Seimo nario rinkimuose pirmauja A.Baura ir K.Krivickas
Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Anykš­čių – Pa­ne­vė­žio vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je pir­mau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas An­ta­nas Bau­ra ir Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vas Kris­tu­pas Kri­vic­kas, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos skel­bia­mi ne­ga­lu­ti­niai duo­me­nys.

Su­skai­čia­vus re­zul­ta­tus vi­so­se 46-io­se apy­lin­kė­se, A.Bau­ra su­rin­ko 32,70 proc. vi­sų da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų, o K.Kri­vic­kas – 18,14 proc. Jie su­si­rungs an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Tre­čias pir­ma­ja­me tu­re sek­ma­die­nį li­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas Lu­kas Pa­kel­tis su 13,32 proc. bal­sų.

Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bal­sa­vo 29,58 proc. rin­kė­jų. Lais­va vie­ta Sei­me at­si­ra­do man­da­to at­si­sa­kius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vei Gre­tai Kil­di­šie­nei.