Seimo pirmininkė išvyksta į Japoniją
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su de­le­ga­ci­ja sek­ma­die­nį iš­vyks­ta ofi­cia­laus vi­zi­to į Ja­po­ni­ją.

Vi­zi­tas ren­gia­mas mi­nint Lie­tu­vos ir Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25-ąsias me­ti­nes, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Ja­po­ni­jo­je nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su šios ša­lies par­la­men­to ir Vy­riau­sy­bės va­do­vais, par­la­men­ta­rais, mi­nis­trais: Ja­po­ni­jos Aukš­tes­nių­jų rū­mų pir­mi­nin­ku Ma­saa­kiu Ya­ma­za­kiu, Ja­po­ni­jos par­la­men­to At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku Ta­da­mo­riu Os­hi­ma, Ja­po­ni­jos par­la­men­to Aukš­tes­nių­jų rū­mų Ja­po­ni­jos ir Lie­tu­vos par­la­men­ti­nės drau­gys­tės gru­pės na­riais, prem­je­ru Shin­zo Abe, švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų, už­sie­nio rei­ka­lų, ūkio, pre­ky­bos ir pra­mo­nės mi­nis­trais.

Sei­mo de­le­ga­ci­ja taip pat su­si­tiks su Ja­po­ni­jos vers­lo fe­de­ra­ci­jos Kei­dan­ren at­sto­vais, da­ly­vaus Lie­tu­vos įmo­nių pro­duk­ci­jos par­odos ati­da­ry­me Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je, lan­ky­sis Čiu­nės Su­gi­ha­ros me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je, da­ly­vaus ki­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Sei­mo de­le­ga­ci­ją be L.Grau­ži­nie­nės su­da­ro Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius, Sei­mo Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ja­po­ni­ja gru­pės pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė ir Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.