Seimo restorane alkoholio neliks
Sei­mo val­dy­ba penk­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą par­la­men­to mai­ti­ni­mo įstai­go­se ne­bep­re­kiau­ti al­ko­ho­liu, bet ofi­cia­liuo­se pri­ėmi­muo­se jis bus lei­džia­mas.

„Sei­mo res­to­ra­ne ne­be­bus al­ko­ho­lio, jo ne­var­to­ja­me ir juo ne­pre­kiau­ja­me, toks spren­di­mas. Ma­no­me, kad Sei­mas – ne ta vie­ta, kur tu­rė­tų bū­ti ge­ria­mas al­ko­ho­lis, aš jau ne­kal­bu apie stip­rų­jį, bet nei silp­nes­nio, nei stip­res­nio ne­be­bus, jo­kio“, – po Sei­mo val­dy­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis anks­čiau yra sa­kęs, kad siū­lys užd­raus­ti al­ko­ho­lį ir pri­ėmi­muo­se, ta­čiau pro­to­ko­li­niuo­se ren­gi­niuo­se jis bus lei­džia­mas.

„Y­ra Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo straips­niai, ku­rie reg­la­men­tuo­ja ofi­cia­lių su­si­ti­ki­mų, de­le­ga­ci­jų pri­ėmi­mo tvar­ką, mes ši­to ne­lie­čia­me, o kas yra Sei­mo res­to­ra­ne, val­gyk­lo­je, nei var­to­ji­mo, nei pre­ky­bos ne­lie­ka“, – pa­brė­žė R.Baš­kie­nė.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas nu­ma­to, kad vals­ty­bės įstai­go­se al­ko­ho­lį var­to­tį drau­džia­ma. Ši nuo­sta­ta ne­tai­ko­ma vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­tal­po­se vyks­tan­čiuo­se ofi­cia­liuo­se pri­ėmi­muo­se, ki­tuo­se pro­to­ko­li­niuo­se ren­gi­niuo­se, taip pat šių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­tal­po­se įreng­to­se vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se, ku­rio­se įmo­nės tu­ri li­cen­ci­jas vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

Sei­mo ka­vi­nė­se ir res­to­ra­ne al­ko­ho­liu anks­čiau ke­le­rius me­tus ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma bu­vu­sio par­la­men­to va­do­vo Arū­no Va­lins­ko ini­cia­ty­va, ta­čiau Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gai me­tu al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai į Sei­mo res­to­ra­ną bei val­gyk­lą bu­vo grą­žin­ti.