Seimo nariams – kultūros pradžiamokslis
Skai­čiuo­jant 28-uo­sius ne­prik­lau­so­my­bės me­tus Sei­me at­si­ra­do siū­ly­mas reg­la­men­tuo­ti par­la­men­ta­rų el­ge­sį ple­na­ri­nių po­sė­džių me­tu. Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, to­kiais nie­kais sei­mū­nai už­sii­ma, kai tin­gi ar­ba ne­su­ge­ba dirb­ti.

Par­la­men­to sen­bu­vis opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma siū­lo Sei­mo sta­tu­te kon­kre­čiai apib­rėž­ti, kaip po­li­ti­kams rei­kė­tų elg­tis ple­na­ri­nių po­sė­džių me­tu.

Pa­gal kon­ser­va­to­riaus pa­teik­tą pa­tai­są, Sei­mo na­riai pri­va­lė­tų dė­me­sin­gai sek­ti po­sė­džių tu­ri­nį, ne­si­kal­bė­ti tar­pu­sa­vy­je, ne­kal­bė­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, ne­vaikš­čio­ti po­sė­džių sa­lė­je, ne­triukš­mau­ti. Pro­jek­tą J. Raz­ma ti­ki­no par­en­gęs dar ka­den­ci­jos pra­džio­je, ti­kė­da­ma­sis, kad to­kia nuo­sta­ta ga­lė­tų pa­leng­vin­ti gau­saus bū­rio po­li­ti­kos nau­jo­kų adap­ta­ci­ją Sei­me. Taip jau su­ta­po, kad šio­mis die­no­mis sa­vo įspū­džiais iš pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­me su­reng­tos dis­ku­si­jos mig­ra­ci­jos bei de­mog­ra­fi­jos klau­si­mais so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­ju­si vie­na iš pra­ne­šė­jų pa­si­bai­sė­jo par­la­men­ta­rų el­ge­siu bei ele­men­ta­rios kul­tū­ros sto­ka.

No­ri at­kreip­ti dė­me­sį

J. Raz­ma pri­si­pa­ži­no ne­tu­rįs daug vil­čių, kad pro­jek­tas bus pri­im­tas. „Ne­su di­de­lis op­ti­mis­tas. Ta­čiau bent jau dis­ku­tuo­jant apie tai bus iš­kel­ta prob­le­ma ir at­kreip­tas dė­me­sys, kad ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės vaiz­das rin­kė­jams nė­ra pa­trauk­lus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė TS-LKD at­sto­vas. Ki­ta ver­tus, ir be Sta­tu­to pa­tai­sų, jo nuo­mo­ne, bū­tų ga­li­ma pa­ge­rin­ti pa­dė­tį. „Jei po­sė­džio pir­mi­nin­kas nuo­lat įky­riai pri­min­tų – gal net mo­ra­li­zuo­da­mas – po­rei­kį tvar­kin­giau elg­tis sa­lė­je, gal ta pa­dė­tis keis­tų­si. Kai 1996–2000 me­tais bu­vau Sei­mo kanc­le­ris, mums bu­vo pa­vy­kę Sei­mo sa­lė­je užd­raus­ti kal­bė­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais“, – pa­sa­ko­jo J. Raz­ma. Po­li­ti­ko ži­nio­mis, jo par­eng­ta pa­tai­sa Sei­mui tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma po Ve­ly­kų kar­tu su ki­tais Sta­tu­to to­bu­li­ni­mo pro­jek­tais.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, Sei­mo na­riai yra ga­na są­mo­nin­gi, kad su­pra­tų, kaip rei­kia elg­tis ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je. „Ra­gin­čiau TS-LKD frak­ci­ją pra­dė­ti nuo sa­vęs – ge­ro el­ge­sio tai­syk­lių ži­no­ji­mą de­mons­truo­ti sa­vo pa­vyz­džiu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė „vals­tie­tis“.

Siū­lė ro­dy­ti pavyzdį

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Juo­zo Ole­ko tei­gi­mu, kon­ser­va­to­riaus siū­ly­mas Sei­mo na­riams sė­dė­ti ne­ju­dant ža­lin­gas svei­ka­tos po­žiū­riu. „Aš ne­ga­liu nuo­lat sė­dė­ti, at­sis­to­ju, pa­ju­du“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė me­di­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis par­la­men­ta­ras. Jis ma­no, kad to­kia nuo­sta­ta Sta­tu­te ne­rei­ka­lin­ga. „Ne tik Sei­me, bet ir tro­lei­bu­se rei­kia elg­tis kul­tū­rin­gai. Kon­ser­va­to­riai ga­lė­tų par­ody­ti pa­vyz­dį, nes tai vie­na triukš­min­ges­nių frak­ci­jų“, – tvir­ti­no J. Ole­kas. LSDP frak­ci­ja, jo žo­džiais, el­gia­si „nor­ma­liai“, nors kar­tais bū­na „per­tek­li­nių dis­ku­si­jų“.

Sei­mo na­riai pri­va­lė­tų dė­me­sin­gai sek­ti po­sė­džių tu­ri­nį, ne­si­kal­bė­ti tar­pu­sa­vy­je, ne­kal­bė­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, ne­vaikš­čio­ti po­sė­džių sa­lė­je, ne­triukš­mau­ti.

„Jei Jur­gis to­kiu bū­du mė­gi­na pa­er­zin­ti „vals­tie­čius“ ar pa­si­šai­py­ti iš jų po­mė­gio vis­ką draus­ti, ta­da su­pras­čiau. Bet jei tai rim­ta, man vi­siš­kai ne­si­no­ri juo­ktis. Juo­lab kad jis pats nė­ra tas, ku­ris ra­miai sė­dė­tų su­dė­jęs ran­kas“, – „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Kaip sa­kė li­be­ra­las, tiek jis pats, tiek J. Raz­ma – vie­nas iš TS-LKD frak­ci­jos va­do­vų, daž­nai sa­lė­je tu­ri tar­tis su ko­le­go­mis, prie­iti, de­rin­ti veiks­mus. „Tai nor­ma­lu, ne­rei­kia čia įve­di­nė­ti vai­kų dar­že­lio tai­syk­lių“, – tei­gė E. Gent­vi­las. Jo pa­ste­bė­ji­mu, bū­tent nau­jo­kai daž­niau­siai sa­lė­je sė­di ty­liai ir ra­miai, o sen­bu­viai yra kur kas triukš­min­ges­ni.

El­ge­sys nu­ste­bi­no

Pa­sak Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­to Ber­na­ro Iva­no­vo, kai Sei­mas už­sii­ma to­kiais tuš­čiais da­ly­kais, ga­li­ma įtar­ti, kad jis tin­gi ar­ba ne­no­ri im­tis rim­tų prob­le­mų, ar­ba jam trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos. „Į Sta­tu­tą dar bū­ti­nai rei­kė­tų įra­šy­ti, kad kal­bant į mi­kro­fo­ną ne­ga­li­ma ka­sy­tis ir krapš­ty­ti no­sies“, – iro­ni­za­vo po­li­to­lo­gas. Jo žo­džiais, pa­sta­ruo­ju me­tu vis­ką de­ta­liai reg­la­men­tuo­ti sie­kia Ru­si­jos Dū­ma. „Jei sa­vo po­li­ti­ne kul­tū­ra no­ri­me pra­nok­ti kai­my­nus, to­kių klai­dų ne­de­rė­tų kar­to­ti“, – sa­kė B. Iva­no­vas. Kar­tu jis ra­gi­no aps­kri­tai to­kius da­ly­kus ig­no­ruo­ti, nes jie skir­ti tam, „kad apie juos bū­tų kal­ba­ma ir ne­pas­te­bi­ma, ką mė­gi­na­ma pra­stum­ti Sei­me“.

Sei­me pra­ne­ši­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę skai­čiu­si Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro va­do­vė Aud­ra Si­pa­vi­čie­nė sa­vo pa­sky­ro­je feis­bu­ko so­cia­li­nia­me tink­le pri­si­pa­ži­no to­kios ne­draus­min­gos au­di­to­ri­jos kaip Sei­me nė­ra ma­čiu­si, nors da­ly­va­vo ir pa­sau­li­niuo­se kong­re­suo­se, ir ra­jo­ni­nio ly­gio se­mi­na­ruo­se.

„Ne­dis­cip­li­nuo­tu­mas ir ne­sis­kai­ty­mas tiek su pra­ne­šė­jais, tiek su ko­le­go­mis, ku­rie klau­so­si, tiek su pir­mi­nin­ku – to­ta­lus“, – ra­šo A. Si­pa­vi­čie­nė. Jos žo­džiais, per po­sė­dį par­la­men­ta­rai kal­bė­jo te­le­fo­nais, gar­siai dis­ku­ta­vo tar­pu­sa­vy­je, vaikš­čio­jo. „Bet di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko Sei­mo na­riai, ku­rie, su­gal­vo­ję, kad rei­kė­tų pa­si­kal­bė­ti su už jo sė­din­čiu ko­le­ga, ra­miau­siai at­sis­to­ja, at­su­ka nu­ga­rą Sei­mo pir­mi­nin­kui ir pra­ne­šė­jams, at­si­sė­da ant kė­dės at­lo­šo ir ra­miau­siai šne­ka­si ne mi­nu­tę ir ne dvi“, – ste­bi­si A. Si­pa­vi­čie­nė. Jos tei­gi­mu, pa­na­šiai tą­dien el­gė­si vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai. „Man pa­si­ro­dė, kad vi­si el­gė­si taip, lyg tai bū­tų nor­ma“, – ra­šo eks­per­tė.