Seimo narių interesus lemia geografija
Sei­mo na­riai į lai­ki­ną­sias par­la­men­ti­nes gru­pes pa­pras­tai bu­ria­si pa­gal jiems rū­pi­mas te­mas ar opiau­sius klau­si­mus. Tuo me­tu nau­jo­sios ka­den­ci­jos par­la­men­te kol kas do­mi­nuo­ja va­di­na­mo­sios re­gio­ni­nės gru­pės, įkur­tos va­do­vau­jan­tis geog­ra­fi­niu pri­nci­pu.

Kol kas da­bar­ti­nia­me par­la­men­te iš vi­so yra 21 lai­ki­no­ji gru­pė. Tai nė­ra itin daug, tu­rint ome­ny­je, kad pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me to­kių gru­pių bu­vo 36. Ta­čiau ti­kė­ti­na, kad kai ku­rie bend­ra­min­čiai į „te­mi­nes“ gru­pes dar ne­spė­jo su­si­bur­ti, nes tau­tos iš­rink­tie­ji pir­mą­ją sa­vo se­si­ją tu­rė­jo skir­ti veik­lai pri­imant bū­ti­niau­sius įsta­ty­mus.

Net 9 lai­ki­no­sios gru­pės sie­ti­nos su tam ti­krais Lie­tu­vos re­gio­nais. To­kių par­la­men­ti­nių da­ri­nių są­ra­še ga­li­me iš­vys­ti be­ne se­niau­sias tra­di­ci­jas tu­rin­čias Dzū­ki­jos bi­čiu­lių ir Šiau­lių kraš­to gru­pes, eg­zis­tuo­jan­čios jau penk­tą­ją ka­den­ci­ją. Bent po­rą ka­den­ci­jų ma­žiau me­na su Vil­niaus mies­tu su­si­ju­si par­la­men­ta­rų gru­pė, o ka­dai­se eg­zis­ta­vu­si Ma­žo­sios Lie­tu­vos bi­čiu­lių gru­pė šį­kart va­di­na­si ki­taip, yra ge­ro­kai di­des­nė ir api­ma bend­ra­min­čius iš vi­sos Va­ka­rų Lie­tu­vos iki pat Ne­vė­žio kran­tų.

Rū­pin­sis tau­ti­nė­mis mažumomis

Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no gru­pė vie­ni­ja Vil­niaus mies­to bi­čiu­lius. Iš 17 jos na­rių 5 yra Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos at­sto­vai, 8 – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos, 3 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, nors anaip­tol ne vi­si jie par­ti­niai.

Bū­tent ne­par­ti­nis, LVŽS į Sei­mo na­rius iš­kel­tas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius su­bū­rė sos­ti­ne ak­ty­viai be­si­do­min­čių par­la­men­ta­rų gru­pę ir ta­po jos pir­mi­nin­ku. „Lie­tu­vos ži­nioms“ jis pa­sa­ko­jo, kad daž­nai Sei­mo na­riams, ypač iš­rink­tiems sos­ti­nės vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ten­ka spręs­ti klau­si­mus, į ku­riuos at­sa­ky­mus tu­ri ne tiek Sei­mas, kiek Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su sa­vi­val­dy­be vi­so­se sri­ty­se yra bū­ti­nas, nes yra klau­si­mų, ku­riuos iš­spręs­ti ga­li­ma tik kar­tu. To pa­gei­da­vo ir Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. La­bai džiau­giuo­si, kad vi­sų par­ti­jų at­sto­vai tam pri­ta­rė“, – dės­tė V. Sin­ke­vi­čius. Iš bend­rai spręs­ti­nų prob­le­mų jis var­di­jo sos­ti­nės trans­por­to spūs­čių, mo­kyk­lų re­no­va­ci­jos, na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bos, tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mus.

Tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mams spręs­ti įkur­ta ir Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pė. Pa­va­di­ni­mas – aliu­zi­ja į Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ją, pri­im­tą 1791 me­tų ge­gu­žės 3 die­ną. Anot šios gru­pės na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus, ji rū­pi­na­si tiek len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos in­teg­ra­ci­jos, tiek vi­so Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­no klau­si­mais.

Bū­rys ge­riau girdimas

Ki­ta lai­ki­no­ji gru­pė in­tri­guo­jan­čiu pa­va­di­ni­mu „Į dar­nią Lie­tu­vą Vy­dū­no ke­liu“ vie­ni­ja 24 Va­ka­rų Lie­tu­vo­je iš­rink­tus par­la­men­ta­rus – nuo Klai­pė­dos iki Ra­sei­nių-Kė­dai­nių apy­gar­dos. Iš jų ko­ne pu­sė (11) iš­kel­ti LVŽS.

Šios gru­pės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad pir­miau­sia ra­do­si idė­ja su­si­bur­ti Klai­pė­do­je iš­rink­tiems par­la­men­ta­rams, o vė­liau gru­pė iš­sip­lė­tė, pri­im­da­ma at­sto­vų iš ki­tų Va­ka­rų Lie­tu­vos rin­ki­mų apy­gar­dų.

„Va­ka­rų re­gio­nas yra to­liau­siai nuo sos­ti­nės, to­dėl su­nkiau­siai gir­di­mas. Taip pat tu­ri­me spręs­ti­nų spe­ci­fi­nių klau­si­mų, su­si­ju­sių su uos­tu, žve­jy­ba, lai­vy­ba bei re­gio­ni­niu tu­riz­mu“, – trum­pai veik­los gai­res api­bū­di­no S. Gent­vi­las.

Jo žo­džiais, gru­pės na­riai tu­ri daug en­tu­ziaz­mo bend­rai spręs­ti jų rin­kė­jams ak­tua­lias prob­le­mas.

Gru­pės pa­va­di­ni­mo krikš­ta­tė­vis – jos pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Kir­ku­tis, iš pro­fe­si­jos gy­dy­to­jas. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te jis pe­rio­diš­kai ren­gia tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją „Į svei­ką gy­ven­se­ną ir skaid­rią bū­tį Vy­dū­no ke­liu“, skir­tą Vil­hel­mo Sto­ros­tos-Vy­dū­no gim­ta­die­niams pa­mi­nė­ti.

Stip­rins kultūrą

Kau­no kraš­to bi­čiu­lių gru­pė­je pu­sę iš 14 par­la­men­ta­rų su­da­ro LVŽS frak­ci­jos at­sto­vai. Iš 11 Pa­ne­vė­žio kraš­to bi­čiu­lių gru­pės na­rių tik du ne­tu­ri są­sa­jų su LVŽS, o Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pė­je to­kių yra 4 iš 12.

Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pės de­šim­tu­ke 4 yra iš­kel­ti LVŽS, o štai iš 7 Sū­du­vos kraš­to bi­čiu­lių gru­pės na­rių net 5 yra iš­kel­ti LVŽS.

Lai­ki­no­ji Že­mai­čių gru­pė vie­ni­ja 21 Sei­mo na­rį, iš ku­rių 9 yra iš­kel­ti LVŽS, 5 – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 4 – TS-LKD. Pa­sak šios gru­pės pir­mi­nin­kės so­cial­de­mo­kra­tės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės, že­mai­čiai su­si­bū­rė stip­rin­ti sa­vo kul­tū­rą ir iden­ti­te­tą, rū­pin­tis, pa­vyz­džiui, že­mai­tiš­kos raš­ti­jos, gra­ma­ti­kos klau­si­mais.