Seimo nariai: Darbo kodekso veto reikėjo tikėtis
Sei­mo na­riai sa­ko, kad pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spren­di­mas ve­tuo­ti nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są jų ne­nus­te­bi­no, bet mo­ty­vus ver­ti­na skir­tin­gai.

Par­la­men­ti­nio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė BNS tei­gė, kad pre­zi­den­tė ve­ta­vo tas nuo­sta­tas, dėl ku­rių ko­mi­te­tas il­giau­siai dis­ku­ta­vo ir bu­vo pri­ėmęs spren­di­mus, ku­rių Sei­mas vė­liau ne­pa­lai­kė.

„Tai tie klau­si­mai, dėl ku­rių ko­mi­te­te bu­vo dis­ku­tuo­ja­mi la­bai il­gai. Ko­mi­te­tas kaip tik ir pa­si­sa­kė dėl pa­pil­do­mos ap­sau­gos so­cia­liai pa­žei­džia­miau­sioms gru­pėms, sten­gė­mės tas ap­sau­gas, kad ne­bū­tų įtei­sin­tos nu­li­nės su­tar­tys, kad dar­bo gin­čuo­se dar­buo­to­jai bū­tų trak­tuo­ja­mi kaip silp­no­ji pu­sė, kad lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nės bū­tų li­cen­ci­juo­ja­mos“, – sa­kė K.Miš­ki­nie­nė.

Pa­sak jos, jei­gu Sei­mas la­biau bū­tų at­siž­vel­gęs į ko­mi­te­to siū­ly­mus, „ve­tuo­ta bū­tų ma­žiau“.

„Su­si­da­ro toks įspū­dis, kad jei­gu Sei­mas bū­tų pri­ta­ręs ko­mi­te­to po­zi­ci­jai po svars­ty­mo, tai pre­zi­den­tės pa­sta­bų bū­tų žy­miai ma­žiau“, – tvir­ti­no ko­mi­te­to va­do­vė.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys BNS ti­ki­no, kad pre­zi­den­tės ve­to yra po­li­ti­ka­vi­mas, su­si­jęs su ru­de­nį vyk­sian­čiais Sei­mo rin­ki­mais.

„Tai dau­giau po­li­ti­niai pa­siū­ly­mai ne­gu rea­lūs. Po­li­ti­nis veiks­mas. Po­li­ti­kos dau­giau, nes vis­kas yra prieš rin­ki­mus (Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lį – BNS). Ko ge­ro, pa­ti pre­zi­den­tė pa­na­šiai mąs­to, kaip yra ta­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta, bet tie­siog rei­kė­jo par­ody­ti, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma kaž­ką blo­gai da­ro, tai ir ve­ta­vo (...) Jei­gu tas ko­dek­sas bū­tų ne prieš rin­ki­mus pri­ima­mas, nie­kas ne­bū­tų ve­ta­vęs jo“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad da­liai pre­zi­den­tės iš­sa­ky­tų pa­sta­bų ga­li­ma bū­tų pri­tar­ti. K.Dauk­šys su­tin­ka, kad ga­li­ma at­sta­ty­ti nuo­sta­tą, jog dar­bo gin­čuo­se dar­buo­to­jai bū­tų trak­tuo­ja­mi kaip silp­no­ji pu­sė.

„Darb­da­vys ga­li tu­rė­ti dau­giau pi­ni­gų ad­vo­ka­tams. Bet jei­gu prof­są­jun­gos bū­tų stip­res­nės ne­gu da­bar, tai apie jo­kią dar­buo­to­jo silp­nes­nę pu­sę ne­kal­bė­čiau“, – tei­gė K.Dauk­šys.

Jis taip pat ne­prieš­ta­rau­tų, kad bū­tų at­šau­kia­mos ne­nus­ta­ty­tos apim­ties, ki­taip va­di­na­mos nu­li­nės dar­bo su­tar­tys, nors jos, anot par­la­men­ta­ro, bū­tų nau­din­gos ne vi­są dar­bo die­ną dir­ban­tiems gy­ven­to­jams.

Tuo me­tu pre­zi­den­tės siū­lo­mam lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nių li­cen­ci­ja­vi­mui K.Dauk­šys ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­ja.

„Jei­gu kon­ku­ren­ci­jos ma­ži­ni­mas yra ge­rai, tai taip – ga­li­ma jas li­cen­ci­juo­ti. Ko­dėl ta­da ki­tų įmo­nių, vei­kian­čių rin­ko­je, ne­li­cen­ci­juo­ja­me. Vi­sa­me pa­sau­ly­je to­kios įmo­nės vei­kia ir jų pa­pras­čiau­siai ne­be­liks, jei­gu val­di­nin­kai pra­dės kiš­tis“, – tvir­ti­no K.Dauk­šys.

Li­be­ra­lų frak­ci­jos na­rys Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čiu BNS sa­kė ap­gai­les­tau­jąs, kad Sei­mas tu­rės dar kar­tą svars­ty­ti Dar­bo ko­dek­są, ku­ris „il­gus mė­ne­sius bu­vo svars­to­mas ir pri­im­tas kaip komp­ro­mi­sas, ban­dant įtrauk­ti svar­bias nuo­sta­tas tiek darb­da­viams, tiek dar­buo­to­jams“.

„De­ja, di­džio­ji da­lis pre­zi­den­tės ve­tuo­tų nuo­sta­tų ne­leis­tų ko­dek­sui at­spin­dė­ti šian­die­ni­nio laik­me­čio rea­li­jų, pa­da­ry­ti dar­bo san­ty­kius lanks­tes­nius. Toks pre­zi­den­tės ve­to iš es­mės stab­do pa­lan­kes­nių są­ly­gų Lie­tu­vo­je kur­ti dau­giau dar­bo vie­tų, leis­ti žmo­nės ne tik dirb­ti, bet ir už­si­dirb­ti. La­biau at­spin­di­ma pro­fe­si­nių są­jun­gų, kai ku­riais at­ve­jais net daž­nai at­kar­to­jant pro­fe­si­nių są­jun­gų ar­gu­men­tus ir lo­gi­ką. Ve­to yra nu­vi­lian­tis ir ne­ats­pin­di XXI am­žiau lanks­tes­nių dar­bo san­ty­kių ti­kro­vės“, – tei­gė G.Ste­po­na­vi­čius.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, li­be­ra­lų frak­ci­ja svars­tys kiek­vie­ną pre­zi­den­tės ve­tuo­tą nuo­sta­tą ir ver­tins, „kiek iš li­be­ra­lių ver­ty­bių, ta po­zi­ci­ja dėl ve­to pa­lai­ky­mo ar at­me­ti­mo yra pri­im­ti­na“.

Tuo me­tu opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ma­no, kad Dar­bo ko­dek­sas su pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis ga­li bū­ti pri­im­tas.

„Ra­gin­siu frak­ci­ją joms pri­tar­ti – jos iš­tie­sų yra pa­kan­ka­mai jau­trios, bet kar­tu iš­sau­go kai ku­rias pa­grin­di­nes nau­jo­jo ko­dek­so nuo­sta­tas – jų ne­kei­čia, ko­dek­sas su jo­mis ga­li pra­dė­ti veik­ti. Gy­ve­ni­mas par­odys, kad nau­ja­me ko­dek­se yra ge­rai, o ką, gal­būt, rei­kia tai­sy­ti. Aš įsi­ti­ki­nęs kad po me­tų prie jo vėl grį­ši­me ir kai ku­rias nuo­sta­tas ti­krai kei­si­me siek­da­mi ar­ba dar di­des­nio lanks­tu­mo, ar­ba so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų“, – BNS tei­gė A.Ku­bi­lius.

Ta­čiau jis taip pat pri­pa­ži­no, kad „nė­ra aiš­ki mo­ty­va­ci­ja dėl kai ku­rių pa­sta­bų“.

„Bet tarp jų ne­ma­tau to­kių, ku­rios su­griau­tų es­mi­nius nau­jo­jo ko­dek­so pri­nci­pus“, – tvir­ti­no A.Ku­bi­lius.

D.Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį ve­ta­vo Sei­me pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį Dar­bo ko­dek­są, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir „į­tei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą“. Ša­lies va­do­vė pa­siū­lė Sei­mui at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­čių, griež­čiau ri­bo­ti ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui ir nu­ma­ty­ti di­des­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

Iš vi­so pre­zi­den­tė siū­lo 22 pa­tai­sas, ly­gi­nant su Sei­mo pri­im­tu įsta­ty­mu.