Seimo pirmininko kortežas pateko į avariją, neatmetama VAD kaltė
Ava­ri­ja, į ku­rią pa­te­ko Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio par­ei­gū­nų sau­go­mas kor­te­žas, ga­lė­jo kil­ti dėl Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) vai­ruo­to­jų kal­tės, BNS tre­čia­die­nį sa­kė de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius.

Pa­sak par­ei­gū­no, va­do­vy­bės ap­sau­gos par­ei­gū­nai san­kry­žo­je va­žia­vo per rau­do­ną švie­są su įjung­tais švy­tu­rė­liais: „Ap­sau­gos pri­nci­pas yra, kad au­to­mo­bi­liai ne­ga­li sto­vė­ti, jie tu­ri ju­dė­ti. Pa­gal tei­si­nes są­ly­gas jie ga­li va­žiuo­ti per rau­do­ną švie­są, (...) bet aš spė­ju, kad čia bus mū­sų kal­tė. Net va­žiuo­jant per rau­do­ną švie­są, vai­ki­nai tu­ri bū­ti įsi­ti­ki­nę, kad tai ne­kels grės­mės mums ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams.“.

„Jei­gu vai­ki­nai ne­pa­da­rė vis­ko, ką tu­rė­jo pa­da­ry­ti, tai bus tai­ko­mos ati­tin­ka­mos prie­mo­nės jų at­žvil­giu“, – sa­kė par­ei­gū­nas. „Po lai­dos Ži­nių ra­di­ju­je Sei­mo pir­mi­nin­kui va­žiuo­jant Pa­mėn­kal­nio gat­ve iš Va­sa­rio 16-osios gat­vės į mū­sų au­to­mo­bi­lį tren­kė­si tak­si“, – BNS pa­sa­ko­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė, pa­ti da­ly­va­vu­si eis­mo įvy­ky­je.

Nie­kas iš įvy­kio da­ly­vių ne­nu­ken­tė­jo.

Pa­sak D.Ven­ce­vi­čie­nės, Sei­mo pir­mi­nin­ko au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs par­ei­gū­nas lai­ku pa­ste­bė­jo di­de­liu grei­čiu at­le­kian­čią tak­si, to­dėl spė­jo pri­stab­dy­ti. In­ci­den­tas įvy­ko apie 8.30 va­lan­dą.

Po su­si­dū­ri­mo V.Pra­nckie­tis per­sė­do į vi­sa­da par­la­men­to va­do­vo au­to­mo­bi­lį ly­din­čią Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) dar­buo­to­jų ma­ši­ną.

„Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si si­tua­ci­ją“, – sa­kė pa­ta­rė­ja.

At­lie­ka tar­ny­bi­nį tyrimą

Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vas R. Moc­ke­vi­čius BNS tei­gė tik ga­lin­tis pa­tvir­tin­ti „fak­tą, kad vie­nas iš mū­sų sau­go­mų as­me­nų pa­te­ko į įvy­kį“. Jis tei­gė ne­ži­nan­tis eis­mo įvy­kio de­ta­lių.

Ta­čiau VAD va­do­vy­bė ini­ci­juo­ja tar­ny­bi­nį ty­ri­mą dėl tre­čia­die­nio ry­tą įvy­ku­sios ava­ri­jos, į ku­rią pa­te­ko Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio par­ei­gū­nų sau­go­mas kor­te­žas.

„Mes da­bar ini­ci­juo­si­me tar­ny­bi­nį ty­ri­mą. Tu­ri­me vaiz­do re­gis­tra­to­rius, ki­tas prie­mo­nes, ku­rio­se aiš­kiai vis­kas ma­ty­sis“, – BNS sa­kė VAD di­rek­to­rius Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius.

Po­li­ci­jos at­sto­vas spau­dai Ra­mū­nas Ma­to­nis BNS tvir­ti­no, kad par­ei­gū­nai pra­ne­ši­mą apie eis­mo įvy­kį ga­vo 8 val. 35 min.