Seimo narys Rokas Žilinskas vis dar gydomas ligoninėje
Apie tai, kad Sei­mo na­rys Ro­kas Ži­lins­kas vis dar gu­li li­go­ni­nė­je, pra­ne­ša del­fi.lt. Tei­gia­ma, kad par­la­men­ta­rui diag­no­zuo­tas stip­rus plau­čių už­de­gi­mas. 

Apie par­la­men­ta­ro būk­lę so­cia­li­nia­me tink­le pa­skel­bė Ro­ko Ži­lins­ko ge­ra bi­čiu­lė, žur­na­lis­tė Dai­va Žei­my­tė. „Pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kiau ne vie­no klau­si­mo, kas nu­ti­ko ma­no la­bai ge­ram drau­gui Ro­kui Ži­lins­kui. Kad ne­bū­tų įvai­riau­sių in­terp­re­ta­ci­jų, Ro­ko ar­ti­mų­jų pra­šy­mu, in­for­muo­ju, kad Ro­kas šiuo me­tu yra li­go­ni­nė­je dėl rim­tų svei­ka­tos prob­le­mų. Jam stip­rus plau­čių už­de­gi­mas, kol kas bend­rau­ti ir pats pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo būk­lę jis ne­ga­li. Ro­ko ar­ti­mie­ji la­bai pra­šo gerb­ti jų pri­va­tu­mą ir ne­klau­si­nė­ti jų apie šią si­tua­ci­ją. Kai tik Ro­kas pa­sveiks, jis pats vis­ką pa­pa­sa­kos. Tad kol kas vi­si nuo­šir­džiai pa­lin­kė­ki­me Ro­kui stip­ry­bės ir kuo grei­čiau pa­sveik­ti!“, – ra­šo D. Žei­my­tė.

Kaip ro­do Sei­mo pa­tei­kia­mi par­la­men­ta­rų lan­ko­mu­mo duo­me­nys, R.Ži­lins­kas ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se ne­da­ly­vau­ja nuo ba­lan­džio 20 die­nos, o apie su­ne­ga­la­vu­sį Sei­mo na­rį ra­šė LŽ straips­ny­je „Par­la­men­ta­ras Ro­kas Ži­lins­kas pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę“.

Bu­vęs žur­na­lis­tas R.Ži­lins­kas į Sei­mą ren­ka­mas nuo 2008-ųjų.