc.; 2. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 11,4 proc.; 3. Koa­li­ci­ja Dar­bo par­ti­ja + jau­ni­mas – 8,7 proc.; 4. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 7,2 proc.; 5. Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja – 7 proc. res­pon­den­tų. Li­ku­sios par­ti­jos, kaip prog­no­zuo­ta, bū­tų ne­per­ko­pu­sios 5 proc. bar­je­ro: vals­tie­čiai liau­di­nin­kai – 4,8 proc.; Nau­jo­ji są­jun­ga – 4,3 proc.; li­be­ral­cen­tris­tai – 3,1 proc.; Li­be­ra­lų są­jū­dis – 2,3 pro­cen­to.

2008 me­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tai I tu­ras, re­zul­ta­tai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je: 1.Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 19,7 proc.; 2. Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja – 15 proc.; 3. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 12,7 proc.; 4. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 11,7 proc.; 5. Koa­li­ci­ja Dar­bo par­ti­ja + jau­ni­mas – 8,9 proc.; 6. Li­be­ra­lų są­jū­dis – 5,7 proc.; 7. Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga – 5,3 proc.

Ga­lu­ti­niai bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai po II rin­ki­mų tu­ro, par­ti­jų gau­ti man­da­tai Sei­me: 1. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 45 man­da­tai; 2. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 25 man­da­tai; 3. Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja – 16 man­da­tų; 4. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 15 man­da­tų; 5. Koa­li­ci­ja Dar­bo par­ti­ja + jau­ni­mas – 10 man­da­tų; 6. Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis – 11 man­da­tų; 7. Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga – 8 man­da­tai, 8. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 3 man­da­tai; 9. Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga – 3 vie­tos Sei­me; 10. Nau­jo­ji są­jun­ga – 1 man­da­tas. Į Sei­mą pa­te­ko ke­tu­ri pa­tys sa­ve iš­kė­lę kan­di­da­tai.

Rin­ki­mai 2012

2012 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį „Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa: 1. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 23,4 proc.; 2. Dar­bo par­ti­ja – 21,1 proc.; 3. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 13,9 proc.; 4. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 12,3 proc.; 5. „Drą­sos ke­lias“ – 6,5 proc.; 6. Li­be­ra­lų są­jū­dis – 5,3 pro­cen­to.

2012 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu „Spin­ter ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa: 1. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 16,3 proc.; 2. Dar­bo par­ti­ja – 14,5 proc.; 3. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 9,5 proc.; 4.Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 7,6 proc.; 5.Li­be­ra­lų są­jū­dis – 4,8 proc.; 6.A.Zuo­ko są­jun­ga „Taip“ – 3,7 proc.; 7.“Drą­sos ke­lias“ – 3,7 proc.; 8.Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 2,3 proc. bal­sų; 9.Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga – 2,2 proc.; 10.Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 1,9 proc.

2012 me­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tai I tu­ras, re­zul­ta­tai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je: 1. Dar­bo par­ti­ja – 19,8 proc.; 2. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 18,4 proc.; 3.Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 15 proc.; 4. Li­be­ra­lų są­jū­dis – 8,6 proc.; 5. „Drą­sos ke­lias“ – 8 proc.; 6. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 7,3 proc.; 7. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 5,8 pro­cen­to.

Ga­lu­ti­niai bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai po II rin­ki­mų tu­ro, par­ti­jų gau­ti man­da­tai Sei­me: 1. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 38 man­da­tai; 2. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 33 man­da­tai; 3. Dar­bo par­ti­ja – 29 man­da­tai; 4. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 11 man­da­tų; 5. Li­be­ra­lų są­jū­dis – 10 man­da­tų; 6. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 8 man­da­tai; 7. „Drą­sos ke­lias“ – 7 man­da­tai; 8. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 1; sa­ve iš­si­kė­lę – 3 par­la­men­ta­rai.

Rin­ki­mai 2016

2016 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį „Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa: 1. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 16 proc.; 2. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 12,6 proc.; 3. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 9,2 proc.; 4. Dar­bo par­ti­ja – 5,1 proc.; 5. Li­be­ra­lų są­jū­dis – 2,7 proc.; 6.“Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 4,8 proc., 7. An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja – 4,7 proc., 8. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga – 2 pro­cen­tai.

2016 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu „Spin­ter ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa: 1. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 15,6 proc.; 2. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 14 proc., 3. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 13,7 proc.; 4. Dar­bo par­ti­ja – 5,2 proc.,; 5. Li­be­ra­lų są­jū­dis – 5 proc.; 6. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ 4,9 proc.; 7. An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja – 4,6 proc.; 8. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga – 4,2 proc. res­pon­den­tų; 9. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga – 2,5 pro­cen­to.

Par­ti­jų lū­kes­čiai – BNS par­ti­jų ly­de­rių apk­lau­sa: So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – apie 18 proc. dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je po pir­mo­jo tu­ro, 38 – 42 man­da­tai iš vi­so po abie­jų tu­rų; Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 20 proc. dau­gia­man­da­tė­je po pir­mo tu­ro, apie 40 man­da­tų Sei­me po abie­jų tu­rų; vals­tie­čiai – ža­lie­ji – 20 – 30 proc. dau­gia­man­da­tė­je, 35 – 50 man­da­tai iš vi­so; Li­be­ra­lų są­jū­dis – 7,4 proc. dau­gia­man­da­tė­je ir 16 man­da­tų po dvie­jų tu­rų; Dar­bo par­ti­ja – 10 proc. po pir­mo­jo tu­ro ir apie 20 man­da­tų iš vi­so; „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 6,5 proc. ir 11 – 12 man­da­tų po abie­jų tu­rų; An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja – 14 proc. dau­gia­man­da­tė­je, po abie­jų tu­rų 19 man­da­tų; Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga – 8 proc. po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro (ti­ki­si per­ga­lės 3 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se jau pir­ma­ja­me tu­re), apie 15 man­da­tų iš vi­so po abie­jų tu­rų.