Seimo pirmininkas nepraranda vilties nustatyti parlamentarų atostogas
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ne­pra­ran­da vil­ties įtei­sin­ti par­la­men­ta­rų at­os­to­gas, nors pri­pa­žįs­ta, kad tam prieš­ta­rau­ja dau­gu­ma frak­ci­jų.

Sei­mo na­rių dar­bo gru­pės par­uoš­ta­me pir­mi­nia­me par­la­men­ta­rų tei­ses ir dar­bo są­ly­gas nu­sta­tan­čio įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­te at­os­to­gos ne­reg­la­men­tuo­ja­mos, bet V.Pra­nckie­tis ti­ki­si įti­kin­ti ko­le­gas jų rei­ka­lin­gu­mu. Sei­mo val­dy­ba šią sa­vai­tę pri­ėmė spren­di­mą dar mė­ne­siui pra­tęs­ti dar­bo gru­pės veik­lą.

„Vis tik no­rim įra­šy­ti at­os­to­gas. Aš ti­krai no­riu įra­šy­ti ir įti­kin­ti žmo­nes, kad jų rei­kia, kam mums vai­din­ti gra­žius, jei mes ga­li­me bū­ti gra­žūs. At­os­to­gas įtei­sin­ti bū­tų la­bai svar­bu“, – BNS sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Dar­bo gru­pės par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­te at­os­to­gos ne­įra­šy­tos lai­kan­tis po­zi­ci­jos, kad toks par­la­men­ta­rų dar­bo ir poil­sio lai­ko reg­la­men­ta­vi­mas ne­bū­din­gas Va­ka­rų vals­ty­bėms, o Sei­mo na­rio man­da­tas yra ne­per­trau­kia­mas.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas dar 2004 me­tais pa­skel­bė, kad „įs­ta­ty­mų lei­dė­jui ky­la par­ei­ga įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti Sei­mo na­rio kas­me­ti­nių mo­ka­mų at­os­to­gų truk­mę“, o įsta­ty­mi­nis jų įtvir­ti­ni­mas tu­ri už­ti­krin­ti, kad tar­pai tarp se­si­jų ne­bū­tų trak­tuo­ja­mi kaip poil­sio lai­kas, ta­čiau šis nu­ta­ri­mas iki šiol ne­įgy­ven­din­tas.

Pa­sak V.Pra­nckie­čio, dar­bo gru­pės par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra ir dau­giau tai­sy­ti­nų da­ly­kų. „Y­ra ne­ati­ti­ki­mų su lo­gi­ka, bu­vo įra­šy­ta, kad Sei­mo na­riai ga­lė­tų deng­ti ko­mu­na­li­nes iš­lai­das iš Sei­mo na­rio par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų iš­lai­dų, bet tai ne par­la­men­ti­nių iš­lai­dų klau­si­mas, už sa­vo bui­tį tu­rė­tų mo­kė­ti pa­tys“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Dar­bo gru­pės par­eng­ta­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta taip pat nu­ma­ty­ta iš­lai­das par­la­men­ti­nei veik­lai di­din­ti nuo da­bar­ti­nio vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio, šiuo me­tu apie 800 eu­rų, iki prieš kri­zę bu­vu­sio 1,7 VMDU, ta­čiau gru­pės na­rė Ri­ma Baš­kie­nė tvir­ti­na, kad bal­suo­jant par­la­men­te bus pri­tar­ta Se­mo na­rių gru­pės siū­ly­mui ap­sis­to­ti ties da­bar­ti­niu 1 VMDU.

Dy­dis 2008 me­tais su­ma­žin­tas iki 1 VMDU. Su­ma­ži­ni­mas kas­kart nu­sta­to­mas me­tams, bet iki šiol vi­sa­da bū­da­vo pra­tę­sia­mas.

Dar­bo gru­pės par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te dėl par­la­men­ta­rų veik­los ga­ran­ti­jų taip pat siū­lo­ma leis­ti par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas nau­do­ti trum­pa­lai­kei au­to­mo­bi­lio nuo­mai, ne dau­giau kaip sep­ty­nias die­nas per mė­ne­sį.

Pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius, pa­gal nau­jų Sei­mo val­dan­čių­jų nu­sta­ty­tą tvar­ką, par­la­men­ti­nės lė­šos au­to­mo­bi­lio nuo­mai ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos. Iki šios tvar­kos įve­di­mo par­la­men­ta­rai ga­lė­jo ne­ri­bo­tai nau­do­ti par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas au­to­mo­bi­lio nuo­mai.