Seimo pirmininkas prisiminė Abrahamą Lincolną
Nau­ja­sis Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pri­si­pa­žįs­ta pa­si­sa­kąs už kons­truk­ty­vią dis­ku­si­ją bei ki­to­kios nuo­mo­nės ger­bi­mą. To­dėl opo­nen­tams, pa­sta­ruo­ju me­tu apie jį at­si­lie­pian­tiems ne pa­čiu kul­tū­rin­giau­siu to­nu, pa­na­šiai at­si­kirs­ti ne­ke­ti­na.

Sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ V. Pra­nckie­tis pri­si­pa­žįs­ta, kad pa­sta­ro­sios die­nos jam ne­bu­vo leng­vos. „Ta­čiau, jau se­niai ne­su kom­for­to zo­no­je, bet to, ir ne­no­rė­čiau. Iš­ėjus iš kom­for­to zo­nos žmo­nės im­asi dau­giau ini­cia­ty­vų, yra kū­ry­biš­kes­ni bei daž­nai pro­duk­ty­viau dir­ba“, – ra­šo Sei­mo va­do­vas.

Dė­ko­da­mas vi­siems už pa­si­ti­kė­ji­mą, jis ža­da „vi­so­mis iš­ga­lė­mis pa­tei­sin­ti lū­kes­čius“.

„Dar­bus jau pra­dė­jau, su ko­man­da dė­lio­ja­mės pro­ce­sus ir dar­bus at­ei­čiai. Džiau­giuo­si, kad yra skir­tin­gų nuo­mo­nių ir, kad jos yra reiš­kia­mos, nes tai yra de­mo­kra­ti­ja. Nuo­mo­nės įvai­riai pa­tei­kia­mos, kar­tais ne pa­čiu kul­tū­rin­giau­siu ke­liu, ta­čiau ne­no­riu at­si­kirs­ti ko­le­goms tuo pa­čiu. Kaip be­bū­tų, aš esu už kons­truk­ty­vią dis­ku­si­ją ir ki­tos bei ki­to­kios nuo­mo­nės ger­bi­mą“, – ra­šo V. Pra­nckie­tis.

To­dėl jis sa­ko pri­si­me­nan­tis vie­ną su JAV pre­zi­den­tu Ab­ra­ha­mu Lin­col­nu su­si­ju­sią is­to­ri­ją. „A. Lin­col­nas tu­rė­jo va­di­na­mą­jį „Pik­tų laiš­kų“ stal­čių: su­py­kęs, su­si­jau­di­nęs par­ašy­da­vo laiš­ką, ku­rį pa­dė­da­vo į tą stal­čių. Po ku­rio lai­ko laiš­ką pers­kai­ty­da­vo ir daž­niau­siai jo ne­iš­siųs­da­vo. Ir jis ver­ti­na­mas kaip vie­nas ge­riau­sių JAV Pre­zi­den­tų, po­li­ti­kas, su­ge­bė­jęs vie­ny­ti“, – pa­ste­bi V. Pra­nckie­tis.