Seimo pirmininku išrinktas V. Pranckietis
Sei­mo pir­mi­nin­ku pir­ma­die­nį iš­rink­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas 58 me­tų Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Už jo kan­di­da­tū­rą per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 93 Sei­mo na­riai. Jo var­žo­vas li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las su­rin­ko 36 bal­sus. Vie­nuo­li­ka biu­le­te­nių ras­ti su­ga­din­ti.

„93 – be­veik kons­ti­tu­ci­nė dau­gu­ma. Mes įvei­ki­nė­ja­me to­kią ri­bą, ku­ri pa­sa­ko la­bai reikš­min­gai apie re­zul­ta­tą, dė­ko­ju jums vi­siems“, – tei­gė V.Pra­nckie­tis.

Jis vy­lė­si, kad aka­de­mi­nė pa­tir­tis ir įgū­džiai leis jam ei­ti at­sa­kin­gas par­ei­gas, ra­gi­no pa­mirš­ti rin­ki­mų ko­vas, pra­lai­mė­ji­mų kar­tė­lį ir lai­mė­ji­mų eu­fo­ri­ją bei im­tis dar­bo.

„Aš at­ėjau iš švie­sios pa­žan­gios to­le­ran­tiš­kos aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės, to­dėl la­bai steng­siuo­si, kad Sei­me įsi­vy­rau­tų es­mi­nės aka­de­mi­nės nuo­sta­tos: dia­lo­go kul­tū­ra, ar­gu­men­tų kul­tū­ra, klau­sy­mas, gir­dė­ji­mas, sie­kis su­pras­ti, kons­truk­ty­vi dis­ku­si­ja, pa­gar­ba ki­tai ir ki­to­kiai nuo­mo­nei, orus, ma­lo­nus etiš­kas bend­ra­vi­mas. Ma­nau, kad aro­gan­ci­ja ir ci­niš­ku­mas, abe­jin­gu­mas, su­si­reikš­mi­ni­mas ar pri­vi­le­gi­jų sie­kis yra ne­su­de­ri­na­mi su iš­rink­to­jo pi­lie­čių sta­tu­su“, – tei­gė nau­ja­sis Sei­mo va­do­vas.

Jis ža­dė­jo pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už jo va­do­vau­ja­mo par­la­men­to nu­veik­tus dar­bus.

„Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gą su­vo­kiu ne tik kaip di­de­lę gar­bę, bet pir­miau­sia kaip su­nkų ir kaip at­kak­lų dar­bą Lie­tu­vos la­bui bei as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už tei­gia­mus šio dar­bo re­zul­ta­tus“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Pir­ma­die­nį jis su­stab­dė sa­vo na­rys­tę Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jo­je Sei­me. Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad par­la­men­to va­do­vas ne­ga­li bū­ti frak­ci­jos na­rys.

V.Pra­nckie­tis gi­mė 1958 me­tais Kel­mės ra­jo­ne Ru­te­lių kai­me, mo­kė­si Ty­tu­vė­nų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, Ty­tu­vė­nų ta­ry­bi­nio ūkio tech­ni­ku­me ir dir­bo šio ūkio so­do ag­ro­no­mu, 1977–1982 me­tais stu­di­ja­vo Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je, kur įgi­jo moks­li­nio ag­ro­no­mo kva­li­fi­ka­ci­ją. 1984–1986 me­tais jis tar­na­vo so­vie­tų ar­mi­jo­je. Grį­žęs iš jos V.Pra­nckie­tis Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je įsi­dar­bi­no asis­ten­tu, vė­liau pra­dė­jo kil­ti kar­je­ros laip­tais: bu­vo Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to pro­de­ka­nas, vyr. asis­ten­tas, So­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės ka­ted­ros ve­dė­jas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas.

1998 me­tais jis eks­ter­nu ap­gy­nė bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją, šie­met jam su­teik­tas pro­fe­so­riaus var­das.

Jis nu­ro­do nuo 1999 me­tų ūki­nin­kau­jan­tis, pa­grin­di­nė veik­la – so­di­nin­kys­tė. 2015 me­tais V.Pra­nckie­tis bu­vo iš­rink­tas į Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.