Seimo opozicija oficialiai traukiasi iš Etikos ir procedūrų komisijos
Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai ofi­cia­liai trau­kia­si iš par­la­men­ti­nės Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos. Ket­vir­ta­die­nį Sei­mui pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas iš ko­mi­si­jos na­rių iš­brauk­ti kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­ną Stun­dį, Vy­tau­tą Juo­za­pai­tį ir Sta­sį Šed­ba­rą, li­be­ra­lę Da­lią Tei­šers­ky­tę bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vus Po­vi­lą Gy­lį ir Po­vi­lą Urb­šį.

To­kiu bū­du Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je iš 15 na­rių lik­tų de­vy­ni. Ka­dan­gi at­sis­ta­ty­di­na ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, ji lik­tų be va­do­vo, nes Sei­mo opo­zi­ci­ja yra pra­ne­šu­si ne­teik­sian­ti nau­jų kan­di­da­tų, kol vi­sa ko­mi­si­ja ne­bus pert­var­ky­ta. Tuo me­tu pa­gal Sei­mo sta­tu­tą va­do­vau­ti eti­kos sar­gams ga­li tik opo­zi­ci­jos at­sto­vas.

„Pa­gal da­bar­ti­nius pri­nci­pus su­da­ry­ta Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ne­tu­ri au­to­ri­te­to, ne­at­lie­ka tos mi­si­jos, ten pri­ima­mi tie­siog dau­gu­mos po­li­ti­niai spren­di­mai, to­dėl (opo­zi­ci­jos at­sto­vai - BNS) ne­ma­to pra­smės taip su­da­ry­to­je Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je to­liau da­ly­vau­ti. Ypač prob­le­ma ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, ku­ris yra opo­zi­ci­jos at­sto­vas, bet tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už ko­mi­si­jos spren­di­mus, ku­riems jis ne­pri­ta­ria“, - pri­sta­ty­da­mas nu­ta­ri­mo pro­jek­tą tei­gė kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma.

Anot jo, Sei­mui rei­kia su­tar­ti dėl nau­jų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pri­nci­pų.

„Siū­lo­me, kad rei­kia su­sto­ti ir nuo­šir­džiai pa­si­tar­ti, ko­kius pri­nci­pus nu­ma­ty­ti for­muo­ti šią ko­mi­si­ją. Yra ge­ras, ma­nau, Al­gir­do Pa­tac­ko pa­siū­ly­mas, kad opo­zi­ci­jos at­sto­vus de­le­guo­tų val­dan­tie­ji, o val­dan­čių­jų at­sto­vus par­ink­tų opo­zi­ci­ja“, - sa­kė J.Raz­ma.

Ta­čiau šio pro­jek­to pa­tei­ki­mas ta­po staig­me­na Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rių at­sto­vui P.Gy­liui. Jis yra par­eiš­kęs, kad ne­ke­ti­na pa­lik­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos.

„Fan­tas­ti­ka, - su­ži­no­jęs apie Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą BNS sa­kė par­la­men­ta­ras. - Aš ne­išei­siu.“

Pa­klaus­tas, kaip ke­ti­na elg­tis, P.Gy­lys sa­kė mąs­ty­siąs.

„Tai klau­si­mas Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai - ar ga­li žmo­nes iš­brauk­ti jiems ne­ži­nant“, - tei­gė jis.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos bei Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė spa­lį nu­ta­rė at­šauk­ti sa­vo na­rius iš Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, pro­tes­tuo­da­mos prieš po­li­ti­niu pa­grin­du val­dan­čių­jų bal­sais pri­ima­mus spren­di­mus.

Eti­kos ko­mi­si­jo­je dir­ban­tys opo­zi­ci­jos na­riai jau per­nai bu­vo pa­skel­bę boi­ko­tą, bet su­lau­kę „dar­bie­tės“ Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­ža­do ini­ci­juo­ti ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­kos pa­kei­ti­mą, grį­žo dirb­ti. Ta­čiau jo­kių per­mai­nų ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Sei­mo pir­mi­nin­kė po pa­sku­ti­nio opo­zi­ci­jos at­sto­vų pro­tes­to žur­na­lis­tams sa­kė ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pa­kei­ti­mų ini­ci­juo­ti ne­ke­ti­nan­ti, o opo­zi­ci­jai į ko­mi­si­ją siū­lė de­le­guo­ti ki­tus at­sto­vus.