Seimo rinkimai per du dešimtmečius pabrango 2,5 karto
Per du pa­sta­ruo­sius de­šimt­me­čius vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos Sei­mo rin­ki­mams pa­di­dė­jo 2,5 kar­to, nu­ro­do Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Jos duo­me­ni­mis, 1996 me­tais par­la­men­to rin­ki­mams vals­ty­bė sky­rė 2,8 mln. eu­rų, po aš­tuo­ne­rių me­tų šie rin­ki­mai jau kai­na­vo 5,3 mln. eu­rų.

2008 me­tais vy­kę rin­ki­mai bu­vo bran­giau­si, jiems iš­leis­ta 7,7 mln. eu­rų.

„E­ko­no­mi­nė pa­dė­tis Lie­tu­vo­je 2007 me­tais bu­vo ge­res­nė, ir (val­džia – BNS) sky­rė di­des­nę su­mą. Ypa­tin­gi to­kie me­tai“, – BNS sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Per eko­no­mi­nį su­nkme­tį vi­siems dir­žus su­ver­žu­si cen­tro de­ši­nės Vy­riau­sy­bė 2012 me­tais Sei­mo rin­ki­mams sky­rė 5,97 mln. eu­rų. Per­nykš­čiai par­la­men­to rin­ki­mai vals­ty­bei kai­na­vo 7,5 mln. eu­rų.

„Ne­la­bai su­pran­tu kar­tais mū­sų vy­riau­sy­bių, ku­rios kar­tais pra­de­da lė­šas rin­ki­mams ma­žin­ti. (...) Nu­ma­ži­ni­mas, kad ir ne­di­de­lis, ma­ži­na ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gi­ni­mus. Dėl at­ly­gi­ni­mų ma­žė­ji­mo ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas“, – tvir­ti­no Z.Vai­gaus­kas.

Anot jo, at­siž­vel­giant į skir­tą biu­dže­tą, pa­skirs­to­mas ir dar­bo krū­vis rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams.

„Kiek pi­ni­gų pa­skir­ta, mes tiek pra­ktiš­kai ko­mi­si­jos na­riams nu­ma­to­me va­lan­dų, kad rei­kė­tų dirb­ti. Ir ko­mi­si­jos na­riai tiek va­lan­dų dir­ba. Tie­sa pa­sa­kius, iš­ma­tuo­ti ko­mi­si­jos na­rių dar­bo lai­ką su­nku. Iš anks­to pla­nuo­ti juo­lab su­dė­tin­ga“, – sa­kė VRK pir­mi­nin­kas.

Anot jo, rin­ki­mų iš­lai­das su­da­ro ne tik juos or­ga­ni­zuo­jan­čių ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gi­ni­mai.

„Bet čia ne tik at­ly­gi­ni­mas, biu­le­te­nių spaus­di­ni­mo kai­nos di­dė­ja, kom­piu­te­ri­nės pa­slau­gos brangs­ta, pa­ga­liau jų apim­tis smar­kiai pa­di­dė­ju­si yra“, – var­di­jo Z.Vai­gaus­kas.

VRK taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad per du de­šimt­me­čius smar­kiai ki­lo rin­ki­mų užs­ta­to dy­dis. 1996 me­tais jis sie­kė 190 eu­rų, 2012 me­tais su­da­rė 630 eu­rų, 2016 me­tais – 757 eu­rus.

Toks pats užs­ta­tas li­ko ir ba­lan­džio 23 die­ną vyk­sian­tiems me­rų rin­ki­mams Jo­na­vos ir Ša­kių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se bei Sei­mo na­rio rin­ki­mams Anykš­čių – Pa­ne­vė­žio vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Rin­ki­mų užs­ta­to di­dė­ji­mas su­si­jęs su vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ki­li­mu. Juos mo­ka ir kan­di­da­tai, ir kan­di­da­tų są­ra­šai.