Seimo narį S.A.Nausėdą ištiko insultas
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­rį Sta­sį Alf­re­dą Nau­sė­dą iš­ti­ko in­sul­tas, jis, Sei­mo in­ter­ne­ti­nio pus­la­pio duo­me­ni­mis, ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se ne­da­ly­vau­ja jau tris mė­ne­sius, skel­bia por­ta­las lry­tas.lt.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mo na­riui bus at­lie­ka­mi pa­pil­do­mi ty­ri­mai, ku­rie par­odys, ko­kia bus to­les­nė gy­dy­mo ei­ga.

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tis A.S.Nau­sė­da bir­že­lio 17-ąją švęs 67-ąjį gim­ta­die­nį. Vien­man­da­tė­je Ši­lu­tės apy­gar­do­je iš­rink­tas po­li­ti­kas Sei­me pir­mą­ją ka­den­ci­ją, anks­čiau dir­bo Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je.