Seimo nario rinkimuose Varėnoje turėtų dalyvauti aštuoni kandidatai
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais įre­gis­tra­vo sep­ty­nias par­ti­jas ir vie­ną sa­ve iš­si­kė­lu­sią kan­di­da­tę da­ly­vau­ti bir­že­lį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Va­rė­no­je.

Po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais VRK įre­gis­tra­vo Dar­bo par­ti­ją, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gą (li­be­ra­lus), So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją, Li­be­ra­lų są­jū­dį, „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ ir Tė­vy­nės Są­jun­gą - Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus.

Li­be­ra­lų są­jū­dis jau yra pa­tvir­ti­nęs, kad šiuo­se rin­ki­muo­se kels Juo­zą Baub­lį, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tu ta­po Ma­rius Juš­ke­vi­čius. Ki­tos par­ti­jos kan­di­da­tų dar nė­ra pa­sit­vir­ti­nu­sios.

Sa­ve iš­si­kė­lu­si kan­di­da­tė Gi­ta­na Mar­ko­vi­čie­nė - Sei­mo na­rio „dar­bie­čio“ Ge­di­mi­no Ja­ka­vo­nio pa­dė­jė­ja-se­kre­to­rė. Ji Dar­bo par­ti­jos są­ra­še 2014 me­tais da­ly­va­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se.

Sei­mo rin­ki­mų vien­man­da­tė­je Va­rė­nos-Ei­šiš­kių rin­ki­mų apy­gar­do­je pri­rei­kė po to, kai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se Va­rė­nos ra­jo­no me­ru iš­rink­tas li­be­ra­las Al­gis Ka­šė­ta at­sis­ta­ty­di­no iš Sei­mo na­rio par­ei­gų. Va­rė­no­je par­la­men­ta­ru jis bu­vo iš­rink­tas 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se.

Nau­ji par­la­men­ta­ro rin­ki­mai vyks bir­že­lio 7 die­ną. Jei­gu Sei­mo na­rio ne­pa­vyks iš­rink­ti, pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas bus ren­gia­mas bir­že­lio 21 die­ną.

VRK duo­me­ni­mis, vien­man­da­tės Va­rė­nos-Ei­šiš­kių rin­ki­mų apy­gar­dos te­ri­to­ri­jo­je į rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­ta per 30 tūkst. rin­kė­jų.