Seimo pirmininkui Andrius Kubilius siūlo pasikartoti aritmetikos kursą
Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ste­bi­si Sei­mo pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Vik­to­ro Pra­nckie­čio ma­te­ma­ti­niais ge­bė­ji­mais. Ry­tą per Ži­nių ra­di­ją kal­bė­da­mas par­la­men­to va­do­vas už­si­mi­nė, kad vai­ko pi­ni­gai Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti nuo 100 iki 150 eu­rų kas mė­ne­sį. Jo ži­nio­mis, tas vals­ty­bės biu­dže­tui per me­tus at­siei­tų 60–70 mln. eu­rų.

A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, ele­men­ta­ri „mo­kyk­li­nė arit­me­ti­ka“ ro­do, kad 150 eu­rų pa­dau­gi­nus iš 12 mė­ne­sių ir vai­kų iki 18 me­tų skai­čiaus ša­ly­je (pa­gal Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tą – apie 500 000 vai­kų) gau­na­ma 900 mln. eu­rų per me­tus. „Gra­žaus pa­ža­do kai­na: „Val­džios (pro­fe­sio­na­lų) arit­me­ti­ka“ – 60 mln. eu­rų. „Mo­kyk­li­nė arit­me­ti­ka“ – 900 mln. eu­rų. Skir­tu­mas ti­krai ne­ma­žas – kaž­kam rei­kė­tų pa­si­kar­to­ti pra­di­nės mo­kyk­los arit­me­ti­kos kur­są“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo A. Ku­bi­lius. Bu­vęs prem­je­ras pri­me­na, kad vi­sos vals­ty­bės biu­dže­to 2017 me­tų iš­lai­dos – 10.56 mi­li­jar­do eu­rų. „V. Pra­nckie­čio pa­gar­sin­tas „vai­ko pi­ni­gų“ pla­nas kai­nuo­tų be­veik 10 proc. vi­sų biu­dže­to iš­lai­dų!“, – ra­šo A. Ku­bi­lius. Jis tei­gia no­rįs iš­girs­ti fi­nan­sų mi­nis­tro pa­aiš­ki­ni­mą, kaip jis pla­nuo­ja to­kį gra­žų ir taip bran­giai kai­nuo­jan­tį val­džios pa­ža­dą įgy­ven­din­ti?