Seimo pirmininko kėdė – V. Pranckiečiui
Rin­ki­mų lai­mė­to­jos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis pra­ne­šė, kad į Sei­mo pir­mi­nin­kus bus siū­lo­mas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

LVŽS ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja vi­dur­die­nį Sei­me pa­si­ra­šė koa­li­ci­jos su­tar­tį. Po jos R. Kau­baus­kis pa­brė­žė, kad Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pri­ori­te­tai bus emig­ra­ci­jos stab­dy­mas, de­mog­ra­fi­jos prob­le­mų spren­di­mas, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, švie­ti­mas ir kul­tū­ra.

R. Kar­baus­kis taip pat in­for­ma­vo, kad Sei­mo pir­mi­nin­ku bus siū­lo­mas Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to ta­ry­bos ir Se­na­to na­rys, Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas, Lie­tu­vos ag­ro­no­mų są­jun­gos val­dy­bos na­rys Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Pa­sak LVŽS va­do­vo, V. Pra­nckie­tis dau­giau at­liks Sei­mo rep­re­zen­ta­ci­jos funk­ci­ją, at­sto­vaus par­la­men­tui už­sie­ny­je. Tuo me­tu pir­mo­ji Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, ku­rios vie­tą užims il­ga­me­tė par­la­men­ta­rė Ri­ma Baš­kie­nė, orien­tuo­sis į Sei­mo vi­daus dar­bus.

Pa­kvie­tė Č. Juršėną

„Tu­riu Čes­lo­vo Jur­šė­no su­ti­ki­mą tap­ti ma­no vi­suo­me­ni­niu pa­ta­rė­ju. La­bai di­džiuo­juo­si tuo“, – tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė V. Pra­nckie­tis. „Ma­nau, kad tai kom­pe­ten­tin­gas po­li­ti­kas, la­bai ge­rai, kad ei­na į ko­man­dą“, – tei­gė V. Pra­nckie­tis. Pa­sak jo, iš Č. Jur­šė­no jis ga­lės pa­si­mo­ky­ti.

Pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja jis siū­ly­siąs Ri­mą Baš­kie­nę, o tarp vi­ce­pir­mi­nin­kų jis ma­to Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

„E­sa­me nu­ma­tę sta­tu­tą pa­keis­ti ir su­ma­žin­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čių iki pen­kių. Ma­no­me, kad to tu­rė­tų už­tek­ti“, – sa­kė V. Pra­nckie­tis.