Seimo opozicijos primarijai nesikeis
For­ma­lią sa­vo eg­zis­ten­ci­ją nau­jo­ji val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ke­ti­na įtvir­tin­ti šian­dien, o bū­si­mos Sei­mo opo­zi­ci­jos kon­tū­rai jau iš­ryš­kė­jo. Kaip ir be­si­bai­gian­čią ka­den­ci­ją, pa­grin­di­niai vaid­me­nys čia teks kon­ser­va­to­riams ir li­be­ra­lams.

Sei­mas – nau­jas, opo­zi­ci­ja – se­na. Kaip ir be­si­bai­gian­čią ka­den­ci­ją, gau­siau­sia par­la­men­to ma­žu­mos frak­ci­ja bus Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja, tu­rė­sian­ti 31 na­rį, an­tra – Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­ja su 14 na­rių. Šios jė­gos ir vėl su­da­rys Sei­mo opo­zi­ci­jos bran­duo­lį. Ta­čiau ko­kių nors bend­ros veik­los su­tar­čių ti­ki­na ne­pla­nuo­jan­tys nei vie­ni, nei ki­ti.

Kaip ir anks­čiau, ma­žu­ma liks Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai. Ta­čiau šio­je erd­vė­je at­si­ras ir nau­ja vei­kė­ja – pa­sku­ti­nes va­lan­das skai­čiuo­jan­čios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rės par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) frak­ci­ja. Abi šios frak­ci­jos nau­ja­ja­me par­la­men­te tu­rės po 8 na­rius. Ki­taip nei kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, LLRA-KŠS ir TT ne­ke­ti­na skelb­tis opo­zi­ci­ja. Jos ža­da lai­ky­tis ne­utra­lu­mo. Itin ne­gau­si nau­ja­ja­me Sei­me tu­rė­tų bū­ti ma­žu­mai tra­di­ciš­kai pri­klau­san­ti Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė. Skai­čiuo­ja­ma, kad jo­je ga­li bū­ti 2–4 po­li­ti­kai.

Ke­ti­ni­mus dirb­ti opo­zi­ci­jo­je val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­prik­lau­san­čios frak­ci­jos tra­di­ciš­kai pa­skel­bia pa­tvir­ti­nus nau­jos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, pa­pras­tai tai bū­na gruo­džio pra­džio­je ar vi­du­ry­je.

Ža­da bū­ti kons­truk­ty­vūs

Da­bar­ti­nės opo­zi­ci­jos ly­de­ris, TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius ti­ki­no, kad kon­ser­va­to­riai ir nau­ja­ja­me Sei­me pa­si­ry­žę bū­ti kons­truk­ty­vi opo­zi­ci­ja. „Ge­rus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bus, ku­rie su­tam­pa ir su mū­sų prog­ra­mi­nė­mis nuo­sta­to­mis, par­em­si­me, o klai­das kri­ti­kuo­si­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Anot jo, TS-LKD su LS daž­nai sten­gia­si de­rin­ti veiks­mus, tai, ma­tyt, bus da­ro­ma ir at­ei­ty­je. „Kol kas ne­sa­me ap­ta­rę, ar bur­si­me for­ma­lią bend­rą opo­zi­ci­ją. Kiek su­pran­tu, li­be­ra­lai ka­žin ar no­rės for­ma­li­zuo­ti bend­rys­tę. Ta­čiau tai ne­kei­čia mū­sų par­tne­riš­kų san­ty­kių“, – tei­gė kon­ser­va­to­rius. Kar­tu jis pa­ti­ki­no, kad nei su LLRA-KŠS, nei su TT bend­ro var­dik­lio ne­bus ieš­ko­ma.

LS frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pri­si­mi­nė prieš ket­ve­rius me­tus kon­ser­va­to­rių pa­teik­tą siū­ly­mą įfor­min­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ir da­ly­tis opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­tą. „Tre­jus me­tus opo­zi­ci­jos ly­de­riu bū­tų bu­vęs A. Ku­bi­lius, vie­nus – li­be­ra­las. At­si­sa­kė­me to­kio siū­ly­mo ir, ma­nau, pa­siel­gė­me tei­sin­gai. Ki­taip A. Ku­bi­lius bū­tų ga­vęs tei­sę kal­bė­ti mū­sų var­du. O daž­nai tu­ri­me ki­to­kių ar­gu­men­tų nei A. Ku­bi­lius ir kon­ser­va­to­riai. Jau ir po šių rin­ki­mų pa­pra­šė­me Gab­rie­liaus Lands­ber­gio mums ne­ad­vo­ka­tau­ti“, – pa­žy­mė­jo E. Gent­vi­las. Jis sa­kė ne­abe­jo­jan­tis, kad li­be­ra­lai lai­ky­sis anks­tes­nės tak­ti­kos.

Žvelgs iš šono

„Nep­rik­lau­sė­me dau­gu­mai, bet ne­pa­sis­kel­bė­me ir opo­zi­ci­ja, – LLRA-KŠS lai­ky­se­ną šios ka­den­ci­jos me­tu api­bū­di­no frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. – Ma­nau, kad to­kia po­zi­ci­ja pa­sit­vir­ti­no. Ka­dan­gi bend­ras frak­ci­jos man­da­tas yra lais­vas, ga­li­me pri­tar­ti ge­riems tiek vie­nos, tiek ki­tos ša­lies spren­di­mams, taip pat ieš­ko­ti val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos pri­ta­ri­mo mū­sų siū­ly­mams. Ir šią ka­den­ci­ją pla­nuo­ja­me siek­ti sa­vo tiks­lų, pir­miau­sia dėl šei­mos po­li­ti­kos ir so­cia­li­nių prob­le­mų.“

Tarp Sei­mo ma­žu­mos at­si­dur­sian­tys „tvar­kie­čiai“ taip pat ža­da lai­ky­tis ne­utra­lu­mo, to­dėl mo­juo­ti opo­zi­ci­jos vė­lia­va ne­sku­bės. „Bū­ti opo­zi­ci­jo­je la­bai leng­va. Ta­čiau ne­ga­li­ma pa­mirš­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų rin­kė­jams. Pir­miau­sia tu­ri­me įgy­ven­din­ti sa­vo par­ti­jos po­li­ti­ką, jau­čia­me, kad ne­ma­žai jos nuo­sta­tų bus per­kel­ta į nau­jos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą. Na­tū­ra­lu, kad kai ku­riuos klau­si­mus rei­kės pa­lai­ky­ti“, – tei­gė lai­ki­na­sis TT ly­de­ris Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Kas nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me bus opo­zi­ci­jos ly­de­ris, kol kas keb­lu pa­sa­ky­ti. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, jei­gu opo­zi­ci­nė frak­ci­ja ar­ba jų koa­li­ci­ja tu­ri dau­giau kaip pu­sę par­la­men­to ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, to­kios frak­ci­jos se­niū­nas ar­ba koa­li­ci­jos va­do­vas yra va­di­na­mas Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Rea­liau­sią šan­są gau­ti šį pos­tą tu­ri kon­ser­va­to­riai, nors ke­lių bal­sų jiems ga­li ir pri­trūk­ti. Bet ku­riuo at­ve­ju par­amą ren­kant opo­zi­ci­jos ly­de­rį ža­da li­be­ra­lai.

El­gė­si ga­na nuosaikiai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, di­džią­ją be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos da­lį Sei­mo opo­zi­ci­ja – kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai – el­gė­si ga­na nuo­sai­kiai. Esą aud­rin­giau­sias jos veik­los pe­rio­das bu­vo ka­den­ci­jos pra­džia, kai ji ar­šiai kri­ti­ka­vo val­dan­čią­ją dau­gu­mą. „Šį­kart vis­kas vyks­ta ge­ro­kai ra­miau. Ti­kiuo­si, kad opo­zi­ci­ja gerbs ne­ra­šy­tą 100 die­nų tai­syk­lę, pa­gal ku­rią nau­jo­ji val­džia ne­kri­ti­kuo­ja­ma“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Ka­den­ci­jai įsi­bė­gė­jus, anot jo, bu­vo pa­ly­gin­ti il­gas opo­zi­ci­jos pa­sy­vu­mo lai­ko­tar­pis, bet prieš rin­ki­mus vėl reikš­ta­si per įvai­rius skan­da­lus.

Kad LLRA-KŠS ir TT ke­ti­na ne­sis­kelb­ti opo­zi­ci­ja, po­li­to­lo­go žo­džiais, yra na­tū­ra­lus da­ly­kas. „Šios jė­gos yra da­bar­ti­nės koa­li­ci­jos są­jun­gi­nin­kės. Kad ir kaip žiū­rė­si, tiek prog­ra­mos, tiek po­li­ti­nės lai­ky­se­nos po­žiū­riu cen­tro kai­rės koa­li­ci­ja joms yra ar­ti­ma. Ga­lų ga­le abi tos par­ti­jos yra bu­vu­sios val­džio­je – vie­na vi­są ka­den­ci­ją, ki­tą trum­piau“, – pri­mi­nė A. Kru­pa­vi­čius. Jo tei­gi­mu, Sei­mo opo­zi­ci­ja tu­rė­tų par­eng­ti sa­vo prog­ra­mą ir siek­ti ją įgy­ven­din­ti. „Tai bū­tų la­bai kons­truk­ty­vu“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas.