Seimo narės dukters namas ištepliotas antirusiškais užrašais
Klai­pė­dos po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl to, kad rau­do­nais da­žais bu­vo iš­tep­lio­tas par­la­men­ta­rės po­li­ti­nės par­ti­jos „Ru­sų al­jan­sas“ na­rės Iri­nos Ro­zo­vos duk­ters na­mas.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bus at­lie­ka­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį, nu­ma­tan­tį at­sa­ko­my­bę dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, BNS sa­kė Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Al­bi­nas Stru­my­la.

Po „iš­va­da­vi­mo“ minėjimo

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ap­tik­ta, kad Klai­pė­dos prie­mies­ty­je, Tau­ra­lau­ky­je, gy­ve­nan­čios I.Ro­zo­vos duk­ters Va­le­ri­jos Ščer­bi­nos šei­mos na­mas iš­pai­šy­tas rau­do­no­mis pen­kia­kam­pė­mis žvaigž­dė­mis ir už­ra­šais „Lais­ve Lie­tu­vai“, „ Ru­sai eik na­mo“, „Ru­sai Ne“.

„Du­kra ir jos vai­kai la­bai iš­si­gan­dę, čia to­kia trau­ma, pa­tys su­pran­ta­te. Ma­nau, tai su­si­ję su ma­no dar­bu. Tai nu­ti­ko kaip tik po to, kai va­kar da­ly­va­vau mi­tin­ge, skir­ta­me Klai­pė­dos iš­va­da­vi­mo nuo fa­šis­tų 70-me­čiui, gal ne­pa­ti­ko ma­no pa­si­sa­ky­mai“, - BNS sa­kė I.Ro­zo­va.

Pri­me­na­me, kad tre­čia­die­nį Sei­mo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­jai pri­klau­san­ti par­la­men­ta­rė da­ly­va­vo Klai­pė­dos „iš­va­da­vi­mo“ 70-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me. Ren­gi­nio me­tu An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo va­di­na­mas Di­džiuo­ju Tė­vy­nės ka­ru, taip pat bu­vo liaup­si­na­mas so­vie­tų oku­pa­ci­nės val­džios in­dė­lis į Klai­pė­dos mies­to rai­dą.

Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lę, kur vy­ko ren­gi­nys, puo­šė Ukrai­nos se­pa­ra­tis­tų ir jų rė­mė­jų sim­bo­liu ta­pu­sios šv. Jur­gio juo­stos, jo me­tu sa­ky­to­se kal­bo­se dėl konf­lik­to Ukrai­no­je kal­tin­ta Ukrai­nos val­džia.

Krei­pė­si dar gruodį

I.Ro­zo­va tvir­ti­no dar gruo­dį krei­pu­sis į pro­ku­ra­tū­rą dėl įžei­džian­čių ko­men­ta­rų in­ter­ne­te jos at­žvil­giu, bet pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­si­sa­ky­ta.

„Pa­ti ne­su su­lau­ku­si gra­si­ni­mų. Aš gy­ve­nu dau­gia­bu­ty­je, sep­tin­ta­me aukš­te, ma­ne su­nku pa­siek­ti, ma­tyt, dėl to pa­si­rin­ko du­kros na­mą“, - svars­tė po­li­ti­kė.

I.Ro­zo­vą LLRA ir „Ru­sų al­jan­sas“ yra iš­kė­lę kan­di­da­te į Klai­pė­dos mies­to me­rus.

„LLRA ryž­tin­gai pro­tes­tuo­ja prieš to­kias at­akas, nu­kreip­tas prieš mū­sų kan­di­da­tus, taip pat prieš iš­puo­lius, ku­rių tai­ki­niu vėl ta­po tau­ti­nės ma­žu­mos. Par­adok­sa­lu, kad po mū­sų ša­lies įsto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą, už ku­rią gau­siai bal­sa­vo si­tua­ci­jos pa­ge­rė­ji­mo ti­kė­ju­sios tau­ti­nės ma­žu­mos, tau­ti­nių bend­ri­jų tei­sės bu­vo la­bai su­siau­rin­tos. (...) Šian­die­nos iš­puo­lis prieš Sei­mo na­rės, LLRA ir „Ru­sų al­jan­so“ kan­di­da­tės į Klai­pė­dos me­rus Iri­nos Ro­zo­vos šei­mą per­žen­gė tau­ti­nių ma­žu­mų bau­gi­ni­mo, ku­ris, de­ja, mū­sų ša­ly­je yra ne­re­tas reiš­ki­nys, ri­bas, bet jau įga­vo sie­kio su­si­do­ro­ti su jo­mis po­žy­mių“, - tei­gia­ma ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me LLRA vie­ša­me par­eiš­ki­me.

Juo par­ti­ja taip pat krei­pė­si į „pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, vi­sas ati­tin­ka­mas tar­ny­bas ir ins­ti­tu­ci­jas ne­del­siant im­tis veiks­mų sie­kiant su­stab­dy­ti prieš tau­ti­nes ma­žu­mas nu­kreip­tą šmeiž­to kam­pa­ni­ją ir už­kirs­ti ke­lią tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mui mū­sų vals­ty­bė­je“.

Klai­pė­dos mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas par­eiš­kė, kad ket­vir­ta­die­nio nak­tį įvyk­dy­tu iš­puo­liu prieš Sei­mo na­rės šei­mos na­rius gal­būt siek­ta kurs­ty­ti tau­ti­nę ne­san­tai­ką: „Sei­mo na­rės duk­ters na­mo api­pai­šy­mą an­ti­ru­siš­kais už­ra­šais lai­ky­čiau ne van­da­liz­mo, o pro­vo­ka­ci­jos ak­tu, ku­riuo ga­li­mai ci­niš­kai siek­ta su­kir­šin­ti dau­gia­kal­bės ir dau­gia­kul­tū­rės Klai­pė­dos gy­ven­to­jus“.

I.Ro­zo­va į Sei­mą iš­rink­ta pa­gal LLRA są­ra­šą. Ji pri­klau­so šios par­ti­jos frak­ci­jai Sei­me. I.Ro­zo­va par­la­men­te dir­bo ir 2004-2008 me­tais.