Seimo nario rinkimuose prireiks antrojo turo
Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Va­rė­nos-Ei­šiš­kių apy­gar­do­je pri­reiks an­tro­jo tu­ro.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, su­skai­čia­vus bal­sus vi­so­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se, dėl Sei­mo na­rio man­da­to an­tra­me tu­re var­žy­sis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas An­dže­jus And­ruš­ke­vi­čius, su­rin­kęs 34,24 proc. rin­kė­jų bal­sų, ir so­cial­de­mo­kra­tas Vi­das Mi­ka­laus­kas, ga­vęs 24,68 proc. bal­sų.

Iš vi­so dėl par­la­men­ta­ro man­da­to šio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kon­ku­ra­vo aš­tuo­ni po­li­ti­kai.

Šiuo­se rin­ki­muo­se sa­vo va­lią iš­reiš­kė 36,4 proc. rin­kė­jų.

Nau­ji rin­ki­mai į Sei­mą vien­man­da­tė­je Va­rė­nos­–Ei­šiš­kių rin­ki­mų apy­gar­do­je or­ga­ni­zuo­ja­mi, nes čia per 2012 me­tų rin­ki­mus nu­ga­lė­jęs Al­gis Ka­šė­ta ko­vą bu­vo iš­rink­tas Va­rė­nos ra­jo­no me­ru ir at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to.

Tra­kų ra­jo­ne dau­giau­sia man­da­tų iš­ko­vo­jo li­be­ra­lai ir socialdemokratai

Sek­ma­die­nį per pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus dau­giau­sia vie­tų Tra­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ga­vo Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, me­ro rin­ki­muo­se pri­reiks an­tro­jo tu­ro.

Li­be­ra­lai ta­ry­bos rin­ki­muo­se su­rin­ko 24,08 proc. bal­sų ir ga­vo 6 man­da­tus, so­cial­de­mo­kra­tai - 20,34 proc. ir taip pat ga­vo 6 man­da­tus, ro­do pir­mi­niai Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys su­skai­čia­vus bal­sus vi­so­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se.

Į ta­ry­bą taip pat pa­te­ko Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“, ku­ri Tra­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­rės 4 vie­tas (15,46 proc. bal­sų) ir Dar­bo par­ti­ja, ga­vu­si 3 man­da­tus (10,27 proc. bal­sų).

Po du man­da­tus pa­si­da­li­no Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) (8,13 proc. bal­sų) ir Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (7,53 proc. bal­sų). Vie­ną vie­tą iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, su­rin­ku­si 4,82 proc. bal­sų.

Me­ro rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re var­žy­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Edi­ta Ru­de­lie­nė, ji sek­ma­die­nį su­rin­ko 28,59 proc. bal­sų, bei so­cial­de­mo­kra­tas Vy­tau­tas Za­liec­kas, ga­vęs 20,28 proc. bal­sų.

Sei­mo na­rė „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė per me­ro rin­ki­mus su­rin­ko 15,86 proc. bal­sų ir li­ko tre­čia.

Iš vi­so Tra­kuo­se dėl me­ro pos­to var­žė­si aš­tuo­ni kan­di­da­tai. Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas čia sie­kė 43,3 pro­cen­to.

Pa­kar­to­ti­nių rin­ki­mų Tra­kų ra­jo­ne pri­rei­kė, kai Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų pa­nai­ki­no ko­vo 1-ąją vy­ku­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Šir­vin­tų ra­jo­no me­re iš­rink­ta Ž. Pinskuvienė

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se pa­kar­to­ti­niuo­se Šir­vin­tų ra­jo­no me­ro rin­ki­muo­se nu­ga­lė­jo lai­ki­no­ji ra­jo­no me­rė „dar­bie­tė“ Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, su­skai­čia­vus bal­sus vi­so­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se, Ž.Pins­ku­vie­nė su­rin­ko 67,17 proc. bal­sų ir ap­len­kė an­tro­je vie­to­je li­ku­sį so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vą bu­vu­sį vi­ce­me­rą And­rių Jo­zo­nį (11,99 proc. bal­sų).

Pa­gal įsta­ty­mą, vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tu lai­ko­mas tas kan­di­da­tas į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius – me­rus, ku­ris pir­mą kar­tą bal­suo­jant ga­vo dau­giau kaip pu­sę rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų, jei­gu rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ne ma­žiau kaip 40 pro­cen­tų į tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­tų rin­kė­jų.

Pa­kar­to­ti­niuo­se rin­ki­muo­se Šir­vin­to­se da­ly­va­vo 50,93 proc. rin­kė­jų.

Iš vi­so dėl me­ro pos­to sek­ma­die­nį var­žė­si sep­ty­ni kan­di­da­tai.

Ko­vą VRK dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų pa­nai­ki­no Šir­vin­tų ra­jo­no me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

An­tra­ja­me tu­re čia „dar­bie­tė“ Ž.Pins­ku­vie­nė (55,44 proc.) bu­vo nu­ga­lė­ju­si so­cial­de­mo­kra­tą A.Jo­zo­nį (43,58 proc.), bet tei­sė­sau­ga įta­ria, kad ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ta apie 50 rin­kė­jų, sie­kiant, kad jie bal­suo­tų už Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tę.

Pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai tyrimai

Sek­ma­die­nį po­li­ci­ja pra­dė­jo tris iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl ga­li­mų rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mų sek­ma­die­nį vyks­tan­čiuo­se pa­kar­to­ti­niuo­se Tra­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro, Šir­vin­tų me­ro bei Va­rė­nos-Ei­šiš­kių Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se. Vi­si ty­ri­mai pra­dė­ti dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų Tra­kų ra­jo­ne, vie­nas as­muo su­lai­ky­tas, pra­ne­šė po­li­ci­jos at­sto­vas.

„Jei iki pie­tų ne­bu­vo­me pra­dė­ję nei vie­no iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, tai da­bar tu­riu pra­neš­ti, kad bu­vo pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Vi­si jie bu­vo pra­dė­ti Tra­kuo­se, Lent­va­rio mies­te­ly­je. Vie­ną as­me­nį tu­ri­me su­lai­kę ir už­da­rę į areš­ti­nę“, - sek­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Sau­lius Ga­gas.

Pa­sak jo, vi­si ty­ri­mai pra­dė­ti dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo.

„Bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liu ir pa­pir­ki­nė­ja rin­kė­jus, kad bal­suo­tų už tam ti­krus kan­di­da­tus. (...) Su­lai­ky­tas as­muo ga­li bū­ti lai­ko­mas iki 48 val., ry­toj ga­li bū­ti pri­im­tas spren­di­mas tai­ky­ti kar­do­mą­ją prie­mo­nę ir su­lai­ky­ti il­ges­niam lai­kui“, - aiš­ki­no S.Ga­gas.

Pa­sak jo, ki­tas dviem at­ve­jais as­me­nys dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo su­lai­ky­ti ne­bu­vo.

„Tu­ri­me in­for­ma­ci­jos apie tai, kad Lent­va­ry­je rin­ki­mų me­tu ne­nus­ta­ty­tas vy­riš­kis už rin­kė­jų bal­sus dviem pi­lie­čiams siū­lė po 5 eu­rus. (...) Taip pat pa­tru­liai bu­vo su­stab­dy­ti Lent­va­ry­je, kur pra­neš­ta, kad vy­riš­kis pri­ėjo ir rin­kė­jams da­vė po 5 eu­rus su są­ly­ga, kad jie bal­suos rin­ki­muo­se už kon­kre­tų kan­di­da­tą“, - tei­gė po­li­ci­jos at­sto­vas.

S.Ga­gas kol kas ne­de­ta­li­za­vo, už ku­rį kan­di­da­tą bu­vo agi­tuo­ja­ma bal­suo­ti.

Iš vi­so po­li­ci­ja sek­ma­die­nį ga­vo ga­vo 29 pra­ne­ši­mus (7 - Šir­vin­tų ra­jo­ne, 20 - Tra­kų ra­jo­ne, 2 - Va­rė­nos-Ei­šiš­kių apy­gar­do­je) apie ga­li­mus pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su pa­kar­to­ti­niais rin­ki­mais.