Seimo pirmininkė: nepageidaujamų asmenų sąrašas turėtų būti viešas
Ne­pa­gei­dau­ja­mų Lie­tu­vo­je as­me­nų są­ra­šas tu­rė­tų bū­ti vie­šas, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Pri­tar­čiau, kad są­ra­šai tu­rė­tų bū­ti vie­ši, vi­suo­me­nė tu­rė­tų ži­no­ti, ko­kie žmo­nės yra są­ra­šuo­se, ku­rie ne­pa­gei­dau­ja­mi Lie­tu­vo­je ir tu­ri bū­ti pa­aiš­kin­ta, ko­dėl jie ne­pa­gei­dau­ja­mi“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė par­la­men­to va­do­vė.

Ji pri­dū­rė, jog pa­aiš­kin­ti, ko­dėl šie są­ra­šai nė­ra vie­ši ga­lė­tų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ar ki­ti par­ei­gū­nai. Gal­būt ne­vie­šin­ti są­ra­šo yra sva­rių prie­žas­čių, svars­tė L.Grau­ži­nie­nė.

Per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą, kad vie­šai ga­li bū­ti skel­bia­mi už­sie­nie­čių, ku­riems dėl ga­li­mos grės­mės vals­ty­bės sau­gu­mui drau­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vą, duo­me­nys. Ar vie­šin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mais pa­skelb­tus as­me­nis, spren­džia ins­ti­tu­ci­jos, ku­rių spren­di­mu as­muo įtrauk­tas į va­di­na­mą­ją juo­dą­jį są­ra­šą.

L.Grau­ži­nie­nė tei­gė pa­si­ti­kin­ti Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ku­rių spren­di­mu į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą įtrauk­tas Ru­si­jos pop mu­zi­kos at­li­kė­jas Ole­gas Gaz­ma­no­vas. Jis pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo ne­įleis­tas į Lie­tu­vą, kur tu­rė­jo kon­cer­tuo­ti pri­va­čia­me va­ka­rė­ly­je.

„Rei­kia pa­si­ti­kė­ti Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­mis, jei­gu, kaip pa­si­ro­dė, jis bu­vo ta­me są­ra­še ir ne tą pa­čią die­ną prieš at­vyks­tant ja­me at­si­ra­do, o jau il­ges­nį lai­ką ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­še yra, tai ma­nau, kad tam bu­vo prie­žas­čių“, – kal­bė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Anot jos, tos prie­žas­tys su­si­ju­sios su kon­cer­ti­ne pro­pa­gan­di­ne O.Gaz­ma­no­vo veik­la.

„Tai, kad jis rė­mė Kry­mo oku­pa­ci­ją, kai ku­rios jo dai­nos skam­ba dar so­vie­ti­nio teks­to kon­teks­te ir tuo jis di­džiuo­ja­si, tai ma­nau, kad tie žmo­nės, ku­rie tu­ri tiks­lų at­vy­kę ne skleis­ti kul­tū­ra, gro­žį, ge­rą­ją emo­ci­ją, o ki­tų tiks­lų, ku­rie tu­ri po­li­ti­nę po­teks­tę... mū­sų ins­ti­tu­ci­jos, ma­tyt, tu­ri sva­rių prie­žas­čių, ku­rios su­da­ro tuos są­ra­šus, esu lin­ku­si jo­mis ti­kė­ti“, – svars­tė L.Grau­ži­nie­nė.

Lie­tu­va pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­įlei­do į ša­lį Krem­liaus po­li­ti­ką re­mian­čio ir So­vie­tų Są­jun­gą dai­no­se šlo­vi­nan­čio dai­ni­nin­ko O.Gaz­ma­no­vo.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Ru­si­jos at­li­kė­jas į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą įtrauk­tas dėl pro­pa­gan­dos, su­si­ju­sios su ag­re­sy­viais Ru­si­jos veiks­mais kai­my­ni­nė­se ša­ly­se.

2014 me­tais O.Gaz­ma­no­vą į „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrau­kė kai­my­ni­nė Lat­vi­ja. Jam užd­raus­ta at­vyk­ti dėl „veiks­mų, pri­si­dė­ju­sių pa­žei­džiant Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir su­ve­re­nu­mą“.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė par­eiš­kė, kad Į Lie­tu­vą ne­įleis­tas Ru­si­jos pop mu­zi­kos dai­ni­nin­kas ta­po smul­kių po­li­ti­nių am­bi­ci­jų įkai­tu ir pa­ža­dė­jo šį klau­si­mą įtrauk­ti į dvi­ša­lę dar­bot­var­kę.