Seimo pirmininkui ir VSD susirūpinimą kelia TV3 pardavimas
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis an­tra­die­nį su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vu Da­riu­mi Jau­niš­kiu ap­ta­rė Šve­di­jos ži­niask­lai­dos kon­cer­no „Mo­dern Ti­mes Group“ (MTG) ga­li­mus pla­nus par­duo­ti vers­lą Bal­ti­jos ša­ly­se, įskai­tant TV3 te­le­vi­zi­jų gru­pę.

„Ži­niask­lai­dos sri­ty­je ne­ri­mą ke­lia TV3 par­da­vi­mas. Kal­bė­jo­me, kas ga­lė­tų bū­ti at­ei­ty­je sa­vi­nin­kas“, – po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Anot jo, sa­vi­nin­kai ga­li tu­rė­ti įta­kos te­le­vi­zi­jos ka­na­lo tu­ri­niui.

„Tai gal­būt iš­anks­ti­nis su­si­rū­pi­ni­mas. Kai tik at­si­ra­do ži­niask­lai­do­je, kad yra spren­di­mas par­duo­ti, ži­no­ma, at­si­ran­da ir gal­vo­ji­mas, o kas nu­pirks“, – aiš­ki­no jis.

VSD di­rek­to­rius D.Jau­niš­kis taip pat sa­kė, kad bū­si­mas TV3 įsi­gi­ji­mas ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą.

„Pag­rin­di­nis da­ly­kas – kas tie in­ves­tuo­to­jai, kad ne­bū­tų tam ti­kros įta­kos iš Ry­tų“, – tei­gė par­ei­gū­nas.

D.Jau­niš­kis tvir­ti­no, kad VSD ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos vis ak­ty­viau už­sii­ma Ru­si­jos sklei­džia­mos de­zin­for­ma­ci­jos de­kons­tra­vi­mu. Anot jo, trūks­ta tik vi­sų pa­stan­gų su­jun­gi­mo, bend­ro po­žiū­rio.

„Kiek gir­dė­jau, Kri­zių val­dy­mo cen­tro kū­ri­mas Vy­riau­sy­bė­je vys­to­mas la­bai rim­tai. Čia bū­tų ta ge­ro­ji ži­nia ir ge­ras dar­bas pa­da­ry­tas, kur bū­tų ga­li­ma kon­cen­truo­ti in­for­ma­ci­ją, pa­da­ry­ti iš­va­das, de­kons­truo­ti ir žiū­rė­ti ko­kių veiks­mų im­tis“, – sa­kė VSD va­do­vas.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je pra­neš­ta, kad Šve­di­jos ži­niask­lai­dos kon­cer­nas ga­li par­duo­ti vers­lą Bal­ti­jos ša­ly­se, įskai­tant TV3 te­le­vi­zi­jų gru­pę.