Seimo pirmininkas: Darbo kodekso įsigaliojimas gali būti atidėtas pusmečiui
Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, jog Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas ga­li bū­ti ati­dė­tas pu­sei me­tų, nes rei­kia pa­si­ruoš­ti jo įgy­ven­di­ni­mui. Anot jo, nuo to pri­klau­sys ir ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to pa­tai­sos. Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mai, pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­ko, ga­lė­tų bū­ti pri­im­ti dar šio­je Sei­mo se­si­jo­je ar­ba iki ki­tų me­tų ba­lan­džio.

„Ti­kė­ti­na, kad tu­rė­si­me Dar­bo ko­dek­są įgy­ven­di­ni­mą nu­kel­ti, kad ga­lė­tu­me pa­si­ruoš­ti jo įgy­ven­di­ni­mui. (...) Yra įvai­rios da­tos. Jei­gu su­spė­tu­me, tai gal ir šio­je se­si­jo­je ga­lė­tu­me pa­tvir­tin­ti (pa­tai­sas – BNS), bet gal tai ne­bū­tų iš­sa­miai įžvelg­ti trū­ku­mai, ku­rie da­bar yra nu­ro­dy­ti. Ma­ny­ki­me, kad gal­būt ba­lan­džio 1 die­nai ga­lė­tu­me iš­spręs­ti tą klau­si­mą“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Anot jo, ne­ke­ti­na­ma iš es­mės tai­sy­ti jau par­eng­to 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to, ta­čiau jei Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bus ati­dė­tas, ati­tin­ka­mai bus ko­re­guo­ja­mas ir biu­dže­tas.

„Es­mi­nių pa­kei­ti­mų dėl biu­dže­to mes ne­ma­to­me, es­mi­nis da­ly­kas yra, ar mes jį ga­li­me tvir­tin­ti to­kį, jei­gu pri­ima­me Dar­bo ko­dek­są su vi­so­mis biu­dže­ti­nė­mis pa­sek­mė­mis. Ma­nau, kad tai yra tri­jų sa­vai­čių lai­ko ap­sisp­ren­di­mas, kaip tai tu­rė­tų įvyk­ti. Yra ke­li va­rian­tai – Dar­bo ko­dek­są ga­li­ma ati­dė­ti pu­sei me­tų, kad su­de­rin­tu­me vi­sus iki šiol ne­su­de­rin­tus da­ly­kus. Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs da­lį pa­tai­sų. Da­lis dar ne­pat­vir­tin­ta ir ten, ma­nau, yra es­mi­niai da­ly­kai“, – kal­bė­jo V.Pra­nckie­tis.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­kė, kad nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mas di­din­tų 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tą, to­dėl bent da­lies įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą rei­kė­tų ati­dė­ti pus­me­čiui. Anot jo, bus siū­lo­ma ati­dė­ti prie­mo­nių, ku­rios biu­dže­tui yra „ne­pa­ke­lia­mos“, įgy­ven­di­ni­mą.

Anks­čiau „vals­tie­čiai“ sa­kė, kad jiems rei­kia pus­me­čio pa­to­bu­lin­ti Dar­bo ko­dek­są, o ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą ati­dė­ti me­tams.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis BNS yra sa­kęs, kad Dar­bo ko­dek­sas ma­žiau­siai su­si­jęs su biu­dže­tu, to­dėl jis ga­li įsi­ga­lio­ti ir anks­čiau ne­gu ki­ti šio mo­de­lio įsta­ty­mai.

Da­bar nu­ma­ty­tos 2017 me­tų biu­dže­to iš­lai­dos, su­si­ju­sios su nau­juo­ju so­cia­li­niu mo­de­liu, sie­kia apie 250 mln. eu­rų. Jos su­da­rys apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­šo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant ki­tų me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.

Bai­gian­tis ka­den­ci­ją Sei­mas nuo sau­sio tu­rin­tį įsi­ga­lio­ti Dar­bo ko­dek­są lap­kri­čio pra­džio­je šiek tiek pa­tai­sė.