Seimo nariai pasigedo finansinio pamušalo
Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas (SRDK) ro­do darbš­tu­mo pa­vyz­dį. Jis vie­nin­te­lis iš vi­sų ko­mi­te­tų psis­kel­bė po­sė­džiau­siąs net tris šios sa­vai­tės die­nas. Pa­grin­di­nis dar­bot­var­kės klau­si­mas – nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas.

Ta­čiau SRDK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ne­sle­pia, kad toks ko­mi­te­to darbš­tu­mo pro­ver­žis – dau­giau „aud­rin­gos veik­los si­mu­lia­ci­ja“ nei rea­lus dar­bas. Pa­sak par­la­men­ta­ro, Vy­riau­sy­bė iki šiol ne­pa­tei­kė svar­biau­sio da­ly­ko – pi­ni­gi­nio nu­ma­ty­tų per­mai­nų pa­grin­di­ni­mo. „Kai ne­ži­nai, kiek tu­ri pi­ni­gų, tai ką čia svars­ty­ti? Ži­no­ma, kai ku­riuos straips­nius ga­li­ma nag­ri­nė­ti, ta­čiau ne­tru­kus at­si­rem­si­me į fi­nan­sus ir vi­si mū­sų svars­ty­mai baig­sis“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė R. J. Da­gys. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, kol Vy­riau­sy­bė „ne­pa­da­rė na­mų dar­bų“ – ne­sus­kai­čia­vo per­mai­noms rei­ka­lin­gų lė­šų, kal­bė­ti apie nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio pa­tvir­ti­ni­mą vi­siš­kai ne­rea­lu. R. J.Da­gio tei­gi­mu, po svars­ty­mo SRDK be­veik du treč­da­liai pa­teik­to Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to straips­nių vi­siš­kai pa­si­kei­tė. Ta­čiau, pa­sak vi­ce­pir­mi­nin­ko, kad ir kaip bū­tų sku­ba­ma pro­jek­tą pri­im­ti, lė­šų, bū­ti­nų ja­me nu­ma­ty­toms nau­jo­vėms įgy­ven­din­ti, šių me­tų biu­dže­te vis­tiek ne­nu­ma­ty­ta.

Šian­dien su­reng­to­je me­ti­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad so­cia­li­nį mo­de­lį su­da­ran­čių 44 įsta­ty­mų pro­jek­tų, tarp jų ir nau­jo Dar­bo ko­dek­so, pa­tvir­ti­ni­mas Vy­riau­sy­bė­je ne­vė­la­vo. Ta­čiau tei­sės ak­tai įstri­go Sei­me. „Vy­riau­sy­bė lai­ku vis­ką par­uo­šė ir ati­da­vė Sei­mui. Gai­la, kad la­bai daug lai­ko su­gaiš­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, de­ri­nant mo­de­lio nuo­sta­tas. Gai­la ir tai, kad SRDK, užuot pri­ėmęs svars­ty­mui vi­sas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ir Vy­riau­sy­bė­je su­de­rin­tas nuo­sta­tas, nu­spren­dė vi­są 44 įsta­ty­mų pa­ke­tą svars­ty­ti pa­straips­niui, kas la­bai už­vil­ki­no dar­bą“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius. Prem­je­ras iš­reiš­kė vil­tį, kad so­cia­li­nis mo­de­lis bus pri­im­tas Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Jis taip pat vy­lė­si, kad dėl Sei­mo re­vi­zi­jos Dar­bo ko­dek­sas ne­liks ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­ki­tęs.