Seimo pirmininkė dėl K.Komskio kreipėsi į STT
Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) pra­šy­da­ma in­for­ma­ci­jos apie jos pa­va­duo­to­jo „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio vaid­me­nį by­lo­je dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo miš­kų urė­di­jų sis­te­mo­je.

Ga­vu­si at­sa­ky­mą iš STT, Sei­mo pir­mi­nin­kė „priims spren­di­mus dėl to­les­nių veiks­mų K.Koms­kio at­žvil­giu“, tei­gia­ma Sei­mo pir­mi­nin­kės biu­ro iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me.

Į STT par­la­men­to va­do­vė krei­pė­si ga­vu­si ati­tin­ka­mą li­be­ra­lo, bu­vu­sio „tvar­kie­čio“ And­riaus Ma­zu­ro­nio pra­šy­mą – jis L.Grau­ži­nie­nei siū­lė įver­tin­ti, ar K.Koms­kis ga­li ei­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

L.Grau­ži­nie­nė tar­ny­bos pra­šo in­for­muo­ti, koks yra jos pa­va­duo­to­jo K.Koms­kio pro­ce­si­nis sta­tu­sas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Klai­pė­dos val­dy­bo­je at­lik­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl jo bu­vu­sio vi­suo­me­ni­nio pa­dė­jė­jo Ge­di­mi­no Mi­liaus­ko gal­būt nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Taip pat pra­šo­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ar mi­nė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me „nė­ra nu­sta­ty­ta Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko K.Koms­kio veiks­mų, tu­rin­čių nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių“.

STT pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui per­da­vu­si bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je G.Mi­liaus­kas kal­ti­na­mas pre­ky­ba po­vei­kiu vyk­dant at­ran­ką į vie­nos iš urė­di­jų va­do­vo par­ei­gas.

STT par­ei­gū­nai sa­ko nu­sta­tę, kad G.Mi­liaus­kas iš pre­ten­den­to į urė­do par­ei­gas par­ei­ka­la­vo be­veik 30 tūkst. eu­rų ky­šio už tai, kad pa­veik­tų Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos tar­nau­to­jus, or­ga­ni­zuo­jan­čius urė­di­jos va­do­vo at­ran­ką.