Seimo pirmininkė nepamiršo savo patarėjos
Pu­san­trų me­tų lais­va ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus vie­ta ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti užim­ta. Už­si­me­na­ma, kad į ją pre­ten­duo­ja kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trė, bu­vu­si par­la­men­to va­do­vės pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Ag­ne­ta Lo­ba­čevs­ky­tė.

Per tris iki pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos li­ku­sias sa­vai­tes Sei­mas tu­rės pri­im­ti ke­lis kad­ri­nius spren­di­mus. Be pri­ta­ri­mo pre­zi­den­tės par­ink­tai ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­rai, par­la­men­ta­rams teks skir­ti tris nau­jus kon­tro­lie­rius - ly­gių ga­li­my­bių, vai­ko tei­sių ap­sau­gos bei Sei­mo. Pa­tvir­tin­ti Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus įstai­gos va­do­vą Sei­mui ne­pa­vyks­ta jau pu­san­trų me­tų. Anks­čiau siū­ly­tos dvi kan­di­da­tės par­la­men­ta­rams ne­įti­ko. Ti­ki­ma­si, kad tre­čias kar­tas ne­me­luos. Sei­mo pir­mi­nin­kės at­sto­vė spau­dai Da­lia Va­len­tie­nė va­kar LŽ sa­kė, kad ar­ti­miau­siu me­tu, gal­būt net šią sa­vai­tę, Sei­mui bus tei­kia­mi trys kan­di­da­tų į mi­nė­tus kon­tro­lie­rius sky­ri­mo pro­jek­tai. Kal­ba­ma, kad Vai­ko tei­sių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai ir to­liau bus pa­ti­kė­ta va­do­vau­ti Edi­tai Žio­bie­nei, o Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi tre­čią ka­den­ci­ją bus siū­lo­mas da­bar­ti­nis įstai­gos va­do­vas Au­gus­ti­nas Nor­man­tas.

Do­mė­sis pre­ten­den­tės pa­tir­ti­mi

A. Lo­ba­čevs­ky­tė ga­li­mą pa­sky­ri­mą va­kar ko­men­ta­vo la­ko­niš­kai. „Kol nė­ra ofi­cia­laus Sei­mo pir­mi­nin­kės tei­ki­mo, ne­la­bai ga­liu ko­men­tuo­ti“, - LŽ sa­kė kan­di­da­tė į ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­res. Kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tre ji bu­vo pa­skir­ta per­nai rug­sė­jį, iki tol dir­bo L. Grau­ži­nie­nė se­kre­to­ria­te pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais. Tris­de­šimt­me­tė A. Lo­ba­čevs­ky­tė yra Dar­bo par­ti­jos na­rė. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je ji ku­ra­vo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, pro­fe­sio­na­laus me­no ir kū­ry­bi­nių in­dus­tri­jų, par­amos me­no kū­rė­jams, lei­dy­bos, li­te­ra­tū­ros ir jos sklai­dos, skai­ty­mo ska­ti­ni­mo, au­to­rių tei­sių bei ki­tas sri­tis.

Kol kas at­sar­giai ga­li­mą kan­di­da­tę į ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­res ver­ti­no ir Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­riai. Dau­ge­liui po­li­ti­kų pre­ten­den­tės pa­var­dė nie­ko ne­sa­ko, to­dėl su­si­ti­ki­mų ir svars­ty­mo me­tu bus sten­gia­ma­si iš­siaiš­kin­ti A. Lo­ba­čevs­ky­tės kom­pe­ten­ci­ją ir pa­tir­tį kon­kre­čio­je žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je.

Sei­mui ne­įti­ko

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus vie­ta li­ko lais­va, kai 2013-ųjų lap­kri­tį stai­ga mi­rė il­ga­me­tė įstai­gos va­do­vė Auš­ri­nė Bur­nei­kie­nė. Tar­ny­bai ji va­do­va­vo nuo pat įstei­gi­mo 1999 me­tais. 2013-ųjų gruo­dį į ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lius bu­vo pa­siū­ly­ta tei­si­nin­kė Ly­ra Ja­ku­le­vi­čie­nė. Ta­čiau Sei­mui jos kan­di­da­tū­ra ne­įti­ko, per slap­tą bal­sa­vi­mą ji bu­vo at­mes­ta. Tas pats nu­ti­ko ir an­tra­jai pre­ten­den­tei. 2014 me­tų lap­kri­tį Sei­mas ne­pri­ta­rė ad­vo­ka­tės Dia­nos Gumb­re­vi­čiū­tės-Kuz­mins­kie­nės pa­sky­ri­mui ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re.

Pa­gal įsta­ty­mą ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riu­mi ga­li bū­ti ski­ria­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos pi­lie­tis, tu­rin­tis aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip pen­ke­rių me­tų tei­si­nio dar­bo ar­ba dar­bo vals­ty­bės val­džios bei val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­se sta­žą. Par­ei­gū­ną Sei­mo pir­mi­nin­ko tei­ki­mu pen­ke­riems me­tams ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas. Kon­tro­lie­riaus ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rius ti­ria skun­dus dėl tie­sio­gi­nės ar ne­tie­sio­gi­nės dis­kri­mi­na­ci­jos, prie­ka­bia­vi­mo, tei­kia su tuo su­si­ju­sias ob­jek­ty­vias ir ne­ša­liš­kas kon­sul­ta­ci­jas.

Lau­kia siū­ly­mų

Prog­no­zuo­ja­ma, kad be di­des­nių “prie­ka­bių” Sei­me tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rės E. Žio­bie­nės kan­di­da­tū­ra. Jos ka­den­ci­ja bai­gė­si ba­lan­dį. Kon­tro­lie­rė LŽ pri­si­pa­ži­no iki šiol jo­kių siū­ly­mų dėl to­les­nės kar­je­ros ne­su­lau­ku­si. “Lau­kiu ra­miai, kaip jau bus, taip bus ge­rai”, - sa­kė E. Žio­bie­nė. Pa­sak kon­tro­lie­rės, šiuo me­tu pri­žiū­rin­čios ir ly­gių ga­li­my­bių sri­tį, įsta­ty­mas vyk­dy­ti par­ei­gas ją įpa­rei­go­ja, kol bus pa­skir­tas ki­tas įstai­gos va­do­vas, bet ne il­giau kaip tris mė­ne­sius. Kar­tu E. Žio­bie­nė ne­slė­pė aiš­ku­mo no­rin­ti jau vien dėl­to, kad ga­lė­tų pla­nuo­ti aka­de­mi­nės veik­los pers­pek­ty­vą.

Ar ne­užs­trigs A. Nor­man­to sky­ri­mas į Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vus, abe­jo­nių tu­ri pir­miau­sia “tvar­kie­čiai”. Prieš po­rą sa­vai­čių į frak­ci­ją iš­sik­vie­tę A. Nor­man­tą par­la­men­ta­rai prie­kaiš­tų ne­gai­lė­jo. Sei­mo na­riai tei­gė su­lau­kian­tys dau­gy­bės gy­ven­to­jų skun­dų dėl ap­lai­daus Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos po­žiū­rio į jų laiš­kus. Abe­jo­nių “tvar­kie­čiams” su­kė­lė už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas įstai­gos vyk­dy­tas pro­jek­tas, ku­rio re­zul­ta­tų nė­ra iki šiol. Klau­si­mų taip pat ki­lo dėl Sei­mo kon­tro­lie­riaus įstai­go­je įvyk­dy­tos reor­ga­ni­za­ci­jos. „Neiš­gir­do­me at­sa­ky­mo, ko­dėl Sei­mo kon­tro­lie­riaus įstai­gai rei­kė­jo kur­ti pa­pil­do­mus bran­giai ap­mo­ka­mus eta­tus, pa­vyz­džiui, vy­riau­sio­jo pa­ta­rė­jo, ku­rio at­ly­gi­ni­mas sie­kia apie 2300 eu­rų”, - ste­bė­jo­si „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis. LŽ jis sa­kė, kad vi­sa me­džia­ga apie Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­ją per­duo­ta Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui.