Seimo nariai bandys perauklėti finansų ministrą
Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) na­riai fi­nan­sų mi­nis­trą so­cial­de­mo­kra­tą Ri­man­tą Ša­džių ir jo pa­val­di­nius kal­ti­na ne­at­sa­kin­gu po­žiū­riu į dar­bą. Pe­rauk­lė­ti mi­nis­te­ri­jos va­do­vus ke­ti­na­ma pa­si­tel­kus Vy­riau­sy­bę.

SRK na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė tai, kad į po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti 2015 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ne­at­vy­ko nė vie­nas kvies­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (FM) va­do­vas. SRK vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus An­ta­no Ma­tu­lo tei­gi­mu, po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo ne tik FM, bet ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) at­sto­vai. “Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (SAM) at­sto­va­vo pra­ktiš­kai at­sis­ta­ty­di­nęs vi­ce­mi­nis­tras Eri­kas Ma­čiū­nas. Ne­la­bai ir su­pra­to­me, koks jo vaid­muo”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Ma­tu­las. Jo tei­gi­mu, toks svar­baus biu­dže­to svars­ty­mo ig­no­ra­vi­mas ro­do, kad VLK ir SAM - su­iru­tė. “Ga­li­ma ma­ny­ti, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei (SRK va­do­vau­ja “dar­bie­tė” Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė) su­nkiai se­ka­si su­si­tar­ti su koa­li­ci­jos par­tne­riais. Per ma­no ke­tu­rias ka­den­ci­jas taip dar nė­ra bu­vę, kad svars­tant PSDF biu­dže­tą nie­kas ne­da­ly­vau­tų. Iš­sky­rus prem­je­ro pa­ta­rė­ją An­ta­ną Vin­kų, vi­suo­met par­ei­gin­gai at­lie­kan­tį sa­vo mi­si­ją ”, - ti­ki­no A. Ma­tu­las.

SRK nu­ta­rė kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, pra­šant įpa­rei­go­ti fi­nan­sų mi­nis­trą da­ly­vau­ti ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se ar de­le­guo­ti vi­ce­mi­nis­trą.