Seimo pirmininkas tikisi, kad Lenkija negadins santykių dėl pasų iliustracijų
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ti­ki­si, kad Var­šu­va ne­ga­dins san­ty­kių tarp vals­ty­bių dėl siū­lo­mos len­kų pa­sų ilius­tra­ci­jos, kur pa­vaiz­duo­ti Vil­niu­je esan­tys Auš­ros var­tai.

„Ti­ki­mės, kad ap­sisp­ręs ir Len­ki­jos pu­sė taip, kad ne­rei­kė­tų vals­ty­bių su­prie­šin­ti ir dėl to­kio dar fak­to“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl Len­ki­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ke­ti­ni­mų ant pa­sų vaiz­duo­ti Auš­ros var­tus į Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją bu­vo iš­kvies­tas Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis ša­lies lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis.

Mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tuo­met tei­gė, kad nau­juo­se len­kiš­kuo­se pa­suo­se ne­tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mi Auš­ros var­tų at­vaiz­dai.

Bal­sa­vi­mui in­ter­ne­tu dėl to, kaip at­ro­dys len­kiš­kas pa­sas, iš vi­so pa­teik­ta 13 gra­fi­nių mo­ty­vų, iš jų bus at­rink­ti še­ši, tarp jų – Auš­ros var­tai.

V.Pra­nckie­tis taip pat par­eiš­kė be­si­ti­kin­tis, kad da­bar­ti­nė Len­ki­jos de­ši­nių­jų vy­riau­sy­bė „y­ra jau ki­tos kul­tū­ros žmo­nės“.

Taip jis rea­ga­vo į Len­ki­jos ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tą slap­ta įra­šy­tą bu­vu­sio Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ra­dos­la­wo Si­kors­kio po­kal­bį. Ja­me R.Si­kors­kis ra­gi­no „paauk­lė­ti lie­tu­vius“ dėl Len­ki­jos in­ves­ti­ci­jų į naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­lą Ma­žei­kiuo­se.

„Aš la­bai ti­kiuo­si, kad Vy­riau­sy­bė, su ku­ria da­bar dir­ba­me, ir tie va­do­vai, su ku­riais da­bar mes bend­rau­ja­me, jie yra jau ki­tos kul­tū­ros žmo­nės ir to­kio­mis fra­zė­mis ne­sis­vai­do“, – sa­kė Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Pir­ma­die­nį por­ta­lo tvp.in­fo pa­vie­šin­tas slap­ta įra­šy­to po­kal­bio frag­men­tas at­sklei­džia, kad Len­ki­ja prieš 2010 me­tų Smo­lens­ko ka­tas­tro­fą rim­tai svars­tė Ru­si­jai par­duo­ti naf­tos kon­cer­no „Or­len“ val­do­mą naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­lą Ma­žei­kiuo­se, o vė­liau, ta­rian­tis dėl ga­li­mo jos už­da­ry­mo, R. Si­kors­kis ra­gi­no „Or­len“ va­do­vą Ja­ce­ką Kra­wie­cą „paauk­lė­ti lie­tu­vius“.

„No­riu pa­auk­lė­ti lie­tu­vius, kad ne­gal­vo­tų, jog ši**­ti ant Len­ki­jos nie­ko ne­kai­nuos“, – per su­si­ti­ki­mą kal­bė­jo R. Si­kors­kis. Šia ci­ta­ta eks­mi­nis­tras pa­si­da­li­jo ir sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ .

Tiks­li po­kal­bio da­ta ne­nu­ro­do­ma, bet anks­čiau skelb­ta, kad R.Si­kors­kio po­kal­biai bu­vo slap­ta įra­ši­nė­ja­mi per pri­va­čius su­si­ti­ki­mus Var­šu­vos res­to­ra­nuo­se 2013 ir 2014 me­tais.

Len­ki­ja il­gus me­tus prie­kaiš­ta­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei dėl ne­spren­džia­mų „Or­len Lie­tu­vos“ prob­le­mų, ne­va blo­gų jos veik­los są­ly­gų. Gin­čas iš­spręs­tas šių me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je, kai vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir „Or­len Lie­tu­va“ po il­gai tru­ku­sių de­ry­bų pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais ta­ri­fų.