Seimo naujokams – viešųjų ryšių pamokos
Ap­sip­ras­ti su vie­šu­mu, užg­riu­vu­siu po per­ga­lės rin­ki­muo­se, ban­dan­tiems Sei­mo nau­jo­kams da­li­ja­mi įvai­rūs pa­ta­ri­mai. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­vo frak­ci­jos na­riams aiš­ki­na, kad į žur­na­lis­tų klau­si­mus ga­li­ma ir ne­at­sa­ki­nė­ti. Tuo tar­pu vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai ti­ki­na, jog blo­gų klau­si­mų ne­bū­na, o vi­suo­me­nė tu­ri tei­sę ži­no­ti, ko­kie po­li­ti­kai jai at­sto­vau­ja.

Sei­mo LVŽS frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Gre­ta Kil­di­šie­nė, „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­klaus­ta, kaip se­kė­si pir­mą­jį mė­ne­sį par­la­men­te, pri­si­pa­ži­no: „Ap­sip­ras­ti bū­tų leng­viau, jei ne­ma­ty­tu­me tiek iš­ori­nio no­ro trik­dy­ti dar­bą. Truk­do ir ži­niask­lai­da, ir, ži­no­ma, opo­zi­ci­ja, nu­si­tei­ku­si ket­ve­rius me­tus ne dirb­ti dėl tų žmo­nių, ku­rie juos iš­rin­ko, bet veik­ti tam, kad trik­dy­tų mū­sų vi­sų dar­bą. Ta­čiau steng­si­mės da­ry­ti vis­ką, kad jiems ne­pa­vyk­tų.“

Te­le­vi­zi­jos lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­ja Dai­va Ta­mo­šiū­nai­tė, prieš ku­rį lai­ką ta­pu­si LVŽS frak­ci­jos na­rės, ži­no­mos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jos Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės pa­dė­jė­ja, ir pir­mo­sio­mis nau­jo­jo Sei­mo dar­bo die­no­mis su­ren­gu­si trum­pas kon­sul­ta­ci­jas „vals­tie­čiams“, kaip bend­rau­ti su ži­niask­lai­da, pa­žy­mė­jo, kad į di­džią­ją po­li­ti­ką pa­te­ku­siems žmo­nėms su­nkiau­sia ap­sip­ras­ti su vie­šu­mu.

Greta Kildišienė: „Apsiprasti būtų lengviau, jei nematytume tiek išorinio noro trikdyti darbą. Trukdo ir žiniasklaida, ir, žinoma, opozicija."Alinos Ožič nuotrauka

„Ne­ži­nau, ar vi­si tai jau pa­ju­to, bet po­li­ti­kais ta­pu­sių žmo­nių gy­ve­ni­mas iš ti­krų­jų ap­si­ver­čia per vie­ną nak­tį. At­si­bu­dęs ry­te tu­ri su­vok­ti, kad esi vie­šas as­muo. Ir jei šian­dien ta­vęs žur­na­lis­tai ko nors ne­pak­lau­sė, prie ko nors „nep­ri­si­ka­bi­no“, nag­ri­nė­da­mi ta­vo gy­ve­ni­mo niuan­sus, tai ga­li įvyk­ti ry­toj ar po­ryt. Be to, rei­kia at­si­min­ti, kad žur­na­lis­tai tu­ri tam tei­sę, kaip ir Lie­tu­vos žmo­nės tu­ri tei­sę ži­no­ti, kas yra tie po­li­ti­kai, ku­riuos jie iš­rin­ko“, – kal­bė­jo ji.

Skir­tin­gi pamokymai

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ne­par­ti­nis LVŽS frak­ci­jos na­rys, bu­vęs lai­kraš­čio „Pa­ne­vė­žio kraš­tas“ lei­dė­jas, di­rek­to­rius ir vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis, aki­vaiz­du, jog kai ku­riems Sei­mo nau­jo­kams trūks­ta tiek ži­nių apie vie­šuo­sius ry­šius, tiek pla­tes­nio po­žiū­rio į bu­vi­mą po­li­ti­ko­je. „Man pir­mą­jį mė­ne­sį Sei­me ne­bu­vo su­nku, bet esu da­ly­va­vęs po­li­ti­ko­je, be to, daug me­tų dir­bau žur­na­lis­tu, re­dak­to­riu­mi, tai­gi tam ti­kras tai­syk­les ži­nau. Kai ku­riems ki­tiems gal rei­kės ir dau­giau lai­ko ap­sip­ras­ti“, – sa­kė jis.

Anot B. Ma­te­lio, kol kas Sei­mo nau­jo­kai gir­di itin skir­tin­gus pa­mo­ky­mus, kaip bend­rau­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je. „Ga­liu pa­teik­ti to­kį pa­vyz­dį. At­ei­na į LVŽS frak­ci­jos po­sė­dį R. Kar­baus­kis. Jis pa­ta­ria: ži­no­ma, bend­rau­ki­te su žur­na­lis­tais, bet tu­ri­te tei­sę ir ne­bend­rau­ti, ne­at­sa­ki­nė­ti į klau­si­mus. Tu­ri­te tei­sę at­sip­ra­šy­ti ir pa­sa­ky­ti, kad ko­men­tuo­ti ne­tu­ri­te lai­ko, ne­ga­li­te ar ne­no­ri­te. Pa­skui at­ei­na vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas ir aiš­ki­na, kad pats blo­giau­sias po­li­ti­ko at­sa­ky­mas žur­na­lis­tams yra „nie­ko ne­ko­men­tuo­siu“. O ta­da už­su­ka pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir ste­bi­si: „Ne­sup­ran­tu, ko jūs blaš­ko­tės po kam­pus? Sie­nom, sie­nom, kam­pais nuo žur­na­lis­tų bė­ga­te? Ei­ki­te ir kal­bė­ki­te, jei­gu krei­pia­si.“ Tai­gi trys skir­tin­gi pa­siū­ly­mai, ir žmo­gus, ku­ris yra nau­jas Sei­mo na­rys, ne­be­la­bai ži­no, ką iš tie­sų rei­kė­tų da­ry­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Vie­šu­ma trikdo

Ki­taip apie pir­mą­sias sa­vai­tes Sei­me kal­bė­jo opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys žur­na­lis­tas Gin­ta­ras Vai­če­kaus­kas. „Sa­kau, kad ir Sei­me ga­li­ma dirb­ti, nors čia di­de­lis tem­pas ir di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Man pa­tin­ka, kad Sei­me yra par­la­men­ti­nės tra­di­ci­jos užuo­maz­gos, pa­tin­ka, jog yra pro­tin­gų žmo­nių, iš­ma­nan­čių Sei­mo sta­tu­tą ir tvar­ką. Kol kas ga­liu pa­sa­ky­ti: ap­lin­kui daug ma­lo­nių žmo­nių, vi­si gra­žiai ap­si­ren­gę ir šyp­so­si“, – dės­tė jis.

Anot po­li­ti­ko, la­biau­siai žei­džia pa­si­girs­tan­čios kal­bos, kad nau­jie­ji par­la­men­ta­rai „a­tė­jo prie lo­vio“. „Taip tei­gian­tie­ji ne­gal­vo­ja apie at­sa­ko­my­bę, ku­ri te­ko Sei­mo na­riams“, – pa­žy­mė­jo G. Vai­če­kaus­kas.

Jau penk­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­čio par­la­men­ta­ro, LVŽS frak­ci­jos na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko tei­gi­mu, da­lis par­la­men­to nau­jo­kų, dir­bu­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se, įvai­rio­se aso­cia­ci­jo­se ir ki­to­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, prie vie­šu­mos yra pri­pra­tę, tad di­de­lių prob­le­mų jiems ne­ky­la ir ei­nant da­bar­ti­nes par­ei­gas. „Tie, ku­rie į vie­šu­mą „į­kri­to“ iš pri­va­taus gy­ve­ni­mo, ga­li tu­rė­ti tam ti­krų komp­lek­sų. Džiau­giuo­si, kad bent jau LVŽS frak­ci­jo­je nau­jo­kai ne­bi­jo klaus­ti. Mes, se­niau Sei­me dir­ban­tys ko­le­gos, sten­gia­mės jiems pa­tar­ti. Sa­kau: ga­li­te pa­tys nu­spręs­ti, kaip elg­tis, bet mes tu­ri­me tam ti­kros pa­tir­ties, be to, Sei­me eg­zis­tuo­ja pa­pro­ti­niai da­ly­kai, su­si­for­ma­vę per daug me­tų, yra sta­tu­tas, dėl ku­rio tu­ri­te bent orien­tuo­tis“, – pa­sa­ko­jo jis.

Pa­sak V. Si­mu­li­ko, su­si­da­rė įspū­dis, kad į Sei­mą su­si­rin­ko im­lūs žmo­nės. „Ma­nau, jei sa­vo­jo „aš“ jie ne­kels aukš­čiau už vie­šą­jį in­te­re­są, vis­kas bus ge­rai“, – kal­bė­jo 16 me­tų Sei­me dir­ban­tis po­li­ti­kas.

Trys banginiai

Ry­šių su vi­suo­me­ne kon­sul­tan­tas Liu­tau­ras Ule­vi­čius, par­en­gęs trum­pą at­min­ti­nę Sei­mo nau­jo­kams ir jau su­ren­gęs kon­sul­ta­ci­jas LVŽS frak­ci­jai, tvir­ti­no ma­tan­tis, kad ką tik į po­li­ti­ką pa­su­ku­siems žmo­nėms rei­kia pa­gal­bos vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais. „La­biau­siai ne­no­rė­čiau, kad Sei­mo na­riai nu­ei­tų po­pu­liz­mo ke­liu ir im­tų skelb­ti idė­jas, ne­tu­rin­čias jo­kio pa­grin­do. Bū­tų ge­rai, kad jie ma­ty­tų sa­ve vi­sus ket­ve­rius me­tus truk­sian­čia­me pro­ce­se ir kad tai duo­tų nau­dos tiek jiems as­me­niš­kai, tiek vals­ty­bei“, – pa­brė­žė jis.

L. Ule­vi­čiaus par­eng­to­je at­min­ti­nė­je nau­jie­siems par­la­men­ta­rams pa­žy­mi­ma, kad po­li­ti­ko­je auk­so ver­tę tu­ri trys ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­grin­dai: aiš­kūs tiks­lai, dar­bų nuo­sek­lu­mas bei veik­los ir in­te­re­sų skaid­ru­mas. Anot kon­sul­tan­to, po­li­ti­kos nau­jo­kai tu­ri iš­ma­ny­ti sa­vo par­ti­jos prog­ra­mą, o siek­da­mi te­sė­ti rin­kė­jams duo­tus pa­ža­dus – pa­si­rink­ti la­biau­siai jų dar­bo pa­tir­tį bei in­te­re­sų sri­tį ati­tin­kan­čius punk­tus ir nuo­sek­liai steng­tis juos įgy­ven­din­ti.

„Nu­tar­ki­te, koks re­zul­ta­tas 2020-ųjų ru­de­nį jus ten­kin­tų. Įvar­dy­ki­te kon­kre­čiais ro­dik­liais, idea­lu – skai­čiais, kas ir kiek tu­ri pa­si­keis­ti, ko­kias prie­mo­nes pri­va­lo­te įgy­ven­din­ti. Per ket­ve­rius me­tus ga­li­te nu­veik­ti daug ką, pa­vyz­džiui, baig­ti uni­ver­si­te­tą. Ta­čiau jū­sų tiks­las Sei­me – pa­siek­ti sa­vo tiks­lus. Per pa­sku­ti­nę nak­tį to ne­pa­da­ry­si­te, to­dėl pla­nuo­ki­te dar­bus. Es­mi­nių po­ky­čių rea­lu im­tis tik per pir­mus dve­jus me­tus“, – nau­jo­kams pa­ta­rė L. Ule­vi­čius.

Kar­tu vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas siū­lė po­li­ti­kams itin ati­džiai įver­tin­ti sa­vo ir sa­vo ap­lin­kos in­te­re­sų sri­tis. „Net ge­riau­sios jū­sų idė­jos virs pe­le­nais, jei­gu ne­ty­čia pa­aiš­kės, kad jū­sų ge­ra ini­cia­ty­va per­ne­lyg švie­si­na fi­nan­si­nę pa­dan­gę jū­sų ar ar­ti­mų­jų gy­ve­ni­me“, – nu­ro­dė L. Ule­vi­čius.

Pa­sak jo, po­li­ti­kams sek­sis ta­da, jei­gu tei­kia­mos ini­cia­ty­vos bus il­ga­lai­kės, nuo pat pra­džių ži­no­mos ir nuo­sek­liai įgy­ven­di­na­mos. „Pa­vyz­džiui, net jei­gu kam nors ir kil­tų klau­si­mas, kam nau­din­gas Au­re­li­jaus Ve­ry­gos (bū­si­ma­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras – aut.) ka­ras su al­ko­ho­liu, tai jo aiš­kiai vie­šai dek­la­ruo­tos ver­ty­bi­nės nuo­sta­tos ir nuo­sek­liai sie­kia­mi tiks­lai iš es­mės ne­utra­li­zuo­ja opo­nen­tų kon­tra­ta­kų ža­lą. To­dėl grieb­ki­te vi­suo­me­ni­nes ver­ty­bes, už jų lai­ky­ki­tės ir jo­mis grįs­ki­te vi­sus sa­vo veiks­mus“, – aiš­ki­no L. Ule­vi­čius.