Seimo pirmininkas: Gretos Kildišienės istorija – moralinė žala Seimui
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vės par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio nuo­mos is­to­ri­ja at­ne­šė mo­ra­li­nės ža­los ir Sei­mo re­pu­ta­ci­jai, tai yra ge­ra pa­mo­ka par­la­men­ta­rams iš­lai­ky­ti skaid­ru­mo stan­dar­tus, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Jei­gu ir at­sa­ky­sim tei­siš­kai, tai dar ne­reiš­kia, kad tai ne­pa­da­rė mo­ra­li­nės ža­los – ži­no­ma, kad tai pa­da­rė mo­ra­li­nę ža­lą. Tu­rė­tu­mė­me tur­būt to­kio­je vie­to­je bū­ti at­vi­res­ni ir kal­bė­ti. Tai yra gal­būt ge­ra pa­mo­ka ir ki­tiems Sei­mo na­riams, kad jei ir dar gal­vo­ja­me, kad kas nors ko nors ne­pas­te­bės, rei­kia vi­sa­da gal­vo­ti, kad tu­ri­me bū­ti at­vi­ri. Esa­me vie­ši as­me­nys, tu­ri­me at­vi­rai kal­bė­ti apie sa­vo pa­si­rin­ki­mus“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Jis ti­ki­si, kad ap­lin­ky­bes, kuo­met par­la­men­ta­rė nau­do­ja­si par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo­“Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu, iš­sa­miai įver­tins tiek eti­kos sar­gai, tiek ir Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Jis taip pat tei­gia­mai įver­ti­no G.Kil­di­šie­nės pa­si­trau­ki­mą iš Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, sa­ky­da­mas, kad tai yra „ge­ras spren­di­mas“.

„Ži­no­ma, kad to­kie da­ly­kai tu­rė­tų net ne­kil­ti – mes kal­ba­me apie Sei­mo re­pu­ta­ci­ją, apie Sei­mo na­rių re­pu­ta­ci­ją. Jei tai su­ke­lia ne įsta­ty­mi­nę ko­kią nors ko­li­zi­ją, bet vi­suo­me­nė­je ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, to tu­rė­tu­mė­me la­bai steng­tis iš­veng­ti“, – pri­dū­rė jis.

Jis taip pat kri­ti­ka­vo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) va­do­vo Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus spren­di­mą ne­pa­si­ta­rus su ko­mi­si­jos na­riais par­eikš­ti nuo­mo­nę, jog G.Kil­di­šie­nės veiks­mai ne­ke­lia in­te­re­sų konf­lik­to.

Tai, kad G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“, dar sa­vait­ga­lį pa­tvir­ti­no R.Kar­baus­kis. Tiek G.Kil­di­šie­nė, tiek R.Kar­baus­kis tvir­ti­na, kad au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis su­da­ry­ta su ar­ti­mu po­li­ti­kės gi­mi­nai­čiu, ku­ris jai lei­džia nau­do­tis trans­por­to prie­mo­ne, ta­čiau ne­atsk­lei­džia, kas šis gi­mi­nai­tis mo­ty­vuo­da­mi, jog tai – ne vie­šas as­muo. Ne­ofi­cia­lio­mis BNS šal­ti­nių ži­nio­mis, au­to­mo­bi­lį li­zin­gu iš­si­per­ka G.Kil­di­šie­nės mo­ti­na.