Seimo pirmininkė persigalvojo
Ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pa­sku­ti­nę aki­mir­ką pa­kei­tė sa­vo pla­nus ir į Tarp­tau­ti­nį hu­ma­ni­ta­ri­nį fo­ru­mą (THF) ne­vyks. Šis Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je Ba­ku or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys tu­ri du glo­bė­jus – Ru­si­jos ir Azer­bai­dža­no pre­zi­den­tus.

Sei­mo val­dy­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­nin­gai pri­ta­rė L. Grau­ži­nie­nės ke­tu­rių die­nų ko­man­di­ruo­tei į Ba­ku. Sei­mo pir­mi­nin­kė pla­na­vo iš­skris­ti ry­toj. „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar ry­tą pra­dė­jus do­mė­tis kon­kre­tes­ne par­la­men­to va­do­vės dar­bot­var­ke Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je bei pa­čia­me THF, pa­va­ka­rę su­lauk­ta ži­nios, kad L. Grau­ži­nie­nė ap­si­gal­vo­jo ir į Ba­ku ne­skris.

„Pir­mi­nin­kė ne­pat­vir­ti­no ke­lio­nės į fo­ru­mą dėl su­pla­nuo­tų ki­tų dar­bų Lie­tu­vo­je“, – pra­ne­šė Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Al­do­na Vio­le­ta Gri­nie­nė.

Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je THL ren­gia­mas penk­tą kar­tą. Vie­nas jo at­si­ra­di­mo ini­cia­to­rių bu­vo tuo­me­tis Ru­si­jos pre­zi­den­tas, da­bar­ti­nis prem­je­ras Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas. Iš jo THU ku­ra­vi­mo tra­di­ci­ją pe­rė­mė da­bar­ti­nis Krem­liaus šei­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas. Kad Mask­va ski­ria ne­ma­žai dė­me­sio THF, liu­di­ja in­for­ma­ci­niai Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mai apie pa­si­ren­gi­mą šiam ren­gi­niui.

Tai, kad L. Grau­ži­nie­nė rim­tai ke­ti­no vyk­ti į Ba­ku, nu­ste­bi­no už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mus ku­ruo­jan­čius Sei­mo na­rius.

Ne­ži­no­jo argumentų

„Ti­kiuo­si, Sei­mo pir­mi­nin­kė vis­ką aps­vars­tė, kad pri­ėmė to­kį spren­di­mą. Gal kar­tais Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK) svars­tė šį klau­si­mą, čia tar­si jo kom­pe­ten­ci­ja bū­tų. Aš bū­čiau su­si­lai­kęs nuo to­kio vi­zi­to“, – va­kar die­ną „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Tuo me­tu URK pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka tei­gė nie­ko ne­gir­dė­jęs apie L. Grau­ži­nie­nės pla­nuo­tą vi­zi­tą. Jis ti­ki­no, kad per ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus pa­ta­ri­mo dėl ke­lio­nių marš­ru­tų į ko­mi­te­tą ne­si­krei­pė nė vie­nas iš Sei­mo va­do­vų. Po­li­ti­kas spė­jo, kad klau­si­mą dėl par­la­men­to va­do­vų vi­zi­to spren­džia Sei­mo val­dy­ba ar­ba tą klau­si­mą gal­būt reg­la­men­tuo­ja ko­kia nors Sei­mo sta­tu­to nor­ma.

„A­zer­bai­dža­nas yra vie­na iš še­šių Eu­ro­pos Są­jun­gos Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos ša­lių. O Ry­tų par­tne­rys­tė – vie­nas mū­sų už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tų. To­dėl šiuo po­žiū­riu pa­lai­ky­ti ry­šius rei­kia su vi­sais“, – aiš­ki­no B. Juo­dka.

Anot URK vi­ce­pir­mi­nin­ko Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio, kai ren­gi­nį glo­bo­ja V. Pu­ti­nas, ky­la dvip­ras­miš­ka si­tua­ci­ja. „Ma­nau, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­jo la­bai aiš­kiai ir pri­myg­ti­nai pa­tar­ti Sei­mo pir­mi­nin­kei su­si­lai­ky­ti nuo to­kios ke­lio­nės. Nes ren­gi­nys vyks­ta la­bai jau­tria­me re­gio­ne, ku­ria­me ne be Krem­liaus veiks­mų at­si­ra­do įšal­dy­tas konf­lik­tas“, – tei­gė par­la­men­ta­ras, bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. Anot jo, kiek­vie­nas aukš­to vals­ty­bės par­ei­gū­no vi­zi­tas „tu­ri tu­rė­ti tam ti­krą krū­vį ir ne­šti tam ti­krą ži­nią“. „Šiuo at­ve­ju man la­bai su­nku įsi­vaiz­duo­ti, apie ką kal­bė­tų ir dis­ku­tuo­tų po­nia L. Grau­ži­nie­nė fo­ru­me, ku­rį glo­bo­ja Ru­si­jos pre­zi­den­tas“, – sa­kė A. Ažu­ba­lis. Jei net ren­gi­nio dar­bot­var­kės te­mos yra ne­utra­lios, bet ku­rią jų, anot Sei­mo na­rio, ga­li­ma pa­vers­ti „po­li­tiš­kai ak­ty­via“.

Nag­ri­nė­ja­mos glo­ba­lios te­mos

Ba­ku fo­ru­mas gar­sė­ja kaip rep­re­zen­ta­ty­vus ren­gi­nys, į ku­rį su­si­ren­ka pa­sau­lio po­li­ti­kos, moks­lo, kul­tū­ros eli­tas. Pa­pras­tai THF nag­ri­nė­ja­mos glo­ba­lios te­mos, ku­rios ak­tua­lios vi­sai žmo­ni­jai. 2012 me­tais į THF bu­vo pa­kvies­ti ka­den­ci­ją bai­gę tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių pre­zi­den­tai, tarp jų ir Val­das Adam­kus. THF ža­ve­sys pri­blė­so po 2014-ai­siais Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos. Po­li­ti­kai kur kas at­sar­giau pra­dė­jo pla­nuo­ti pa­si­ro­dy­mą šia­me ren­gi­ny­je.

Sve­tin­gu­mu gar­sė­jan­čia­me Ba­ku ir šį­kart THU da­ly­vių lauks aukš­čiau­sio ly­gio su­tik­tu­vės. Ke­lio­nės, gy­ve­ni­mo ge­riau­siuo­se pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čiuo­se, mai­ti­ni­mo­si iš­lai­das pa­dengs ren­gi­nio šei­mi­nin­kai.

Dvi die­nas truk­sian­čia­me re­gi­ny­je, be ple­na­ri­nių po­sė­džių, nu­ma­ty­tos aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jos, pa­vyz­džiui, te­mo­mis „Skir­tin­gi mul­ti­kul­tū­ra­liz­mo mo­de­liai: nuo teo­ri­jos iki hu­ma­nis­ti­nės pra­kti­kos“, „Žmo­giš­ko­jo ka­pi­ta­lo iš­sau­go­ji­mo svar­ba ma­si­nio žmo­nių ju­dė­ji­mo są­ly­go­mis kaip vys­ty­mo­si pa­grin­das“, „Tech­no­lo­gi­jų kon­ver­gen­ci­ja ir at­ei­ties prog­no­zės: pa­grin­di­niai XXI am­žiaus iš­šū­kiai“.

Ak­ty­vi ke­liau­to­ja

Per tre­jus me­tus (pa­skir­ta 2013 me­tų spa­lio 3 die­ną) Sei­mo pir­mi­nin­kė ap­ke­lia­vo ne­ma­žai Eu­ro­pos vals­ty­bių, kai ku­rio­se lan­kė­si ne po kar­tą (Ukrai­no­je, Lat­vi­jo­je, Gru­zi­jo­je ir t. t.). L. Grau­ži­nie­nės vi­zi­tų marš­ru­tai taip pat drie­kė­si į JAV, Pie­tų Ko­rė­ją, Ja­po­ni­ją. Be­je, kal­bė­da­ma apie pa­sta­rą­ją sau­sio mė­ne­sį vy­ku­sią ke­lio­nę Sei­mo va­do­vė pra­links­mi­no vi­suo­me­nę pa­de­mons­truo­da­ma geog­ra­fi­jos spra­gas. L. Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad skry­dis į Te­kan­čios Sau­lės ša­lį bran­gus, nes jis – tran­sat­lan­ti­nis. Ki­taip ta­riant, į Ja­po­ni­ją esą rei­kė­tų skris­ti per At­lan­tą.

Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad ke­lio­nė ne­pi­gi, nes L. Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja už­si­sa­kė vers­lo kla­sės bi­lie­tus, nors eko­no­mi­ne kla­se ga­li­ma skris­ti pen­kis­kart pi­giau. Skelb­ta, kad Sei­mo de­le­ga­ci­jos (par­la­men­ta­rų ir tri­jų ly­din­čių as­me­nų) vi­zi­tas į To­ki­ją ir Kio­tą mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nę pa­leng­vi­no 15 tūkst. eu­rų.