Seimo „prielipams“ gresia galvapjūtė
Sei­mas vėl ke­ti­na im­tis jam pa­val­džių įstai­gų in­ven­to­ri­za­ci­jos. Ki­taip nei prieš sep­ty­ne­rius me­tus, kai to­kia ini­cia­ty­va pa­ty­rė ne­sėk­mę, šį­kart ti­ki­ma­si, kad rei­ka­lin­giems spren­di­mams pri­im­ti po­li­ti­nės va­lios ne­pris­tigs.

Dvie­jų de­šim­čių par­la­men­tui pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų ru­de­nį lau­kia per­mai­nos. Sei­mo val­dy­ba nu­spren­dė su­bur­ti spe­cia­lią dar­bo gru­pę, ku­ri, įver­ti­nu­si įstai­gų veik­los bū­ti­ny­bę, pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jas dėl jų at­ei­ties.

Ly­giai to­kį pa­tį dar­bą 2010 me­tais tuo­me­čia­me Sei­me at­li­ko kon­ser­va­to­riaus Čes­lo­vo Stan­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė. Ta­čiau ta­da jos pa­teik­ti ar­gu­men­tai Sei­mo ne­įti­ki­no, tad vi­si par­la­men­to „prie­li­pai“ to­liau dir­bo kaip dir­bę.

Po­ky­čių neišvengs

Už Sei­mo kan­ce­lia­ri­ją ir par­la­men­ti­nę kon­tro­lę at­sa­kin­gas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius vy­lė­si, kad šį­kart par­la­men­ta­rams pa­kaks po­li­ti­nės va­lios pa­siū­ly­mams, ku­riuos pa­teiks dar­bo gru­pė, pa­lai­min­ti.

„Prie Sei­mo vei­kia daug ins­ti­tu­ci­jų, ti­krai ne vi­sos jos dir­ba ge­rai. Bus per­žiū­ri­mos pa­grin­di­nės jų funk­ci­jos, ana­li­zuo­ja­ma, ar jos ne­si­dub­liuo­ja“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Ar­vy­das Ne­kro­šius: „Prie Sei­mo vei­kia daug ins­ti­tu­ci­jų, ti­krai ne vi­sos jos dir­ba ge­rai.“

Anot jo, pir­miau­sia vi­soms ins­ti­tu­ci­joms bus iš­siųs­tos užk­lau­sos, pra­šant pa­teik­ti duo­me­nis apie biu­dže­to asig­na­vi­mų nau­do­ji­mą, eta­tų skai­čių, pa­tal­pų plo­to dy­dį, eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­das ir ki­ta. „Kai tu­rė­si­me duo­me­nis, ga­lė­si­me pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus“, – aiš­ki­no A. Ne­kro­šius.

Pir­mą dar­bo gru­pės po­sė­dį ke­ti­na­ma su­reng­ti iš kar­to po Ve­ly­kų. Iš­va­das pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­go­je, o pra­dė­ti re­for­mas – ru­de­nį. Per­mai­nos lau­kia ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos. Nors A. Ne­kro­šius kar­to­jo ne­no­rin­tis gąs­din­ti kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų, jis pri­pa­ži­no, kad po­ky­čiai ne­iš­ven­gia­mi. „Ma­to­me erd­vės op­ti­mi­zuo­ti. Pa­vyz­džiui, par­la­men­to au­to­mo­bi­lių ūky­je yra ga­li­my­bių su­ma­žin­ti ir ma­ši­nų, ir dar­buo­to­jų“, – kal­bė­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Yra įdir­bis

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vės Ire­nos De­gu­tie­nės nuo­mo­ne, spren­di­mas per­žiū­rė­ti par­la­men­tui pa­val­džių įstai­gų veik­lą yra tei­sin­gas ir lo­giš­kas. „Duok Die­ve, kad pa­vyk­tų. Tų at­skai­tin­gų įstai­gų yra daug, ti­krai ga­li­ma kai ku­rias jų su­jung­ti, o kai ku­rios aps­kri­tai yra ne­rei­ka­lin­gos“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji.

I. De­gu­tie­nės tei­gi­mu, tuo­me­čio Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Č. Stan­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė taip pat bu­vo par­en­gu­si to­kių ins­ti­tu­ci­jų op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną, ta­čiau par­la­men­ta­rai jam ne­pri­ta­rė. Esą tuo­me­tis pro­jek­tas ga­lė­tų tap­ti at­skai­tos taš­ku ren­giant nau­jus pa­siū­ly­mus.

2010 me­tų ru­de­nį dar­bo gru­pė, ana­li­za­vu­si Sei­mui pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, nu­spren­dė, kad bū­tų tiks­lin­ga su­jung­ti Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos ad­mi­nis­tra­ci­jas, bet pa­čius kon­tro­lie­rius, kaip vals­ty­bės par­ei­gū­nus, pa­lik­ti at­skir­tus. Taip pat pa­siū­ly­ta su­jung­ti Vals­ty­bi­nę kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ją (VKPK) ir Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bą (EKGT). Jung­ti­nę ins­ti­tu­ci­ją ra­gin­ta pa­va­din­ti Vals­ty­bi­ne kul­tū­ros pa­vel­do ta­ry­ba.

Šių me­tų sau­sį kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį ir pa­siū­lė at­nau­jin­ti dis­ku­si­jas dėl Sei­mo at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­lin­gu­mo. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, da­lis to­kių įstai­gų dir­ba ne­efek­ty­viai, nau­do­ja daug iš­tek­lių, o veik­los re­zul­ta­tai – abe­jo­ti­ni.

„Krei­piau­si į Sei­mo pir­mi­nin­ką, kad pa­ga­liau bū­tų im­ama­si re­for­mos ir svars­to­ma, kam tos ins­ti­tu­ci­jos Sei­mui rei­ka­lin­gos? Ga­li­ma jas per­duo­ti Vy­riau­sy­bei, o ta jau te­gul spren­džia“, – ta­da sa­vo min­ti­mis da­li­jo­si K. Ma­siu­lis.

2014 me­tų ru­de­nį par­la­men­ta­rai taip pat kė­si­no­si re­for­muo­ti dvi pa­val­džias ins­ti­tu­ci­jas – VKPK ir EKGT. Ini­cia­ty­va pri­klau­sė gru­pei Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rių. Ta­čiau to­kie pla­nai li­ko po­pie­riu­je.

Įstai­gų gau­su

Prie Sei­mo vei­kia ke­lių ka­te­go­ri­jų ins­ti­tu­ci­jos. Pir­mai pri­klau­so įstai­gos, ku­rių tei­si­nį san­ty­kį su Sei­mu tie­sio­giai nu­sta­to Kons­ti­tu­ci­ja. Tai – Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga ir Vals­ty­bės kon­tro­lė.

An­trai pri­skir­tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rias steig­ti Sei­mą įpa­rei­go­ja Kons­ti­tu­ci­ja – Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­ga, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja.

Tre­čia ka­te­go­ri­ja vie­ni­ja ins­ti­tu­ci­jas, pa­de­dan­čias Sei­mui for­muo­ti ir įgy­ven­din­ti vals­ty­bės po­li­ti­ką iš­skir­ti­nė­se na­cio­na­li­nės svar­bos sri­ty­se. Tarp to­kių įstai­gų – VKPK, EKGT, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja, Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras ir ki­tos.

Ket­vir­ta gru­pė – Sei­mui at­skai­tin­gos, ta­čiau įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios val­džios sri­čiai ne­bū­din­gas funk­ci­jas vyk­dan­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Tarp jų – Aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus bei Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­das, Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja, Ver­ty­bi­nių po­pie­rių ko­mi­si­ja. Be to, Sei­mui taip pat at­sis­kai­to Lie­tu­vos ban­ko, Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos bei Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vai.