Seimo naujokai automobilius nuomosis už savus
Nau­jai iš­rink­ti Sei­mo na­riai, pri­klau­san­tys Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS), siū­lo ne­leis­ti po­li­ti­kams par­la­men­ti­nes lė­šas nau­do­ti au­to­mo­bi­liams nuo­mo­tis. Šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai di­džią­ją da­lį šių lė­šų iš­leis­da­vo kaip tik au­to­mo­bi­lių nuo­mai.

LVŽS at­sto­vai ma­no, kad to­kia au­to­mo­bi­lių nuo­ma pa­žei­džia tei­sin­gu­mo pri­nci­pą, be to, daž­nai su­lau­kia pa­grįs­tos vi­suo­me­nės ir ži­niask­lai­dos kri­ti­kos.

Sei­mo na­rės „vals­tie­tės“ Ri­mos Baš­kie­nės raš­te Sei­mo kanc­le­rei Dai­vai Rau­do­nie­nei pra­šo­ma par­eng­ti par­la­men­ti­nių iš­lai­dų nau­do­ji­mo ap­ra­šo pa­tai­sas ir jas svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me Sei­mo val­dy­bos po­sė­dy­je.

Kanc­le­rė ra­gi­na­ma įspė­ti Sei­mo na­rius apie ga­li­mus pa­kei­ti­mus, kad šie ne­sus­kub­tų su­da­ry­ti su­tar­čių dėl ma­ši­nų nuo­mos. LVŽS pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio tei­gi­mu, nau­jai iš­rink­tų Sei­mo na­rių no­ras at­si­sa­ky­ti vals­ty­bės lė­šų nau­do­ji­mo trans­por­to nuo­mai yra la­bai svei­kin­ti­nas ir ro­do at­sa­kin­gą jų po­žiū­rį į Sei­mo na­rio dar­bą.

„Tai, kad vals­ty­bės lė­šų ne­bus ga­li­ma nau­do­ti Sei­mo na­rių trans­por­to nuo­mai, yra tik pir­ma­sis mū­sų žings­nis už­ti­kri­nant są­ži­nin­gą par­la­men­ti­nių lė­šų nau­do­ji­mą. Jau ren­gia­me Sei­mo Sta­tu­to pa­tai­sas, ku­rio­mis bus siau­ri­na­mos tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo są­ly­gos, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jams ne­bus ski­ria­mi tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai su vai­ruo­to­jais, o sa­vo par­ei­gų at­li­ki­mui jie, kaip ir vi­si Sei­mo na­riai, ga­lės nau­do­tis Sei­mo trans­por­to pa­slau­go­mis pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką. Taip pat ma­žin­si­me Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čių ir siū­ly­si­me ki­tus pa­kei­ti­mus“, – tei­gė R. Kar­baus­kis.

Kas mė­ne­sį par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms Sei­mo na­riai gau­na 1 MVDU (mė­ne­si­nis vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis) dy­džio su­mą – apie 770 eu­rų.