Seimo nariai pasiskirstė į komitetus
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no pen­kio­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­tis. Už nu­ta­ri­mą „Dėl Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 9 par­la­men­ta­rai.

Pa­gal pri­im­tą nu­ta­ri­mą Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te dirbs de­šimt Sei­mo na­rių: Kęs­tu­tis Bac­vin­ka, Li­nas Bal­sys, Si­mo­nas Gent­vi­las, Juo­zas Im­bra­sas, Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, Pe­tras Ne­vu­lis, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė.

Au­di­to ko­mi­te­tą su­da­rys par­la­men­ta­rai Ag­nė Bi­lo­tai­tė, Ra­sa Bud­ber­gy­tė, Rū­ta Mi­liū­tė, Au­re­li­jus Ve­ry­ga, Ar­vy­das Ne­kro­šius, Auš­ri­nė Nor­kie­nė, Nag­lis Pu­tei­kis, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Gin­ta­ras Vai­če­kaus­kas – iš vi­so de­vy­ni Sei­mo na­riai.

Try­li­ka Sei­mo na­rių Vi­da Ačie­nė, Va­lius Ąžuo­las, Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, Al­gir­das But­ke­vi­čius, Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, Sta­sys Ja­ke­liū­nas, And­rius Ku­bi­lius, My­ko­las Ma­jaus­kas, Auš­ra Mal­dei­kie­nė, And­rius Pa­lio­nis, Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, Juo­zas Varž­ga­lys dirbs Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. A. But­ke­vi­čius ko­mi­te­to na­rio par­ei­gas pra­dės ei­ti nuo gruo­džio 15 d. Šiuo me­tu Sei­mo na­rys A. But­ke­vi­čius lai­ki­nai ei­na Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko par­ei­gas, kol bus su­da­ry­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te dirbs dvy­li­ka Sei­mo na­rių: Zbig­ne­vas Je­dins­kis, Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Vir­gi­li­jus Po­de­rys, Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis, Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis, Dai­nius Krei­vys, Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Jur­gis Raz­ma, Ta­das Lan­gai­tis, Min­dau­gas Bas­tys, Ar­tū­ras Skar­džius.

Sei­mas pa­tvir­ti­no di­džiau­sio Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to su­dė­tį. Šia­me ko­mi­te­te dirbs 25 Sei­mo na­riai: Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius, Ri­mas And­ri­kis, Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, Arū­nas Ge­lū­nas, Min­dau­gas Pui­do­kas, Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė, Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Egi­di­jus Va­rei­kis, Rū­ta Mi­liū­tė, Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Bro­nius Mar­kaus­kas, Vir­gi­li­jus Po­de­rys, Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Li­nas Bal­sys, Auš­ra Mal­dei­kie­nė, And­rius Ku­bi­lius, Dai­nius Krei­vys, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Ra­sa Bud­ber­gy­tė, Juo­zas Ber­na­to­nis, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą su­da­rys de­šimt Sei­mo na­rių: Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, Juo­zas Baub­lys, And­rie­jus Stan­či­kas, Bro­nius Mar­kaus­kas, Juo­zas Rim­kus, Alf­re­das Sta­sys Nau­sė­da, Vy­tau­tas Ras­te­nis, Au­ri­mas Gai­džiū­nas, Ka­zys Star­ke­vi­čius, Pe­tras Čim­ba­ras.

Šio­je ka­den­ci­jo­je įkur­ta­me Kul­tū­ros ko­mi­te­te dirbs Sei­mo na­riai Arū­nas Ge­lū­nas, Ra­mū­nas Kar­baus­kis, Gre­ta Kil­di­šie­nė, Ro­ber­tas Šark­nic­kas, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Vy­tau­tas Ker­na­gis, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las – iš vi­so 7 par­la­men­ta­rai.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą su­da­rys de­šimt par­la­men­ta­rų: Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius, Vir­gi­li­jus Alek­na, Vy­tau­tas Ba­kas, Jo­nas Ja­ru­tis, Dai­nius Gai­žaus­kas, Aud­rys Ši­mas, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Juo­zas Ole­kas.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te dirbs par­la­men­ta­rai Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, Jo­nas Var­ka­lys, To­mas To­mi­li­nas, Jus­tas Džiu­ge­lis, Ri­ma Baš­kie­nė, Ge­di­mi­nas Va­si­liaus­kas, Lai­mu­tė Mat­ke­vi­čie­nė, Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, Gin­ta­rė Skais­tė, Al­gir­das Sy­sas – iš vi­so 11 Sei­mo na­rių.

Pa­tvir­tin­ta ši Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to su­dė­tis: Iri­na Ro­zo­va, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, Jo­nas Lie­sys, Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Da­rius Ka­mins­kas, Dai­nius Ke­pe­nis, Al­gi­man­tas Kir­ku­tis, As­ta Ku­bi­lie­nė, An­ta­nas Ma­tu­las, Ire­na De­gu­tie­nė, An­ta­nas Vin­kus.

De­šimt Sei­mo na­rių su­da­rys Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą. Ja­me dirbs Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius, Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, Auš­ra Pa­pir­tie­nė, Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, Kęs­tu­tis Smir­no­vas, Le­vu­tė Sta­niu­vie­nė, Man­tas Ado­mė­nas, Ed­mun­das Pu­pi­nis, Ra­min­ta Po­po­vie­nė.

De­vy­ni Sei­mo na­riai Čes­la­vas Ol­ševs­kis, Ri­mas And­ri­kis, Vi­ta­li­jus Gai­lius, Pe­tras Va­liū­nas, Lau­ras Sta­ce­vi­čius, Sta­sys Šed­ba­ras, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė dirbs Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te.

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tą su­da­rys par­la­men­ta­rai Pe­tras Gra­žu­lis, Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, Egi­di­jus Va­rei­kis, Min­dau­gas Pui­do­kas, Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Ema­nue­lis Zin­ge­ris, Juo­zas Ber­na­to­nis, Li­nas An­ta­nas Lin­ke­vi­čius – iš vi­so 10 Sei­mo na­rių.

Su­da­ry­tas šios su­dė­ties Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas: Van­da Krav­čio­nok, Kęs­tu­tis Pū­kas, Ri­čar­das Juš­ka, Po­vi­las Urb­šys, Gin­tau­tas Kin­du­rys, Ze­no­nas Strei­kus, Guo­da Bu­ro­kie­nė, Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Ire­na Šiau­lie­nė, Al­gis Strel­čiū­nas. Iš vi­so šia­me ko­mi­te­te dirbs de­šimt par­la­men­ta­rų.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te dirbs sep­ty­ni Sei­mo na­riai: Leo­nar­das Tal­mon­tas, Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen, Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Ro­kas Ži­lins­kas, Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, Sta­sys Tu­mė­nas.

Ry­toj Sei­mo po­sė­dy­je nu­ma­to­ma tvir­tin­ti šių ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus ir pa­va­duo­to­jus.