Seimo pirmininkas ragina pradėti globos namų pertvarką
Sei­mo pir­mi­nin­kas, „vals­tie­čių“ at­sto­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ne­su­tin­ka su par­ti­jos pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, kad Lie­tu­va ne­tu­rė­tų ei­ti ke­liu at­si­sa­kant vai­kų glo­bos na­mų.

„(...) Pe­rei­ti prie tos sis­te­mos, prie sis­te­mos ėji­mo į šei­mas, tai ži­no­ma, kad tai mū­sų at­ei­tis. Tu­ri­me tai svars­ty­ti, bet ei­ti at­gal, tur­būt, ir­gi ne­be­tu­rė­tu­mė­me“, – Ži­nių ra­di­jui tei­gė Sei­mo va­do­vas.

Ki­ta ver­tus, anot V.Pra­nckie­čio, ne­tu­rė­tų bū­ti sku­ba­ma vyk­dy­ti pert­var­ką ir „dė­lio­ti vai­kų iš stal­čiaus į stal­čių“.

Di­džiau­sios par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) se­niū­nas ir par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis skep­tiš­kai ver­ti­na Lie­tu­vos be vai­kų na­mų idė­ją. Jis frak­ci­jo­je an­tra­die­nį iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad vai­kų na­mų iš­ar­dy­mas per­ke­liant vai­kus glo­bo­ti į šei­mas dau­gia­bu­čiuo­se su­kurs pa­pil­do­mų prob­le­mų, tik iš­ar­dys glo­bos sis­te­mą ir ne­at­neš rea­lios nau­dos vai­kams.

V.Pra­nckie­tis iš da­lies su­tin­ka su par­ti­jos pir­mi­nin­ku, kad tu­rė­tų bū­ti ati­džiai įver­tin­ta, ko­kioms šei­moms vai­kai ati­duo­da­mi glo­bo­ti.

„Di­džiau­sias nuo­gąs­ta­vi­mas, kad ne­tap­tų tie bu­tai bend­ra­bu­čiais nu­skriaus­tiems vai­kams ir kad tai ne­tap­tų vers­lu tiems, kas juos pri­glau­džia. Ti­krai no­rė­tu­mė­me, kad tai bū­tų ge­ra­no­riš­ki žmo­nės, pri­glau­džian­tys vai­kus, kad vai­kas jaus­tų­si ti­krai gy­ve­nan­tis šei­mo­je, bet ne bend­ra­bu­ty­je, kur jis ne­si­jaus sau­giai, ne­si­jaus ge­rai“, – dės­tė V.Pra­nckie­tis.