Seimo pirmininkas: dėl Artūro Skardžiaus būtinas parlamentinis tyrimas
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ma­no, kad bū­ti­na at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus ry­šių ir gau­na­mų pa­ja­mų iš vė­jo jė­gai­nių vers­lo at­sto­vų, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

Ži­no­te, aš tu­riu pa­si­kal­bė­ti ir su juo. Jis tu­ri tei­sę pa­si­sa­ky­ti. Bet par­la­men­ti­nis ty­ri­mas, ma­nau, įvyks. Ini­ci­juo­siu, jei­gu (ini­cia­ty­va) ne­at­si­ras iš ki­tur“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Jis tei­gė ma­nan­tis, kad A.Skar­džius ne­be­tu­rė­tų ei­ti Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­gų.

15min.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad 17-os 2,3 me­ga­va­to ga­lios jė­gai­nių par­ką Ši­lu­tės ra­jo­ne, Čiū­te­lių kai­me val­do 2005-ai­siais „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, ji šiuo me­tu nuo­mo­ja­si skly­pus iš bend­ro­vės „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“. Pa­sta­ro­ji bend­ro­vė že­mę nuo­mo­ja­si iš vie­tos gy­ven­to­jų, įskai­tant ir A.Skar­džiaus šei­mą. Per me­tus už be­veik 27 hek­ta­rų skly­po nuo­mą po­li­ti­kui mo­ka­mi 24 tūkst. eu­rų.

Por­ta­lo tei­gi­mu, A.Skar­džiaus gau­na­ma su­ma už že­mės nuo­mą vers­li­nin­kams yra 12–28 kar­tus di­des­nė, nei mo­ka­ma gre­ta esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kams.

Anot 15min., vi­sų vei­kian­čių bend­ro­vių – „Nau­jo­sios ener­gi­jos“, „E­ner­gi­jos vers­mės“ ir „Re­no­va­ci­jos par­tne­rių“ – ak­ci­nin­kai ir stei­gė­jai yra tie pa­tys: Ni­jo­lė Bu­tovs­kie­nė, Dai­nius Ju­rė­nas, Ro­mual­das Pa­ta­la­vi­čius ar­ba jų šei­mos na­riai ir jų įmo­nės. „E­ner­gi­jos vers­mei“ nuo 2009-ųjų va­do­vau­ja Ta­das Na­vic­kas.

Vi­si šie as­me­nys, iš­sky­rus D.Bu­tovs­kie­nę, 2009-ųjų lie­pą da­ly­va­vo įku­riant Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­ją (LAIEA). Jai va­do­vau­ti bu­vo pa­skir­tas 2008–2012 ka­den­ci­ją į Sei­mą ne­pa­te­kęs A.Skar­džius.

Par­la­men­ta­ras ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su iš vė­jo jė­gai­nių vys­ty­to­jų per tar­pi­nin­kus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Por­ta­las nu­ro­do, kad nuo 2012 me­tų A.Skar­džius da­ly­va­vo Sei­me ren­giant ma­žiau­siai pen­kis tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su elek­tros ener­gi­ja ir at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, pa­tei­kė ma­žiau­siai aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, su­si­ju­sius su šia sri­ti­mi.