Seimo naujokai miklina sparnus
Prieš ke­lias sa­vai­tes dar­bą pra­dė­ję nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai jau spė­jo pa­si­reikš­ti ir tei­sės ak­tų lei­dy­bo­je, nes vi­si be iš­im­ties pri­si­dė­jo ren­giant nau­jus pro­jek­tus, ir pa­si­mė­gau­ti lais­ve, mat kai ku­rie pra­lei­do kas vie­ną, o kas ir ke­lis ple­na­ri­nius po­sė­džius.

Nuo lap­kri­čio 14-osios dir­ban­tis nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mas jau tu­ri sa­vo re­kor­di­nin­kų. Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė per ke­lias sa­vai­tes spė­jo sa­vo var­du įre­gis­truo­ti 52 tei­sės ak­tų pro­jek­tus, dar 23 par­en­gė dirb­da­ma kar­tu su ki­tais par­la­men­ta­rais.

So­cial­de­mo­kra­tas už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pra­lei­do tris iš aš­tuo­nių ple­na­ri­nius po­sė­džius. Tie­sa, tos „pra­vaikš­tos“ su­si­ju­sios su jo veik­la mi­nis­tro pos­te.

Pa­si­ren­gi­mas darbui

Kal­bė­da­ma su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ R. Baš­kie­nė gy­nė­si esan­ti tei­sės ak­tų ren­gi­mo spar­tuo­lė. „Pa­teik­ti do­ku­men­tai ne­bu­vo nau­jų įsta­ty­mų pro­jek­tai. Sei­mo pir­mi­nin­kui bei pa­va­duo­to­jams, kai su­bu­ria­mas nau­jas Sei­mas ir rei­kia su­for­muo­ti vi­sus ko­mi­te­tus, ko­mi­si­jas, pa­tvir­tin­ti de­le­ga­ci­jas, pa­da­ry­ti Sta­tu­to pa­tai­sas, pa­tvir­tin­ti at­ski­rų ko­mi­si­jų nuo­sta­tus, ten­ka prie­der­mė at­lik­ti dar­bus pro­ce­sams koor­di­nuo­ti. Ka­dan­gi man pa­skir­tas Sei­mo po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mas ir vei­kian­čių ko­mi­te­tų bei ko­mi­si­jų su­da­ry­mas, bu­vo pa­ves­ta pa­de­dant Sei­mo se­kre­to­ria­tui reng­ti ati­tin­ka­mus Sei­mo nu­ta­ri­mus, ku­rie leis­tų pra­dė­ti sis­te­min­gą ir sklan­dų dar­bą“, – sa­kė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė.

Su­sty­ga­vu­si Sei­mo dar­bą, R. Baš­kie­nė ke­ti­na im­tis ir įsta­ty­mų ren­gi­mo dar­bų. Pa­sak jos, LVŽS pla­nuo­ja so­cia­li­nę, taip pat šei­mos po­li­ti­ką re­gu­liuo­jan­čių tei­sės ak­tų par­en­gi­mą, ta­čiau jų pa­tei­ki­mas grei­čiau­siai vyks tik Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Tarp nau­jo­jo Sei­mo „ak­ty­vis­tų“, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos vie­ši­na­mais duo­me­ni­mis, – ir LVŽS ly­de­ris, šios par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas bei nau­jai su­kur­to par­la­men­ti­nio Kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jis pats per ke­lias sa­vai­tes par­en­gė 6 tei­sės ak­tus, dar 22 tei­kė kar­tu su ki­tais Sei­mo na­riais.

Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio var­du įre­gis­truo­ti 8 tei­sės ak­tų pro­jek­tai, taip pat LVŽS frak­ci­jai at­sto­vau­jan­čio nau­jo­jo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) va­do­vo prof. Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos – pen­ki. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė E. Jo­vai­ša, jo at­lik­tas dar­bas taip pat su­si­jęs su pa­si­ren­gi­mu at­ei­ties dar­bams. „Per anks­tes­nę ka­den­ci­ją vei­kęs Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas da­bar bu­vo per­for­muo­tas į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, to­dėl rei­kė­jo pert­var­ky­ti tei­sės ak­tus, ku­riuo­se bu­vo ra­šo­mas anks­tes­nis pa­va­di­ni­mas. Ši­taip at­si­ra­do tos pen­kios tei­sės ak­tų pa­tai­sos – tai ir vi­sas gud­ru­mas“, – aiš­ki­no jis.

Rea­liu dar­bu ŠMK va­do­vas va­di­no šiuo me­tu ren­gia­mas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis jis siū­lys nu­kel­ti tam ti­krų šio tei­sės ak­to straips­nių ga­lio­ji­mą vė­les­niam lai­ko­tar­piui nei 2017 me­tų sau­sio 1 die­na. „To rei­kia, nes kol kas įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mui ne­pa­si­reng­ta: trūks­ta įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mų­jų tei­sės ak­tų, ne­nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mo mo­de­liai ir pa­na­šiai“, – tei­gė E. Jo­vai­ša.

Kaip ir ŠMK pir­mi­nin­kas, pen­kis tei­sės ak­tų pro­jek­tus yra pa­tei­kęs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, tris – An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Vi­ta­li­jus Gai­lius, dar 11 po­li­ti­kų yra įre­gis­tra­vę po vie­ną tei­sės ak­to pro­jek­tą. Vi­si ki­ti nau­jo­jo Sei­mo na­riai pri­si­dė­jo prie gru­pė­je pa­teik­tų do­ku­men­tų ren­gi­mo.

Ne­pa­si­ro­dė posėdžiuose

Dau­giau kaip 20 par­la­men­ta­rų, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, jau yra pra­lei­dę ple­na­ri­nius po­sė­džius, tie­sa, dau­gu­ma jų su par­la­men­to val­dy­bos pri­ta­ri­mu vy­ko į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes.

Po du ple­na­ri­nius po­sė­džius pra­lei­do Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas, Dar­bo par­ti­jos na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas bei LVŽS at­sto­vau­jan­tis par­la­men­ti­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­rys Gin­tau­tas Kin­du­rys. Apie jiems pa­ti­kė­tas už­duo­tis, dėl ku­rių po­li­ti­kai ne­pa­si­ro­dė po­sė­džių sa­lė­je, nė­ra duo­me­nų Sei­mo val­dy­bos per šį lai­ko­tar­pį pri­im­tuo­se do­ku­men­tuo­se. Tiek pat po­sė­džių pra­lei­du­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) frak­ci­jos na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė jų me­tu Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu bu­vo siųs­ta į ko­man­di­ruo­tes.

Is­lan­di­jo­je vy­ku­sio Bal­ti­jos Asamb­lė­jos ir Šiau­rės Ta­ry­bos aukš­čiau­sio­jo ly­gio su­si­ti­ki­me ir Bal­ti­jos Asamb­lė­jos Pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je vie­no Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu da­ly­va­vo LVŽS frak­ci­jos na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, jo frak­ci­jos ko­le­ga Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius vy­ko į Slo­va­ki­jos sos­ti­nė­je Bra­tis­la­vo­je su­reng­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių par­la­men­tų eko­no­mi­kos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mą. Dėl Briu­se­ly­je vy­ku­sių ren­gi­nių vie­ną po­sė­dį pra­lei­do ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las bei par­la­men­ta­rai Ri­mas And­ri­kis, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir Sta­sys Šed­ba­ras.

Li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen vie­ną po­sė­dį pra­lei­do, nes bu­vo iš­vy­ku­si į Var­šu­vo­je (Len­ki­ja) ren­gia­mą Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą kong­re­są. Vie­na­me iš po­sė­džių ne­pa­si­ro­dė ir so­cial­de­mo­kra­tai lai­ki­na­sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius bei dar­bą kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro kė­dė­je bai­gian­tis Juo­zas Ole­kas. Taip pat po vie­ną po­sė­dį pra­lei­do pa­skir­ta­sis že­mės ūkio mi­nis­tras „vals­tie­tis“ Bro­nius Mar­kaus­kas bei jo frak­ci­jos ko­le­ga Eli­gi­jus Va­rei­kis ir kon­ser­va­to­riai Ema­nue­lis Zin­ge­ris, Ro­kas Ži­lins­kas bei Kęs­tu­tis Ma­siu­lis.