Seimo pavasario darbotvarkėje – trigubos baudos už alkoholio vartojimą viešai
Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­ma pa­pil­dy­ta Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Ei­mu­čio Mi­siū­no var­du pa­teik­tu pa­siū­ly­mu, ku­riuo sie­kia­ma pa­tri­gu­bin­ti bau­das dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo vie­šo­se vie­to­se.

Pa­siū­ly­mu sie­kia­ma pa­keis­ti Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 484 ir 491 straips­nius, o klau­si­mo svars­ty­mas nu­ma­to­mas ba­lan­dį.

Kaip pra­ne­ša del­fi.lt, jei bū­tų pri­im­ti pa­siū­ly­mai, al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų gė­ri­mas vie­šo­sio­se vie­to­se ar­ba ne­blai­vaus as­mens pa­si­ro­dy­mas vie­šo­sio­se vie­to­se įžei­džiant žmo­gaus oru­mą ir do­ro­vę ga­li už­trauk­ti bau­dą nuo 20 iki 100 eu­rų. Da­rant tai pa­kar­to­ti­nai – nuo 100 iki 200 eu­rų. Šiuo me­tu už to­kius pa­žei­di­mus bau­džia­ma nuo 14 iki 30, pa­kar­to­ti­nai – nuo 30 iki 90 eu­rų. Sa­vo ruo­žtu spren­di­mas mau­dy­tis drau­džia­mo­se vie­to­se ar­ba drau­džia­mu lai­ku, aps­vai­gus, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­tvir­tin­tų sau­gaus el­ge­sio pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių van­de­ny­je ir el­ge­sio ant pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių le­do rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas, siū­lo­ma, už­trauk­tų bau­dą nuo 100 iki 500 eu­rų. Pa­kar­to­ti­nai – nuo 500 iki 900 eu­rų.

Jei Sei­mas pro­jek­tui pri­tar­tų, E. Mi­siū­no ma­ny­mu, bau­dų po­ky­čiai ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti nuo lie­pos 1 d. ar­ba nuo 2018 m. sau­sio 1 d.