Seimo nariai Vytį rinksis pagal skonį
Be­veik me­tus Vy­čio re­bu­są spren­džian­tys par­la­men­ta­rai pa­ga­liau tu­rės ap­sisp­ręs­ti, koks jo at­vaiz­das - kla­si­ki­nis ar mo­der­nus - at­ei­ty­je puoš ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus lems es­te­ti­nis po­li­ti­kų sko­nis.

Iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mo taip ir ne­spė­ję ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je pa­ka­bin­ti Vy­čio, par­la­men­ta­rai ne­pra­ran­da vil­čių tai pa­da­ry­ti dar iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. Ta­čiau Sei­mo val­dy­bos ini­cia­ty­va at­lik­ta frak­ci­jų apk­lau­sa at­sklei­dė, kad šis tiks­las ne­bus leng­vai pa­sie­kia­mas.

Nuo­mo­nės dėl vals­ty­bės her­bo at­vaiz­do iš­sis­ky­rė kar­di­na­liai. Ke­tu­rios iš sep­ty­nių frak­ci­jų kas­dien prieš akis no­rė­tų ma­ty­ti sti­li­zuo­tą, trys - kon­ser­va­to­riai, „dar­bie­čiai“ ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė - kla­si­ki­nį Vy­tį. Rink­tis pir­mą­jį va­rian­tą siū­lo spe­cia­lis­tai. Per­nai gruo­dį pri­im­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos lei­džia lanks­čiau reg­la­men­tuo­ti Lie­tu­vos her­bo nau­do­ji­mą ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų iš­ka­bo­se, po­sė­džių sa­lė­se bei dar­bo ka­bi­ne­tuo­se. Skai­čiuo­ja­ma, kad ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės her­bas vals­ty­bės biu­dže­tui at­sieis apie 60 tūkst. eu­rų.

Pa­si­ge­do vi­zua­lu­mo

Anot di­džiau­sios val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nės Ire­nos Šiau­lie­nės, nors frak­ci­jo­je pa­si­rink­tas sti­li­zuo­tas va­rian­tas, tam ti­krų abe­jo­nių iš­li­ko. “Gal bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ko­kį nors mo­de­liu­ką, kad įsi­vaiz­duo­tu­me, kaip kū­ri­nys at­ro­dys rea­liai. Spręs­ti iš pie­ši­nio ne vi­sa­da tiks­lu”, - LŽ sa­kė ji. Se­niū­nės nuo­mo­ne, pa­si­rink­tas va­rian­tas tu­rė­tų la­biau sie­tis su Sei­mo lo­go­ti­pe vaiz­duo­ja­mu Vy­čio at­vaiz­du. 2012 me­tais dai­li­nin­ko Ar­vy­do Kaž­dai­lio su­kur­ta­me lo­go­ti­pe pa­nau­do­tos trys idė­jos - odeo­no, na­cio­na­li­nės vė­lia­vos ir vie­nos iš is­to­ri­nių for­mų sti­li­zuo­to vals­ty­bės her­bo sim­bo­lio Vy­čio.

“Vis dėl­to le­mia­mas žo­dis tu­rė­tų pri­klau­sy­ti spe­cia­lis­tams”, - tei­gė I. Šiau­lie­nė.

Pri­ta­rian­čių­jų to­kiai min­čiai yra ir opo­zi­ci­nė­je Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jo­je. Dau­gu­mai jos na­rių pa­trauk­les­nis at­ro­do kla­si­ki­nis Vy­čio at­vaiz­das. “Gal­būt to­dėl, kad mes - kon­ser­va­to­riai ir į to­kius da­ly­kus žiū­ri­me kon­ser­va­ty­viai”, - LŽ sa­kė frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma. Kon­ser­va­to­rių są­jun­gi­nin­kai šiuo klau­si­mu - val­dan­tie­ji “dar­bie­čiai”, opo­nen­tai - Li­be­ra­lų są­jū­dis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja bei “Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas”.

Sku­bė­ti ne­ma­to reikalo

“Sti­li­zuo­ti at­vaiz­dai gal ir gra­žūs, bet jie ti­krai ne­tin­ka ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lei. To­dėl dau­gu­ma mū­sų frak­ci­jos pa­si­sa­kė už tra­di­ci­nį, vi­siems ži­no­mą ir mie­lą Vy­tį”, - LŽ tvir­ti­no Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė. Ki­ta ver­tus, po­li­ti­kė tei­gė ma­nan­ti, kad her­bo ka­bi­ni­mas ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je nė­ra pats svar­biau­sias rei­ka­las. “Lė­šas ga­li­ma iš­leis­ti ir bū­ti­nes­niems rei­ka­lams. Ne­ma­nau, kad nuo to pri­klau­sy­tų Sei­mo dar­bo ko­ky­bė. To­dėl sku­bė­ti ne­bū­čiau lin­ku­si”, - kal­bė­jo ji.

Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Vy­čio ka­bi­ni­mo ini­cia­ty­vos au­to­rius Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius ne­slė­pė esąs sti­li­zuo­to her­bo ša­li­nin­kas. “Kiek ži­nau, la­biau links­ta­ma į kla­si­ki­nį va­rian­tą. Bi­jau, kad bus pa­da­ry­ta klai­da”, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jis pri­si­pa­ži­no “pe­rė­jęs tam ti­krą evo­liu­ci­ją”, kol su­pra­tęs, kad sti­li­zuo­tas Vy­tis mo­der­niai po­sė­džių sa­lei tin­ka­mes­nis ne­gu kla­si­ki­nis. “Rei­kia gir­dė­ti žmo­nes, ku­rie kai ku­riuos da­ly­kus iš­ma­no ge­riau už mus, Sei­mo na­rius”, - iro­ni­za­vo V. Ma­tu­le­vi­čius. Pa­sak jo, to­kia tai­syk­le va­do­vau­ja­si ir ki­ti par­la­men­tai - ten, kur sa­lės yra mo­der­nios, her­bai - sti­li­zuo­ti. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad, užuot pa­sik­lio­vęs kom­pe­ten­tin­ga pro­fe­sio­na­lų nuo­mo­ne, Sei­mas pra­dės bal­suo­ti dėl es­te­ti­nės kū­ri­nių ver­tės.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko “tvar­kie­čio” Kęs­to Koms­kio tei­gi­mu, jei par­la­men­ta­rai ne­bū­tų pa­si­da­li­ję į dvi apy­ly­ges sto­vyk­las, spren­di­mą dėl Vy­čio gal­būt bū­tų pri­ėmu­si pa­ti Sei­mo val­dy­ba.

Spe­cia­lis­tai sutaria

Pa­sak bu­vu­sio il­ga­me­čio He­ral­di­kos ko­mi­si­jos va­do­vo pro­fe­so­riaus Ed­mun­do Rim­šos, ko­mi­si­ja, per­nai svars­čiu­si šį klau­si­mą, Sei­mui siū­lė rink­tis sti­li­zuo­tą Vy­čio va­rian­tą. “No­rė­jo­me, kad bū­tų gra­žiau ir ge­riau”, - LŽ ti­ki­no jis. Esą eks­po­nuo­ti po­sė­džių sa­lė­je du kla­si­ki­nius her­bus - ant tri­bū­nos ir ant sie­nos - ne­la­bai tin­ka. Ki­ta ver­tus, no­rint ant sie­nos ka­bin­ti kla­si­ki­nį va­rian­tą tek­tų jį la­bai pa­di­din­ti. “Kai pa­di­din­si­me, at­ro­dys ne­kaip”, - tei­gė E. Rim­ša. To­dėl pro­fe­so­rius lai­ko­si nuo­mo­nės, kad rep­re­zen­ta­ci­nę Sei­mo tri­bū­ną ženk­lin­tų “pui­kiau­sias stan­dar­ti­nis eta­lo­ni­nis va­rian­tas, sie­ną - dau­giau ar ma­žiau me­no kū­ri­nys”. Ne vie­nus me­tus sa­lės sie­ną puo­šian­ti Tris­pal­vė, anot is­to­ri­ko, tė­ra “pri­mi­ty­vus va­rian­tas”, at­si­ra­dęs iš bė­dos. “O­fi­cia­liai vals­ty­bę rep­re­zen­tuo­ja pa­sta­to­ma vė­lia­va”, - pa­brė­žė E. Rim­ša.

Vie­nas sa­lės kū­rė­jų ži­no­mas ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Nas­vy­tis LŽ yra sa­kęs, kad jau ją pro­jek­tuo­jant bu­vo nu­ma­ty­ta, jog čia bus pa­ka­bin­tas sti­li­zuo­tas me­ta­li­nis her­bas. “Bet pri­trū­kus lai­ko ir pi­ni­gų to ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Ir da­bar dėl Vy­čio lai­ko­mės tos pa­čios nuo­mo­nės”, - ti­ki­no kū­rė­jas. Anot pro­fe­so­riaus, pa­sau­li­nė pra­kti­ka ro­do, kad par­la­men­tų rū­muo­se daž­niau­siai ka­bi­na­mi sti­li­zuo­ti vals­ty­bės her­bai.