Seimo nario viešnagė užtraukė nemalonę
Jur­bar­ko ra­jo­no me­ri­jos spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad An­ta­no Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­jos va­do­vas Al­vy­das Ja­nuš­ke­vi­čius, su­ti­kęs, kad Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis drau­ge su te­le­vi­zi­jos žvaigž­du­te Pa­uliu­mi Jo­ni­ku gim­na­zis­tams pra­ves­tų pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką, su­trik­dė ug­dy­mo pro­ce­są ir pa­žei­dė mo­ki­nių tei­sę į poil­sį.

Sei­mo na­riai, ku­rie nuo šiol su­ma­nys ap­si­lan­ky­ti Jur­bar­ko ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, tu­rė­tų drau­ge vež­tis ir ko­le­gas iš opo­nuo­jan­čių par­ti­jų. To­kias re­ko­men­da­ci­jas pri­ėmė Jur­bar­ko ra­jo­no me­ri­jo­je su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, aps­vars­čiu­si va­sa­rio 17-ąją Jur­bar­ko A. Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­jo­je par­la­men­ta­ro li­be­ra­lo E. Ma­siu­lio drau­ge su te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „X-fak­to­rius“ da­ly­viu P. Jo­ni­ku gim­na­zis­tams ves­tos pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos tei­sė­tu­mą.

Jur­bar­ko me­ras ne­par­ti­nis Skir­man­tas Moc­ke­vi­čius tei­gė ga­vęs ko­mi­si­jos iš­va­das, kad pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ka or­ga­ni­zuo­ta ne­tei­sė­tai, o at­sa­ky­ti už tai tu­rės gim­na­zi­jos va­do­vas.

Ne­si­jau­čia nusižengęs

A. Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius A. Ja­nuš­ke­vi­čius LŽ pa­sa­ko­jo ap­si­džiau­gęs, kai su­lau­kė E. Ma­siu­lio skam­bu­čio, ku­riuo Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris jį in­for­ma­vo, kad lan­ko­si Jur­bar­ke drau­ge su P. Jo­ni­ku ir no­rė­tų su­si­tik­ti su gim­na­zis­tais. „E­sa­me pro­vin­ci­ja, tad su­si­ti­ki­mų su ži­no­mais žmo­nė­mis mū­sų gim­na­zis­tai vi­sa­da la­bai lau­kia“, – dės­tė ug­dy­mo įstai­gos va­do­vas. Jis tą­kart mie­lai pa­kvie­tė sve­čius ap­si­lan­ky­ti, o mo­ki­niams pra­ne­šė apie ga­li­my­bę su jais su­si­tik­ti.

„Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad į su­si­ti­ki­mą at­ėjo ne tiek jau daug mo­ki­nių, ta­čiau at­ėju­sie­ji bu­vo pa­ten­kin­ti, jie sve­čiams pa­tei­kė ne­ma­žai klau­si­mų, drau­ge dis­ku­ta­vo“, – sa­kė A. Ja­nuš­ke­vi­čius. Jis pri­si­pa­ži­no bu­vęs su­glu­męs, kai vė­liau dėl gim­na­zis­tų su­si­ti­ki­mo su Sei­mo na­riu jam te­ko aiš­kin­tis sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jai. „Ti­krai ne­si­jau­čiu kuo nors nu­si­kal­tęs, bet ki­tą sy­kį ži­no­siu, kad pri­im­da­mas sve­čius tu­riu bū­ti at­sar­ges­nis“, – tei­gė pe­da­go­gas.

Įžvel­gia represijas

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras E. Ma­siu­lis su­si­ti­ki­mą su Jur­bar­ko gim­na­zis­tais pri­si­me­na la­bai ma­lo­niai, ta­čiau jam skau­du, kad kar­tu su P. Jo­ni­ku ves­ta pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ka taip ne­ma­lo­niai at­si­lie­pė A. Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­jos va­do­vui.

„Į pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kas gim­na­zi­jo­se va­ži­nė­ju jau tre­jus me­tus, o kad jos ga­li bū­ti ža­lin­gos moks­lei­viams, iš­gir­dau pir­mą kar­tą. To­dėl pa­gal­vo­jau: ka­žin ar kai­my­ni­nių ša­lių pre­zi­den­tai Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas sa­vo­se vals­ty­bė­se iš­drįs­tų to­kias pa­mo­kas pa­smerk­ti ar užd­raus­ti? Ar to­kie spren­di­mai įma­no­mi tik Jur­bar­ke?“ – svars­tė Sei­mo na­rys.

Anot E. Ma­siu­lio, pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kas Lie­tu­vos gim­na­zis­tams jau tre­jus me­tus or­ga­ni­zuo­ja jo drau­ge su ko­le­go­mis įsteig­ta vie­šo­ji įstai­ga Lais­vės stu­di­jų cen­tras. Ves­ti pa­mo­kų-su­si­ti­ki­mų vyks­ta­ma pa­sik­vie­tus jau­ni­mui ži­no­mus, au­to­ri­te­tą pel­niu­sius žmo­nes.

„Per su­si­ti­ki­mus anaip­tol ne­po­li­ti­kuo­ja­me, o kal­ba­me apie jau­ni­mo kar­je­ros ga­li­my­bes, bend­ruo­me­niš­ku­mą, apie tai, koks tu­rė­tų bū­tų jau­nuo­lių in­dė­lis į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą“, – aiš­ki­no li­be­ra­las. Jis tei­gė, kad ko­ne vi­sos ša­lies mo­kyk­los to­kių su­si­ti­ki­mų mie­lai lau­kia. Anot par­la­men­ta­ro, Lais­vės stu­di­jų cen­trui or­ga­ni­zuo­ti pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kas yra užd­rau­dę Drus­ki­nin­kų ir Ute­nos me­rai. „Be­je, kiek anks­čiau pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką esu ve­dęs ir ta­me pa­čia­me Jur­bar­ke. Tuo­met vis­kas pra­ėjo sklan­džiai. Gai­la, kad da­bar im­ta­si rep­re­si­jų, nors tai de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je at­ro­dė ne­įma­no­ma“, – ap­gai­les­ta­vo par­la­men­ta­ras.

Bai­mi­na­si „politikierių“

Jur­bar­ko ra­jo­no me­ras S. Moc­ke­vi­čius LŽ ti­ki­no su­lau­kęs A. Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zis­tų tė­vų skun­dų. Jie esą par­eiš­kė nuo­mo­nę, kad vai­kų su­si­ti­ki­mas su par­la­men­ta­ru E. Ma­siu­liu ir jo at­si­vež­tu P. Jo­ni­ku su­trik­dė mo­ky­mo pro­ce­są. Anot me­ro, po gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vų par­eikš­to ne­pa­si­ten­ki­ni­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rės įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja si­tua­ci­jai iš­tir­ti.

„Ko­mi­si­ja iš­ties nu­sta­tė, kad su­ren­gus va­di­na­mą­ją pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką, ku­ri užė­mė ne tik da­lį pa­mo­kos lai­ko, bet už­si­tę­sė per per­trau­ką, bu­vo su­trik­dy­tas ug­dy­mo pro­ce­sas, be to, pa­žeis­ta mo­ki­nių tei­sė į poil­sį“, – kal­bė­jo me­ras. Jis pa­brė­žė, jog da­bar ko­mi­si­ja aiš­ki­na­si, ko­kį nu­si­žen­gi­mą pa­da­rė gim­na­zi­jos di­rek­to­rius, lei­dęs par­la­men­ta­rui ir jo at­si­vež­tam sve­čiui su­si­tik­ti su moks­lei­viais.

„Ki­ta ver­tus, šį su­si­ti­ki­mą ver­ti­na­me kaip po­li­ti­ka­vi­mą, o ug­dy­mo įstai­gos ne­tu­rė­tų tap­ti po­li­ti­ka­vi­mo are­no­mis“, – par­eiš­kė me­ras.

S. Moc­ke­vi­čius pri­dū­rė, jog E. Ma­siu­lio „į­si­ver­ži­mą“ į A. Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­ją svars­čiu­si ko­mi­si­ja par­en­gė re­ko­men­da­ci­jas mo­kyk­lų va­do­vams, kad šie vie­nu me­tu pri­im­tų skir­tin­gų par­ti­jų at­sto­vus, ku­rie su­reng­tų de­ba­tus, o moks­lei­viai iš jų mo­ky­tų­si dis­ku­si­jų me­no. „Ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai, tad po­li­ti­kai ne­abe­jo­ti­nai no­rės lan­ky­tis mo­kyk­lo­se, o mes tu­ri­me už­ti­krin­ti, kad jų vieš­na­gės ne­truk­dy­tų mo­ky­mo­si pro­ce­sui“, – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Jur­bar­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Vi­da Re­ke­šie­nė LŽ pa­brė­žė, jog par­la­men­ta­ro E. Ma­siu­lio ap­si­lan­ky­mą gim­na­zi­jo­je ver­ti­na anaip­tol ne kaip pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką, o kaip po­li­ti­nę ak­ci­ją, nuo ku­rių, jos tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pri­va­lo ap­sau­go­ti jau­ni­mą.

Jur­bar­ko ra­jo­no me­ri­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Gvil­dys te­le­fo­nu bend­rau­ti su LŽ žur­na­lis­te at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad bend­ra­vi­mas per at­stu­mą pa­žeis­tų eti­kos tai­syk­les.