Seimo planas: universitetų turėtų mažėti perpus
Par­la­men­ta­rai ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną. Pa­gal jį, Lie­tu­vo­je lik­tų ma­žiau nei pu­sė iš šiuo me­tu vei­kian­čių 14 uni­ver­si­te­tų.

Už Sei­mo nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 77 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo še­ši, su­si­lai­kė 31.

„Daug lai­ko su­gaiš­ta ir daug ie­čių su­lau­žy­ta dėl ne­la­bai ką le­mian­čio do­ku­men­to“, – ket­vir­ta­die­nį tei­gė kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma ir pa­brė­žė, kad Sei­mo nu­ta­ri­mas nė­ra įsta­ty­mas, jis ga­li lik­ti ir ne­įgy­ven­din­tas.

Sei­mas nu­ta­rė, kad Vil­niu­je ir Kau­ne ga­li bū­ti po vie­ną kla­si­ki­nį, pla­čios ap­rėp­ties ty­ri­mų uni­ver­si­te­tą. Nu­ro­dy­ta, kad šiuo­se mies­tuo­se taip pat ga­li veik­ti pro­fi­li­niai tech­no­lo­gi­jos, svei­ka­tos moks­lų ir me­nų uni­ver­si­te­tai.

Siū­lo­ma iš­lai­ky­ti Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se re­gio­nų po­rei­kius ati­tin­kan­čius ir sa­vo iš­skir­ti­nu­mu pa­si­žy­min­čius uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo cen­trus, ku­rie ga­lė­tų bū­ti ki­tų uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niai.

Pa­gal nu­ta­ri­mą, švie­ti­mo ir ug­dy­mo moks­li­niai ty­ri­mai bei pe­da­go­gų ren­gi­mas tu­ri bū­ti su­telk­ti kla­si­ki­niuo­se uni­ver­si­te­tuo­se bei Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nia­me moks­lo cen­tre, iš­ven­giant dub­lia­vi­mo mies­to, re­gio­no ir ša­lies mas­tu.

Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­ta iki šių me­tų gruo­džio 1 die­nos par­eng­ti pla­no įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nes ir ki­tus tei­sės ak­tus.

Bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius tei­gė, kad šis pla­nas sto­ko­ja am­bi­ci­jos, apie ku­rią anks­čiau yra kal­bė­ju­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma.

„Ta­čiau ga­li­ma ne­priim­ti vi­sai jo­kio nu­ta­ri­mo ir lauk­ti ru­dens, ta­čiau ru­de­nį, tu­ri­me su­pras­ti, mū­sų lau­kia ne­kas­die­niai da­ly­kai, su­si­ję su aukš­tų­jų mo­kyk­lų si­tua­ci­ja. Nuo ru­dens per šį va­sa­ros sto­ji­mą į aukš­tą­sias mo­kyk­las bus tai­ko­mas aukš­tes­nis 3 ba­lų mi­ni­ma­lus slenks­tis įsto­ti į aukš­tą­sias. Bus nu­sta­ty­ti di­des­ni rei­ka­la­vi­mai stu­di­jų prog­ra­moms stu­den­tų skai­čiaus pra­sme. Stu­den­tų skai­čius de­mog­ra­fi­nia­me kon­teks­te ir­gi yra ma­žė­jan­tis. Ir ket­vir­tas da­ly­kas, nuo ru­dens taip pat ūkiui ir ad­mi­nis­tra­vi­mui ski­ria­mos lė­šos uni­ver­si­te­tams bu­vo su­sie­tos su stu­den­tų skai­čiu­mi ir moks­lo veik­la“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Li­be­ra­lė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė Sei­me pa­keis­tą pla­ną va­di­no iš­plau­tu ir tuš­čiu.

„Ma­nau, kad pla­nas pa­lie­ka tam ti­krą va­kuu­mą ir ne­aiš­ku, kas tą va­kuu­mą už­pil­dys – ar re­for­ma­to­rių ly­de­rys­tė, ar tų žmo­nių, ku­rie no­ri iš­lai­ky­ti sta­tus quo, ku­rie no­ri iš­lai­ky­ti įta­ką aukš­to­sioms mo­kyk­loms ir jų kai ku­rių no­menk­la­tū­roms“, – tei­gė ji.

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys „vals­tie­tis“ Arū­nas Gu­mu­liaus­kas tei­gė, kad ko­mi­te­tas spren­dė, ar ei­ti re­vo­liu­ci­jos, ar evo­liu­ci­jos ke­liu.

„Be abe­jo­nės, bu­vo pa­si­rink­tas evo­liu­ci­jos ke­lias, nes mes pa­ma­tė­me, kad aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė jau pa­ti su­pra­to, kad rei­kia ieš­ko­ti op­ti­ma­lių ke­lių iš su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos, to­dėl ne „vals­tie­čiai“ čia kal­ti, kad ASU aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė pa­ma­tė sa­vo ke­lią bend­ra­dar­biau­jant su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu. To­kiu bū­du ši­tas pro­jek­tas su­tei­kia ini­cia­ty­vą ne iš vir­šaus, o iš apa­čios“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Val­dan­tie­ji pa­tvir­tin­tą pla­ną va­di­na komp­ro­mi­si­niu – po gin­čų Sei­me ir aka­de­mi­nė­se bend­ruo­me­nė­se pla­ne ne­be­li­ko kon­kre­čių nu­ro­dy­mų, kaip uni­ver­si­te­tai tu­rė­tų jung­tis.

Anks­čiau Vy­riau­sy­bės Sei­mui pa­teik­ta­me pla­ne bu­vo kon­kre­čiai nu­ro­dy­ta, kad sos­ti­nė­je tu­rė­tų veik­ti kla­si­ki­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir pro­fi­li­nis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, o Kau­ne – Kau­no uni­ver­si­te­tas, su­jun­giant šia­me mies­te esan­čius Alek­sand­ro Stul­gins­kio, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Lie­tu­vos spor­to ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tus, prie jo tu­rė­jo bū­ti pri­jung­tas ir Vil­niu­je vei­kian­tis Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas. Taip pat Kau­ne tu­rė­jo lik­ti vie­nas pro­fi­li­nis uni­ver­si­te­tas – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų. Šiau­lių uni­ver­si­te­tą siū­ly­ta pri­jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to, o Klai­pė­dos uni­vers­ti­te­tą pa­lik­ti kaip jū­ri­nės pa­krai­pos aukš­tą­ją mo­kyk­lą.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė Sei­mo pa­si­rink­tą va­rian­tą api­bū­di­no kaip pra­stes­nį, bet komp­ro­mi­si­nį.

„Mes pa­siū­lė­me ei­ti tie­siau­siu ke­liu, vyk­ti greit­ke­liu ir jau ki­tais me­tais tu­rė­ti aiš­kiai ma­to­mą pa­žan­gą. Na, bu­vo pa­si­rink­ta ei­ti pa­pras­tu plen­tu. Taip, šis ke­lias taip pat ve­da mū­sų bend­ros vi­zi­jos link, ta­čiau rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šia­me ke­ly­je bus daug po­sū­kių, ne­iš­ven­gia­mų pa­kly­di­mų, ak­li­gat­vių. Aki­vaiz­du, kad ei­da­mi šiuo ke­liu, už­truk­si­me il­giau“, – yra tei­gu­si mi­nis­trė.